TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Euroopa 2020 strateegia on suunatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu soodustamisele, milleks on vajalik edendada ka kohalikku algatust, suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevate…
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.
Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle…
Maaeluministeerium alustab veterinaar- ja toiduameti otsuse alusel 15 sigade Aafrika katku nakatunud farmi kahjude hüvitamist kokku 1,39 miljoni euro ulatuses.
Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et…
Innovatsiooniklastri toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” meetme alaliik.
30.oktoobrist–16.novembrini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning riigi osalusega sihtasutused taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kuulutab välja vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru, mille eesmärgiks on panna Eesti vabaühendusi mõtlema rohkem oma organisatsiooni arendamise peale, juhendada neid arengu planeerimisel ja pakkuda rahalist toetust selle…
Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.
Rahvusvaheliste konverentside korraldajad saavad alates 17.septembrist esitada taotlusi toetuse saamiseks rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meetmest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes