Tööinspektsiooni andmetel toimus tänavu esimesel poolaastal 2100 tööõnnetust, millest 1688 lõppesid kerge ning 402 raske kehavigastusega, õnnetuse tagajärjel suri kümme töötajat.

1. juulil jõustub uus korrakaitseseadus, mis hakkab muuhulgas reguleerima Tööinspektsiooni järelevalvetegevust, seega on Tööinspektsioon alates juuli algusest vaadeldav korrakaitseorganina ning sellest tulenevalt lähtub Tööinspektsioon oma järelevalve läbiviimisel korrakaitseseadusest (KorS), haldusmenetluse seadusest (HMS), töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS) ning vastava valdkonna eriseaduse (TLS, MTS, LS, AÜS, TUIS jne) regulatsioonist.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega peaks vähenema arstide halduskoormus, kuna edaspidi peavad nad tööõnnetustest teatama vaid Tööinspektsioonile.

Tööinspektsioon tuletab meelde, et tööandjal on kohustus kuumade ilmade puhul hoolitseda, et temperatuur kontoris oleks tööks sobilik ning teha vajadusel tööruumides või –korralduses muudatusi.

Neljapäeval viis tööinspektsioon läbi üle-eestilise ehitusplatside sihtkontrolli, mille käigus kontrollisid 19 inspektorit 64 ehitusobjekti, 161-st tuvastatud rikkumisest 44 olid nii ohtlikud, et tuli töö peatada või töövahendi kasutamine keelustada.