gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Euroalas jääb maksmise vääringu küsimus pigem tagaplaanile, sest kui lepingupooled ei ole täitmise vääringus kokku leppinud ja kohustus täidetakse mõnes euroala liikmesriigis, peab Eesti õiguse alusel sõlmitud lepingu täitmine toimuma…
Võlgade ümberkujundamist ja võlakaitse seadust puudutava koolituse on läbinud praeguseks kokku 191 kohtunikku ja kohtuametnikku.
Riiklikule kohtule pakub Eestis alternatiivset vaidluse lahendamise võimalust vahekohus. Millised on vahekohtu eelised ja kas neid üldse on?
Möödunud aasta suvel jõustunud elektroonilise side seaduse (ESS) muudatustega täpsustati seni kehtinud norme otseturustuse ehk rahvakeeli spämmi piiramise osas.
Riigikohus leidis oma 09.12.2010.a otsuses, et meediaväljaande vastutus ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud kahju eest ei lõpe alates andmete ümberlükkamisest ja avalikust vabandamisest andmeid avaldanud väljaandes. 
Konkurentsiamet tegi 04.03.2011.a AS-ile Eesti Post ettekirjutuse postiteenuse osutaja kohustuste rikkumise lõpetamiseks haldusmenetluses, mille raames Konkurentsiamet analüüsis AS Eesti Post poolt AS-ile Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasude vastavust postiseaduse…
Prokuratuur esitas Harju maakohtule Facio Ehitus AS-i vastu maksuametiga pooleli olevas vaidluses uue süüdistuse.
Riigikohus tegi hiljuti lahendi (3-3-1-86-10), mis puudutas olukorda, kus ettevõtja oli sõlminud töölepingud, kus töö tegemise kohaks oli märgitud Tallinn või Narva, kuid tegelik tööde tegemine leidis aset Soomes ja…
Praktikas ei ole harvad juhud, kus isik annab teise isiku kohustuste täitmise tagamiseks tagatise, nt sõlmib võlausaldajaga kokkuleppe hüpoteegi seadmiseks talle kuuluvale kinnistule. Sellisel viisil tagatise andmisel on oluline eelnevalt…
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma otsusega, et Tallinna linna sünnitoetuste maksmise kord on põhiseaduspärane. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse esitas 28. oktoobril 2010 õiguskantsler.
Triinu Hiob, vandeadvokaat, LAWIN Lepik & Luhaäär Advokaadibüroo   Juhatuse liikme rasedus ei või olla tema tagasikutsumise põhjuseks.  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes