Lühikokkuvõtted

Riigikogu õiguskomisjon saatis tänasel istungil esimesele lugemisele eelnõu, mille järgi saavad tööandjad võimaluse sõlmida töötutega senisest enam lühiajalisi töölepinguid, mis tagavad töötajaile suurema kaitse kui töövõtu- ja käsunduslepingud.

Töölepingu seadusesse võeti üle Euroopa Liidu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta. Vastavad seadusemuudatused jõustuvad 1. augustil 2022, aga tööandjatel oleks mõistlik juba praegu selleks kuupäevaks valmistuma hakata.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste ja töölepingu seaduse muudatused, millega muu hulgas lisatakse seadusesse töötaja ebasoodsat kohtlemist keelava säte, mis kaitseb lähetatud töötajaid, kes on pöördunud oma õiguste kaitseks kohtu või haldusorgani poole. 

Eesti Tööandjate Keskliit on korduvalt toonitanud, et kehtivat töölepingu seadust on vaja muuta paindlikumaks. Teemaga seotult toimuvad regulaarsed arutelud sotsiaalpartnerite vahel, kuid liit ei näe piisavalt kiiret edasiminekut ehk muudatusi regulatsioonides, mis paindlikkust võimaldaksid.