gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

2010. aasta märkimisväärse kahjumi tõttu on kujunenud äärmiselt keeruline olukord. Aastal 2011 toimus omanike vahetus. Algas „uppuva laeva“ päästmise kampaania. Aastaaruande esitamiseni on jäänud vähe aega ning ma mõistan suurepäraselt, et register nõuab 2011. aasta vahearuannet. Vanade võlgade kustutamiseks on nii endised kui ka praegused omanikud  panustanud piisava summa sihtotstarbeliste intressita laenudesse. Omanikud võtsid vastu otsuse  firma vastu esitatud nõuetest loobumise kohta.

Küsimus: millistes dokumentides tuleb vormistada varem võetud krediidist loobumisega seotud toimingud? Mis võiks esile kutsuda kahtlusi registril või mis tahe on muul kontrollival poolel?

Kas KÜ juhatuse liikmega lepingu sõlmimine on kohustuslik? Kui jah, siis mida see peab sisaldama?
Kas juhatuse liige võib töölepingu alusel töötada KÜ-s haldurina?


Töötaja on olnud lapsehoolduspuhkusel alates 1. novembrist 2009. aastast. 1. märtsil 2011 lõpetati temaga tööleping ning töötajale tuleb välja maksta puhkusetasu hüvitis 45 päeva eest. Lapsehoolduspuhkusele eelneval perioodil on töötaja saanud töötasu alla miinimummäära (töötas osalise tööajaga).
Kas puhkusetasu peab arvestama kehtiva miinimumpalga määra järgi (2009. ja 2011. a miinimumpalga määrad ei ole muutunud) või tuleb arvestada 2009. aasta kuue viimase töötamise kuu väljamaksete järgi (mis on olnud alla miinimumpalga)?
 


Palun abi, kuidas antud olukord lahendada.
Olukorra kirjeldus: Isikul on ühes firmas sõlmitud 2 töölepingut: 1 tööleping 0,5 kohta (amet raamatupidaja) ja tööleping nr2  0,5 kohta (amet projektijuht). Isik ei ole antud lepinguperioodidel puhanud.
Kui isik lõpetab lepingu nr 2, kas tal on õigus saada puhkuse kompensatsiooni? (Tööleping nr 1 kehtib)
Kas tal on õigus ka teise töölepingu alusel puhata sama perioodi eest, mil ta sai TL nr 2 puhkamata päevade eest kompensatsiooni?

Ettevõttes kasutatakse tööaja summeeritud arvestust nelja kuu kaupa.
Esimene periood on jaanuarist aprillini. Töötaja on veebruaris tööl olnud 165 tundi, norm on 149 tundi.

Kas nende 16 tunni eest ei tule veebruaris töötasu üldse maksta, vaid vaadata tundide arvu perioodil jaanuar–aprill, ning kui need 16 tundi jäävadki ületundideks, kas siis tuleb tasustada kõik ületunnid aprillis?

Või maksame veebruaris nende tundide eest 100% ning 50% maksame juurde aprillis kui lisatasu ületundide eest? Ehk maksame veebruaris töötajale 165 töötunni eest ning arvestusperioodi lõpus vaatame, kas need 16 tundi jäävad ületundideks või mitte. Olenevalt sellest kompenseerime töötajale 50% (et tuleks 150% ületundide eest). Kuidas on õige?

Kas Suurbritannias registreeritud välisfirma Eesti filiaal peab esitama majandusaasta aruande äriregistrisse Eesti filiaali asukoha järgi ning kohalikule maksu- ja tolliametile?

Töötaja oli aasta jooksul palgata puhkusel 2-3 päeva kuus, ta oli esitanud avaldused palgata puhkuse saamiseks. Kas need puhkusepäevad tuleb arvestada kalendripäevade hulka keskmise puhkusetasu arvutamisel?


Töötaja sai koondamisteate 30 kalendripäeva enne koondamise päeva. 1. jaanuaril 2011 (03.01.2011) pidi töötaja saama kätte kõik dokumendid, aga ta on haiguslehel (ning jääb haiguslehele pikaks ajaks). Mida tuleb sellisel juhul teha? Mis on töösuhte lõpetamise lõplik kuupäev?

Kuidas peab ettevõte A saatma lähetusse töölepingu alusel töötavat isikut, kui tööd, mida töötajal tuleb teha, on vaja ettevõttel B oma klientide ees ülesannete täitmiseks. Lähetusraha maksab töötajale ettevõte A, kes saadab ta lähetusse. Mõlemas ettevõttes on juhatuse liikmeks samad inimesed, aga nagu ma aru saan, võivad juhatuse liikmed äri huvides lähetusse sõita nii ettevõttest A kui ka ettevõttest B?

Kas ettevõttel B tuleb ettevõttega A sõlmida lepingut tööjõu rendiks ning esitada arve? Kas rendiarve on võrdne lähetusraha summaga?

Asendustöötaja töötas terve kuu. Tegelikult töötatud tunnid olid novembris 165 tundi. Puhkepäevadeks saadeti ta kaheks päevaks koolitusele 2*8 = 16 tunniks. Tema tunnitasumäär on 50 krooni tunnis, kuu preemia on 1500 krooni.
Kuidas tuleb arvestada tema töötasu novembri eest?

1 variant
Novembri individuaalne norm on 176 töötundi (22 päeva*8 tundi). Firma kasutab neljakuulist summeritud arvestust, seepärast maksame normi järgi 176*50=8800 krooni pluss preemia täiskuu eest 1500 krooni. Kokku arvestame 8800+1500=10300 krooni.
Siis saame ümberarvestamisel 165 tundi (faktilised töötunnid) + 16 tundi (koolitus)= 181 tundi. Võrdleme seda novembri normiga, mis on 176 tundi, ja saame novembris 181-176 = 5 ületundi. Need 5 ületundi võib arvestada arvestusperiodi viimases kuus (desembris) või hüvitada vaba aja andmisega.

2 variant
Arvestame normi järgi 176 tundi*50 krooni tunnis = 8800 krooni + preemia 1500 krooni + koolitusel oleku aja eest 16 tundi*50 krooni tunnis = 800 krooni. Kokku saame 8800+1500+800=11100 krooni.

Võimalik, et on olemas ka kolmas variant.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes