07.10.2014 Teisipäev

Raamatupidamise aastaaruanne – esimene vasikas läks aia taha

Audiitori tähelepanekuid levinumatest vigadest, mida on 2013. aasta raamatupidamisaruannete koostamisel tehtud.

Toomas Villems, vandeaudiitor
Toomas Villems, vandeaudiitor Foto: Villems Donoway

Valdava osa Eesti raamatupidamiskohustuslaste majandusaasta ühtib kalendriaastaga, seepärast on  I poolaasta möödumisel lõppenud ka järjekordne majandusaasta aastaaruannete (edaspidi – aastaaruanne või aruanne) koostamise kõrgperiood.

Viimatine aruandlusperiood oli eriline ka selle poolest, et Raamatupidamise Toimkonna 2012. aasta algul kinnitatud juhendite (edaspidi – RTJ või juhend) muudatuste rakendamine (01.01.2013 või hiljem alanud majandusaastate kohta koostatud aastaaruannete osas) muutus kohustuslikuks.

Muudetud juhendite nõuete eiramisest tingitud vead

 

Mõned raamatupidamiskohustuslased, kel ei olnud valdkondi, mis 1. jaanuarist 2013 arvestuspõhimõtetes muudatusi põhjustasid (äriühendused, kinnisvarainvesteeringud, sihtfinantseerimine, firmaväärtus, müügiootel põhivarad jne), leidsid, et kuna neil aastaaruannete koostamisel võrreldes varasemaga arvestuspõhimõtetes muudatusi ei olnud, võiks justkui aastaaruande vormistada nii nagu varem. Nad jätsid tähelepanuta, et juhendite muudatused puudutasid lisaks eelnimetatud valdkondade arvestuspõhimõtete muudatustele ka muudatusi aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info nõuete osas.

Raamatupidamise seadus (edaspidi – RPS või seadus) nõuab peale aruande andmete (finantsnäitajad ja muu kirjeldav info) õigsuse ka aruande täielikkuse nõude järgimist, see tähendab, et finantsinformatsiooni õigsusele ja tõelevastavusele lisaks peavad ka aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuded olema täidetud.

Peale avalikustamisele kuuluva miinimuminfo on seadusandja seaduse lisas 3 määratlenud kohustuslikud valdkonnad ja kirjed, mille kohta kindlasti tuleb lisad koostada, kuid lisade loetelu ei ole eelnimetatud kirjelduses lõplik. Lisad tuleb peale seaduses nimetatute koostada kõigi oluliste seaduses eraldi nimetamata põhiaruannete kirjete ning aruandekohustuslast puudutava muu olulise aruandeinformatsiooni, kaasa arvatud info oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste kohta (pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud olulised sündmused).

Oluliseks loetakse sellist aruandeinformatsiooni, mille avaldamata jätmine või ebakorrektne avaldamine võib mõjutada majandusotsuseid, mida aruannete kasutajad (laenuandjad, investorid, olulised koostööpartnerid jne) aruannete põhjal teevad.

Detailsem info aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuete kohta sisaldub RTJ-s 15 „Lisades avalikustatav informatsioon“.


Peagi ilmuvast Raamatupidamisuudiste trükiajakirjast võite lugeda peamistest puudustest, mis autori hinnangul esinesid 2013. aasta aastaaruannete lisades. Ajakirja saab tellida siit.