19.03.2019 Teisipäev

Töölepingu lõpetamine: viisid, eeldused, probleemid

Töölepingu lõpetamise aluseks on üldjuhul kirjalik avaldus.
Töölepingu lõpetamise aluseks on üldjuhul kirjalik avaldus. Pixabay

Jaanika Reilik-Bakhoff, jurist ja Birje Kalmus, advokaat, Advokaadibüroost LMP arutlevad töölepingu lõpetamise nüansside üle.

Töölepinguid saab sõlmida tähtajaliselt ja tähtajatult. Olenevalt sellest, milline leping on sõlmitud, toimub ka lepingu lõpetamine. Üldjuhul tuleb töölepingu lõpetamiseks teha teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 95 lg 1 teise lause kohaselt on ülesütlemisavaldus tühine, kui seda tehes rikutakse vorminõudeid.

Erandiks on töölepingu lõpetamine kokkuleppel, sel juhul vorminõuded puuduvad. Siiski peaks meeles pidama, et suulise kokkuleppe alusel töölepingu lõpetamist on hiljem raske tõendada. Eelnevast tulenevalt on soovituslik tööleping lõpetada viisil, mil seda on võimalik hiljem tõendada (e-kirja teel, tähitud kirjaga või kirjalikult kahes eksemplaris kättesaamise kinnitusega).

Lõppemine tähtaja möödumisel

Tähtajalise lepingu sõlmimisel kehtib tööleping üldjuhul tähtaja lõpuni ning ka töötajal ei ole võimalik seda korraliselt üles öelda (TLS § 85 lg 2).

Praktikas tekitabki tihti probleeme töötaja soov tähtajaline tööleping ennetähtaegselt üles öelda, kuid see võimalus puudub. Ennetähtaegne lõpetamine saab kõne alla tulla juba eelnevalt märgitud poolte kokkuleppe korral või erakorraliselt. Erandiks on asendamise ajaks sõlmitud leping, mida on võimalik töötajal ka korraliselt üles öelda (TLS § 85 lg 2) ning lepingu lõpetamine katseajal (TLS § 86 lg 1), mil mõlemal poolel on võimalik tööleping ennetähtaegselt lõpetada.

Lõpetamine poolte kokkuleppel

Poolte kokkuleppel on võimalik lõpetada nii tähtajalist kui tähtajatut töölepingut (TLS § 79). Vorminõue sellisel juhul küll puudub, kuid mõistlik on kokkulepe sõlmida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Töötaja peaks meeles pidama, et kokkuleppel töösuhet lõpetades puuduvad tal õigused töölepingu lõpetamise hüvitiseks ning ka töötuskindlustushüvitiseks.

Korraline ülesütlemine

Töölepingu korraline ülesütlemine on võimalik vaid tähtajatu lepingu korral töötaja poolt (TLS § 85 lg 1). Tööandjal puudub õigus töölepingut korraliselt üles öelda (TLS § 85 lg 5). Töötaja peab korralisest ülesütlemisest tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1), katseajal 15 kalendripäeva (TLS § 96). Korralist ülesütlemist ei pea töötaja põhjendama.

Erakorraline ülesütlemine

Kõige rohkem vaidlusi tekitab praktikas kindlasti erakorraline ülesütlemine. Erakorralist ülesütlemist peab põhjendama ning pool, kes sellesisulise avalduse teeb, peab olema valmis  ülesütlemise aluseks olevaid asjaolusid tõendama. Kui tõendamine pole võimalik, siis ei pruugi olla alust ka töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ning vastav töölepingu ülesütlemine loetakse tühiseks.

Tööandja õigus tööleping erakorraliselt lõpetada

Tööandjal on võimalik tööleping töötajaga erakorraliselt lõpetada katseaja eesmärgi mittetäitmise (TLS § 86 lg 1), töötaja poolse rikkumise (TLS § 88) või koondamise (TLS § 89) tõttu.Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga (TLS § 86 lg 4). Tööandja peab katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu töölepingut üles öeldes põhjendama, miks töötaja ei sobi oma teadmiste, oskuste, isikuomaduste või muude taoliste põhjuste tõttu kokkulepitud tööd tegema, ehk  mis on need asjaolud, mis näitavad, et töötaja ei saanud katseajal töö tegemisega hakkama.

TLS § 88 lg 1 sätestab näitliku loetelu, millistel töötajast tulenevatel põhjustel võib tööandja töölepingu lõpetada. Oluline on asjaolu, et nendel alustel tohib töölepingu üles öelda vaid mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tööandja ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 88 lg 4).

Tööandjal on ka kohustus pakkuda töötajale võimaluse korral teist tööd (TLS § 88 lg 2), seda eelkõige kui tegemist on töövõime vähenemisega, sh terviseseisundi tõttu.

Tööandjal on kohustus ka eelnevalt töötajat hoiatada, kui esineb töötaja töövõime vähenemine või töötaja kohustuste rikkumine (TLS § 88 lg 3). Hoiatuseta saab töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või kui muul põhjusel ei saa tööandjalt hoiatust hea usu põhimõtte järgi oodata (TLS § 88 lg 3).

Tööandja viimaseks erakorralise ülesütlemise aluseks on tööandja majanduslikud põhjused (TLS § 89 lg 1). Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd (TLS § 89 lg 3). Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel arvestama võrdse kohtlemise põhimõtet (TLS § 89 lg 4). Tööle jäämise eelisõigus on  töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last (TLS § 89 lg 5).

Koondada ei tohi rasedat või naist, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust (TLS § 93 lg 1). Piirangud töösuhte lõpetamiseks koondamise tõttu puuduvad, kui tööandja lõpetab oma tegevuse või kuulutatakse välja tööandja pankrot või pankrotimenetlus lõpetatakse pankrotti välja kuulutamata või raugemise tõttu.

Töötaja õigus tööleping erakorraliselt lõpetada

Töötajal on õigus tööleping erakorraliselt lõpetada TLS § 91 sätestatud alustel. Erakorralised põhjused võivad tuleneda tööandjast: tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt, oluliselt viivitanud töötasu maksmisega või on töö jätkamine seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele (TLS § 91 lg 2).

Tööandja rikkumine peab olema tõendatav, mitte subjektiivne või hinnanguline. Näiteks ei loeta praktikas oluliseks töötasuga viivitamiseks töötasu maksmist 10 päeva hiljem ning see ei anna enamasti alust töölepingut erakorraliselt lõpetada.

Teiseks aluseks on töötajast endast tulenevad põhjused, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd (TLS § 91 lg 3). Näiteks kui töötaja peab kiiresti asuma põetama  perekonnaliiget pikemaks ajaks ning seetõttu ei ole võimalik töösuhet enam jätkata.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes