gif Company 930x140 ee

 

Ajakirja lood

Üks võimalus kaasata Eestis majanduse, hariduse ja teaduse arendamisse võimalikult palju välisriikides elavaid välismaalasi, on anda neile Eesti elanikega samaväärsed võimalused ja vahendid igapäevases asjaajamises osalemiseks.
Mida peab rentnik silmas pidama kasutusrentide kajastamisel IFRS 16 põhimõtete kohaselt.
Ettevõtte ekspordiedu eeldus peitub suuresti valmisolekus mõista sihtturu eripära.
Juriidilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.
Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb katseaja lühendatud periood välja tuua töölepingus.
Tänapäeva muutuvas maailmas on oluline kiire andmete kättesaadavus ning võrreldavus.
Maksuhaldur ei saa aktsepteerida olukorda, kus tellija arvab sisendkäibemaksu maha varem, kui teenuse osutaja deklareerib oma käibe.
Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.
Garantiieraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.
Maksustamise seisukohast ei ole töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötamisel olulist vahet.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes