20.03.2018 Teisipäev

Välismaalaste seadus on muutmisel

Siseministeerium on saatnud kooskõlastusringile välismaalaste seaduse muudatuste väljatöötamiskavatsuse, millega muudetakse paindlikumaks nõudeid Eestis töötamiseks. Näiteks võimaldatakse välismaalasel vahetada tööandjat ilma uue elamisloa taotlemiseta ning lihtsustatakse töötukassa loa taotlemise menetlust. Lisaks nähakse ette peatöövõtja vastutus välismaalase ebaseadusliku töötamise puhul. Kaubanduskoda selgitab, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste üldine eesmärk on muuta paindlikumaks välismaalaste Eestisse saabumise ja siin elamise ning töötamisega seotud regulatsioone, et need vastaksid paremini majanduse, tööturu ja ühiskonna vajadustele.

Keda mõjutab?

Muudatused mõjutavad ettevõtjaid, kes juba täna kasutavad välistööjõudu või plaanivad seda teha edaspidi.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Välismaalasel võimaldatakse töötada lühiajaliselt mitme tööandja juures samaaegselt, tingimusel et nõuded peamise tööandja juures on jätkuvalt täidetud. Sellisel juhul ei pea töötamise korral teise tööandja juures teine tööandja välismaalase lühiajalist töötamist registreerima ega maksma talle välismaalaste seaduses sätestatud töötasu, kuivõrd peamine tööandja juba täidab neid nõudeid.
  • Välismaalasel lubatakse elamisloa kehtivusaja jooksul asuda tööle uue tööandja juurde, ilma et peaks selleks taotlema uut elamisluba. Tingimuseks on, et uuel ametikohal töötamiseks on nõutavad samad kutse- ja kvalifikatsiooninõuded ning uus tööandja teavitab enne välismaalase tööle asumisest politsei- ja piirivalveametit.
  • Täpsustatakse riigihankeseadust selliselt, et hankemenetlusest kõrvaldatakse pakkuja, kui välismaalase ebaseadusliku töötamise või ebaseaduslikult riigis viibiva välismaalase töötamise reegleid on rikkunud peatöövõtja või hankega seotud alltöövõtja.
  • Lühiajalise töötamise puhul kohaldatakse tööandjale kutsuja kohustused, mille kohaselt vastutab tööandja välismaalase eest (vajadusel majutab, tagab ülalpidamise ning juhul kui riigil tuleb isik sunniga välja saata, siis vajadusel katab kulud).
  • Täpsustatakse, et renditöö vahendajal peab deposiidis olema vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses välismaalaste töötasufondist, mitte kõikide töötajate töötasufondist.
  • Muudetakse töötukassa loa regulatsiooni selliselt, et politsei- ja piirivalveamet kontrollib elamisloa menetluse käigus, kas töökohta, millele soovitakse välismaalast tööle võtta, ei ole võimalik täita Eestis elava inimesega ning töökoha täitmine välismaalasega on põhjendatud tööturu olukorda arvestades ning töötukassa andmetele tuginedes.
  • Muudetakse suurinvestori regulatsiooni selliselt, et see võimaldaks lisaks klassikalistele investoritele hõlmata ka startup-idesse investeerijaid ning luuakse soodustused investoritele, kes investeerivad Eesti majanduse arengu jaoks olulistesse valdkondadesse.
  • Ajutiselt Eestis viibivatele välismaalastele antakse võimalus registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Selle tulemusena muutuvad välismaalasele kättesaadavaks mitmed avalikud teenused, näiteks perearsti nimekirja saamine.
  • Välismaalaste seadusesse luuakse eriregulatsioon diginomaadidele viisa andmiseks.
  • Täpsustatakse, et lühiajalise töötamise registreerimisel ja töötamiseks mõeldud elamisloa taotlemisel lähetatud töötajale on tööandja kohustused ja kutsuja kohustused sellel ettevõttel, kes on Eestis ja kelle juurde isik tööle lähetatakse.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Eelnõu plaanitakse saata kooskõlastusringile selle aasta kevadel ning muudatuste jõustumine on kavandatud 2019. aasta jaanuaris.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes