gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

1) Seoses eurole üleminekuga  ja vajadusega konverteerida aktsiaseltsi aktsiakapital vähendame aktsiakapitali suurust, millega kaasneb põhikirja muutus.
Kas see tehing peab olema notariaalselt kinnitatud?
2) Kas aktsiate kogus peab jääma samaks või võib teda muuta?
3) Samas soovime muuta aktsionäride koosseisu, nimelt tegu on perefirmaga ja üks pereliige, kes ei omanud siiani aktsiaid, soovib saada ka aktsionäriks. Kas on võimalik aktsiad ümber jagada?  Mis võimalused selleks on? Kas ainult kinkeleping?

Ettevõte esitas Äriregistrile aastaaruande, jättes kasum jagamata. Novembris võtsid omanikud vastu otsuse osa kasumist suunata dividendide väljamaksmisele. Kuidas see otsus õigesti vormistada?

 

Korteriühistu. Omanik (ema) suri 2009. aastal. Samal aastal pandi tütar vanglasse. 2010 aasta septembris vabanes vanglast poeg. Ükski neist ei võta enda peale kohustust maksta korteri eest ega taha vastu võtta pärandit, kuna riigilõiv olevat 5000 krooni (kas see on tõsi?). Mida saab korteriühistu ette võtta?

Töölepingu seaduse §5 lg.1 p5 näeb ette muu hulgas töötaja teavitamisest - töötasu arvestamise viis. Meie ettevõttes olemas töökorraldus reeglid. Kui täpselt peab olema reeglites kirjas " töötasu arvestamise viis" või mida sellega täpselt silmas peetud on? Kas lausa arvestamise valem nt. töötasu/ arvestuskuu normtöötunnid x arvestuskuul töötatud töötunnid?

Palun abi järgmises küsimuses. Töötaja andis lahkumisavalduse 29. märtsil 2010 ning etteütlemisaeg oleks olnud üks kuu. Pärast avalduse esitamist töötaja enam tööle ei ilmunud. Tööandjal on õigus nõuda leppetrahvi, kuidas arvestada aga leppetrahvi summat? Kas töötaja kuue kuu keskmise kalendripäevade alusel, millest maha võtta riiklikud pühad, või tööpäevade keskmise tasu alusel?

Palun andke nõu: vallandame töötaja, lõpparveks on ainult haiguslehe väljamaksmine summas 1590,55 krooni. Töötaja oli avansina saadud puhkusel, puhkuseraha suurus oli 1114,20 krooni. Kas on võimalik avansina saadud puhkuseraha haigusrahast kinni pidada? 

Mul on küsimus seoses ületunnitöö arvestusega. Mõned meie asutuses töötavad 12-tunniste vahetustega (4 päeva tööl, 4 päeva puhkusel). Nende tööaega arvestame summaarselt 4 kuu eest. Nende töötajate töölepingu punktides, mis puudutavad tööaega, on märgitud, et tööaeg ei ületa keskmiselt 52 tundi 7-päevase perioodi vältel 4-kuulise aruande perioodi jooksul. Kuidas arvutada nende töötajate tööajanormi?
 
Näiteks kui võtta 2010. a märtsikuu, siis nende töötajate jaoks, kes töötavad 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas, on tööajanormiks 184 tundi. Milline peab olema nende 12-tunniste vahetustega töötajate tööajanorm?

Palun, ütelge , kuidas toimida puhkusereserviga sellisel juhtumil:
Töötaja asus firmasse tööle 01.01. 2002 ja on töötamise aja jooksul ära kasutanud 46 puhkusepäeva. Igal aastal arvutati puhkusereservi  ja see summa on üpris suur. Vastavalt uuele töölepingu seadusele (§ 137) on aegumistähtaeg 4 aastat.
Kas sellest tuleneb, et on vaja korrigeerida puhkusereservi summat, s.o. jätta ajavahemikus 01.01.2006 – 31.12.2009 kasutamata  puhkuste reserv või jätta kogu reservisumma?  Ja millise ajavahemiku eest peab töötaja saama kasutamata puhkuse hüvitist töölepingu lõpetamise puhul? 

27.03.2006.a. sõlmiti töötajaga tööleping  ajutise töövõimetuse ja teise töötaja (müügijuhi) lapse hoolduspuhkuse ajaks.
Seoses müügijuhi vallandamisega omal soovil sõlmiti töötajaga 07.03.2008. a. uus tööleping tähtajaga kuni 01.10.2010.a.
27.03.2009.a. kuni 30.09.2010.a. oli töötaja tööleping peatatud lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Palun ütelge, kas võib selle töötaja vallandada lapsehoolduspuhkuselt naasmisel ja töölepingu tähtaja lõppemisel 01.10.2010.a.?
Kui jah, siis kas on talle vaja sellest ette teatada?

Noorik on lapsehoolduspuhkusel (laps on aastane). Sel ajal lõpetab ettevõte, kus ta töötab, oma tegevuse. Kuidas peab tööandja sellisel juhul tema suhtes talitama? Kui ta koondatakse , siis millise paragrahvi alusel? Ja kas ta saab mingisugust raha, kui satub koondamise paragrahvi alla?
Suur tänu!
Austusega Lilia 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes