Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Tänavu 1. jaanuaril jõustusid maamaksuseaduse muudatused, mis andsid koduomanikule kuuluvale maale teatud ulatuses maksuvabastuse. Kuna see maksuvabastus ei pruugi laieneda kõigile koduomanikele ega kogu kodualusele maale, siis selgitan täpsemalt, mis…
Väikeettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks on loobutud paljudest varem kehtinud nõuetest.
Direktiivi põhimõte võiks kõlada nii: „Eelkõige mõtle väiksemate peale“. Direktiivi eesmärk on aga ühtlustada kõigi Euroopa Liidu riikide väikeste ettevõtete finantsaruandluse koostamise nõudeid.
Ebavõrdsest kohtlemisest ja sellest, mida diskrimineerimise all üldse silmas peetakse, räägitakse järjest enam. Selline ühiskonna teadlikkuse tõstmine julgustab võimaliku diskrimineerimise ohvreid oma õiguste eest seisma ning pöörduma abi saamiseks muuhulgas…
Viimasel ajal puutuvad raamatupidajad tihti kokku sellise asjaõigusega nagu hoonestusõigus. Järgnevalt käsitleme hoonestusõiguse seadmise lepingu kajastamist raamatupidamisarvestuses konkreetse näite põhjal.
Arvestades seda, et Riigikogu võttis 22. mai istungil vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub juba 2013. aasta 1. juulil (välja arvatud § 132…
Majandusaasta aruanne on esitatud (esindusõiguslikud isikud on aruande digitaalallkirjastanud ja audiitori aruanne on lisatud, on täidetud kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja otsus), aga siis avastab raamatupidaja vea. Mida teha? Kas…
Üks puhkeaja liike on puhkus, mille andmist reguleerib töölepingu seadus. Me võime eristada põhipuhkust, lapsepuhkust (perepuhkus) ja tasustamata puhkust. Täiesti eraldi liik on õppepuhkus ja selle andmist reguleerib täiskasvanute koolituse…
Maire Otsus-Carpenter,vandeaudiitor Artiklis mõeldakse sisuliste vigade all vigu, mis ei mõjuta üksnes tulude ja kulude esitust kasumiaruandes, vaid ka kasumi suurust. Sellised vead ei puuduta ainult kasumiaruannet, vaid ka teisi…
Ulvi Sloog,vandeaudiitor Korteriühistute raamatupidamist tuleb korraldada kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga (valik rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasuks oleks korteriühistu jaoks ebamõistlik ja ka ebapraktiline), mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ning mida…
Tatjana Kalin,jurist, PhD, Euroakadeemia dotsent Tänapäeval annab just korteriomanike loodud korteriühistu korterelamu haldamise vormina võimaluse tõhusalt majandada ehitiste ja maatüki mõttelisi osi ning esindada ühistu liikmete üldisi huve. Tähelepanu tuleb…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes