14.02.2014 Reede

Bioloogiline vara – mida kajastamisel silmas pidada

Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.

Aino Vooro, maaettevõtluse ja fi nantsmajanduse konsulent
Aino Vooro, maaettevõtluse ja fi nantsmajanduse konsulent Foto: Aino Vooro

Põllumajanduslikus tootmises toimuvad erinevad protsessid, mille käigus muundatakse bioloogilist vara:

  • „müügiks,
  • põllumajandusliku toodangu saamiseks või
  • täiendava bioloogilise vara saamiseks.

Sellest on tingitud ka põllumajandusettevõtte raamatupidamisarvestuse eripära. Bioloogiliste varade ümberarvutamist rahalisse väärtusesse ja nende kajastamist raamatupidamise arvestuses reguleerib Raamatupidamise Toimkonna juhend (edaspidi – RTJ) 7 «Bioloogilised varad». RTJ 7 tugineb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise fi nantsaruandluse standardi (IFRS for small and medium-sized entities, SME IFRS) peatükile 34 «Spetsiifi lised äritegevused» ning peatükis 2 «Põhimõtted ja alusprintsiibid» ja «Terminite sõnastikus» sätestatud mõistetele. RTJ 7 määrab kindlaks bioloogiliste varade hindamise ja kajastamise põhimõtted bilansis ning avalikustamise nõuded finantsaruannete lisades. Lisaks määrab RTJ 7 põhimõtted põllumajandusliku toodangu arvelevõtmiseks raamatupidamisarvestuses vahetult pärast koristust.

Miks tuleb bioloogilise vara kajastamisele nii palju tähelepanu pöörata?

RTJ‑id täpsustavad raamatupidamise seaduses kirjeldatud hea raamatupidamistava põhitõdesid ning määravad kindlaks iga arvestusvaldkonna kohta lubatud arvestuspõhimõtted. Ka nüüd, aastaid hiljem, kui RTJ 7 kohustuslikuks muutus, kajastatakse põllumajandustoodangut bilansi kirjetel, eristamata näiteks, mis on teravilja lõpetamata toodang, rohumaade hooldus või sügistööd.

Hea raamatupidamissüsteemi tunnuseks on nii äritegevuse kui ka raamatupidamisarvestuse korraldamine viisil, mis tagab piisava kontrolli
majandustehingute toimumise, mõõtmise, kajastamise ja aruandluse üle. Seetõttu peaks põllumajandusettevõtte raamatupidamisarvestuses pidama korrektset arvestust:

  • põllumajandustoodang – piim, teravili;
  • „„bioloogilised varad – loomad;
  • „„ostukaubad – ostusöödad, väetised jne.

Varude arvestuses kirjendatakse kõik tehingud raamatupidamisarvestuses vastavalt sisule:

  • „„toodangu arvelevõtmine (sh taimekasvatustoodang, piim, loomade kaaluiive, loomade juurdesünd jne),
  • „„toodangu müük,
  • „„varude kulusse kandmine konkreetsele kulukohale,
  • „„omahinna arvestus jne.

Raamatupidamisinformatsiooni kajastamine sellisel viisil tagab ka finantssuhtarvude õigsuse. Põllumajandustootjad taotlevad sageli Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) erinevaid toetusi, laene ja liisinguid, milleks on vajalik finantssuhtarvude korrasolek.
Kui ettevõte kõiki oma varasid bilansis ei kajasta, siis tihti on piirmääradest väljas ka ettevõtte finantssuhtarvud.


Juba järgmisel nädalal saavad Raamatupidamisuudiste tellijad selle aasta esimese numbri, kust saab bioloogilise vara kajastamisest pikemalt lugeda. Need, kes ei ole veel jõudnud tellijaks hakata, saavad seda teha SIIT.