Toetused

Siseministeerium loob 35 000 euro suuruse fondi, millest vabatahtlikud maa- ja merepääste seltsid saavad küsida toetust omafinantseeringu katmiseks.
Maaeluministeerium käivitab maikuus toetusmehhanismi ühistulistele piimatööstuse projektidele, kokku saab toetust kuni 15 miljonit eurot ning plaanide järgi saab seda taotlema hakata oktoobrikuus.
Toetame vooru raames projekte, mis keskenduvad vabaühenduse teenuste (sh kogukonnateenused) osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse.
Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) avas esmaspäeval väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuste taotlusvooru, mille maksmiseks on eelarves 5 miljonit eurot.
31. märtsist kuni 30. juunini 2016 toimub ettepanekute esitamise voor Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava koostamiseks.
1.–14. aprillini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning riigi osalusega sihtasutused taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“
EV100 ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.
Tartu linnavalitsus annab tänavu restaureerimistoetusi 31 taotlejale, kõige rohkem ehk 18 avaldust tuli Karlova linnaosa elanikelt.
17. märtsist 2. maini saavad õppeasutused Innovest taotleda toetust haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks kooli, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes