Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.
Kuigi tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi − KMS) on väga mahukad ja neile lisanduvad veel mõlemast seadusest tulenevad rakendusjuhised, on tegelik elu alati palju keerulisem ja nüansirikkam. Seetõttu…
Kuigi töösuhe nagu iga lepinguline suhe peab lisaks õigusaktidele toetuma ka mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetele, on tööandja ja töötaja vahelised erimeelsused siiski paratamatud. Töösuhete pinnalt tekkinud lahkarvamusi lahendatakse töövaidluskomisjonis…
Töövõimetuslehtede elektroonilise edastamise teenus muudab hüvitise saamiseks vajaliku asjaajamise paberivabaks, muutes kogu protsessi kõigile osalistele lihtsamaks ning töövõimetushüvitiste laekumise töötajale kiiremaks.
2013. aastal asutati 20 143 uut ettevõtet, mis on 577 ettevõtjat rohkem kui aasta varem. Uute ettevõtete loomise juures on oluline ka fakt, et möödunud aastal asutati 70% osaühingutest sissemakseta.…
Hetkel on Riigikogu menetluses maksukorralduse seaduse (edaspidi - MKS) ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 507 SE, mis otsustati saata 6. novembril 2013 peetud täiskogu istungil teisele lugemisele.
1. jaanuaril 2014 jõustuvad tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) muudatused, mis käsitlevad eelkõige lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamist. Mõnevõrra suuremat ringkonda mõjutav muudatus puudutab aga mitteresidendile makstavate intresside tulumaksuga maksustamist, mida vaatamegi…
Mida teha, kui netovara suurus on seadusega kehtestatust väiksem? Ja miks on üldse vaja midagi teha? See küsimus ei tõusnud päevakordamitte eile, vaid äriseadustiku (edasipidi ÄS) jõustumise hetkest 1995. aastal.
Paljud ettevõtted, kellel on majandusaastaks kalendriaasta, on juba alustanud inventeerimist. On välja kujunenud üldine arvamus, et inventuure tehakse üksnes ettevõtetes, kellel on palju varusid. Kuid peale varude inventuuri tehakse ja…
Raamatupidamise Toimkonna tegevus ei leia alati laia kõlapinda – enamasti meenub see, kui muudetakse või uuendatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (edaspidi – RTJ) või raamatupidajal tekib mõne juhendi puhul küsimusi. Neid…
Võimalike maksuriskide vältimiseks tuleb kõik töötajate koolitusega seonduv võimalikult detailselt ja arusaadavalt dokumenteerida.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes