Õigus

Praktikas ei ole harvad juhud, kus isik annab teise isiku kohustuste täitmise tagamiseks tagatise, nt sõlmib võlausaldajaga kokkuleppe hüpoteegi seadmiseks talle kuuluvale kinnistule. Sellisel viisil tagatise andmisel on oluline eelnevalt…
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma otsusega, et Tallinna linna sünnitoetuste maksmise kord on põhiseaduspärane. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse esitas 28. oktoobril 2010 õiguskantsler.
Triinu Hiob, vandeadvokaat, LAWIN Lepik & Luhaäär Advokaadibüroo   Juhatuse liikme rasedus ei või olla tema tagasikutsumise põhjuseks.  
Reedel, 4. märtsil prokuratuuri üldkogul peetud kõnes tõi justiitsminister Rein Lang välja vajaduse pöörata rohkem tähelepanu kuritegeliku tulu konfiskeerimisele ning lühendada menetlustähtaegasid.
Halduskohtumenetluse nõue on, et kohus peab aktiivselt selgitama menetlusosalisele muuhulgas tema õiguseid. Selle eesmärgiks ühest küljest on tagada menetlusosalise õiguste kaitse, teisest küljest menetlusökonoomika – menetleda ja lahendada asi kiiresti…
Kindlustusfirmad ei tohi kindlustusmaksete määramisel ja väljamaksmisel arvestada klientide sugu, otsustas Euroopa Liidu kohus teisipäeval.
Tuleb ette, et juriidiline isik sõlmib tehinguid enda füüsilisest isikust juhatuse liikmega. Nii võivad tehingu pooled kokku leppida nt juhatuse liikme poolt ühingule erakorralise, juhatuse liikme kohustustega mittehõlmatud, teenuse osutamises…
2010. aastal jätkus neljandat aastat kestev notari ametitoimingute arvu vähenemine. Kui 2009. aastal tegid Eesti notarid kokku 330 529 ametitoimingut, siis 2010. aastal vaid 290 081.
Registrite ja infosüsteemide keskus ja Net Group allkirjastasid lepingu, mille järgi hakatakse koostöös riigikohtuga arendama kohtute infosüsteemi uut versiooni.
Õiguskantsler Indrek Teder ei usu, et võlaõigusseadusesse niinimetatud allikakaitse seadusega tehtud muudatused suurendaksid oluliselt näiteks au teotamise eest välja mõistetavate moraalse kahju hüvitiste suurust.
Õiguskantsler Indrek Teder on alustanud omaalgatuslikku menetlust Harku vallas aasta algul kehtima hakanud maamaksuvabastuse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes