16.07.2020 Neljapäev

Komisjon: hooajatöötajaid peab pandeemia kontekstis kaitsma

Täna esitab Euroopa Komisjon suunised, et tagada Euroopa Liidus (EL) hooajatöötajate kaitse koroonaviiruse pandeemia kontekstis.

Komisjoni hinnangul on EL-is aastas keskmiselt tegevuses mitusada tuhat kuni miljon hooajatöötajat.
Komisjoni hinnangul on EL-is aastas keskmiselt tegevuses mitusada tuhat kuni miljon hooajatöötajat. Foto: pexels

Suunistega antakse liikmesriikide ametiasutustele, tööinspektsioonidele ja sotsiaalpartneritele juhtnööre, et tagada hooajatöötajate õigused, tervis ja ohutus ning nende teadlikkus oma õigustest, teatas komisjon.

Piiriülestel hooajatöötajatel on palju õigusi, ent nende töö ajutist iseloomu arvestades võivad nad olla haavatavamad ebakindlate töö- ja elutingimuste suhtes. Koroonaviiruse pandeemia ajal on need tingimused rohkem esile tulnud ja mõnel juhul ka halvenenud. Mõnel juhul võib selliste probleemide tõttu suureneda COVID-19 kollete tekke oht.

"Igal aastal aitavad sajad tuhanded hooajatöötajad toetada EL-i majanduse väga tähtsaid sektoreid, nagu toidu- ja põllumajandussektor. Koroonaviiruse pandeemiaga on tulnud ilmsiks nende töötajate rasked elamis- ja töötingimused," ütles tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit.

Ta lisas, et selle probleemiga tuleb tegeleda.

Tänaste suunistega paneme liikmesriikidele ja ettevõtjatele südamele tagada, et nad täidaksid oma kohustusi asendamatute, kuid haavatavate töötajate kaitsel.

Kuigi komisjon jälgib hooajatöötajatega seotud liidu õigusnormide nõuetekohast kohaldamist, vastutavad sellise kohaldamise eest riikide ametiasutused. Seda arvestades on vaja kiiresti võtta asjakohaseid meetmeid.

Suunistes käsitletakse muu hulgas hooajatöötajate õigust töötada EL-i liikmesriigis, olenemata sellest, kas nad on EL-i kodanikud või pärit väljastpoolt ELi; sobivaid elamis- ja töötingimused, sealhulgas füüsilise distantsi hoidmine ja asjakohased hügieenimeetmed; töötajate selget teavitamist nende õigustest; deklareerimata tööd; ja sotsiaalkindlustuse aspekte.

Suunistes kutsutakse liikmesriikide ametiasutusi ja sotsiaalpartnereid üles tegema uusi jõupingutusi, et täita oma rolli õigusnormide nõuetekohase kohaldamise ja nende täitmise tagamise eest seismisel. Neis on antud konkreetseid soovitusi ja nõuandeid riikide või EL-i tasandi meetmete kohta.

Muu hulgas kutsutakse liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada hooajatöötajatele inimväärsed töö- ja elutingimused, suurendama teadlikkust hooajatöötajaid mõjutavatest töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, aitama tööandjatel rakendada asjakohaseid õigusnõudeid ning andma töötajatele selget teavet neile arusaadavas keeles.

Samuti kutsutakse riike üles andma väiksematele ettevõtetele praktilisi suuniseid ning tugevdama kohapealseid kontrolle, et tagada töötervishoiu ja tööohutuse normide nõuetekohane järgimine hooajatöötajate puhul.

Komisjon jätkab selles olulises küsimuses koostööd liikmesriikide, sotsiaalpartnerite, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) ning Euroopa Tööjõuametiga (ELA).

Komisjon on kavandanud hooajatöötajate õiguste kaitse suurendamiseks hulga meetmeid, kuhu kuuluvad muuhulgas uuring, et koguda andmeid EL-i sisese hooajatöö kohta ja teha kindlaks muu hulgas ka alltöövõtuga seotud peamised probleemid ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti ning kõrgemate tööinspektorite komitee tihedas koostöös tehtav uuring suure riskiga kutsealade kohta, mis hõlmab ka hooajatöötajaid.

Samuti on komisjon kavandanud Euroopa Tööjõuameti koordineeritava teadlikkuse suurendamise kampaania, mis on suunatud hooajatööga rohkem kokku puutuvatele sektoritele; Euroopa sotsiaalpartnerite kuulamise hooajatöötajate teemal; vaba liikumise ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise õigusekspertide võrgustiku MoveS tehtav võrdlev analüüs eri liikmesriikide kohta; ning liikmesriikide toetamise deklareerimata töö vastu võitlemise Euroopa platvormi ja #EU4FairWork kampaania kaudu, et suurendada töötajate ning tööandjate teadlikkust õigustest ja kohustustest.

Suunistes tuletatakse meelde hooajatöötajate õigusi sõltumata nende staatusest ehk kas nad on EL-i või kolmandate riikide kodanikud ning kas nad töötavad regulaarselt välismaal omal algatusel või on lähetatud näiteks renditöö- või töövahendusagentuuri kaudu. On tähtis, et hooajatöötajatel ja nende tööandjatel oleks kogu vajalik teave nii nende kaitse kui ka neile kehtivate kohustuste kohta.

Rohkem kui 17,6 miljonit EL-i kodanikku elab või töötab muus kui päritoluliikmesriigis. Teatavates Euroopa majanduse sektorites, eelkõige põllumajandusliku toidutööstuse ja turismisektoris, on aasta kindlatel perioodidel vaja kasutada teistest EL-i liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajaid.

Komisjoni hinnangul on EL-is aastas keskmiselt tegevuses mitusada tuhat kuni miljon hooajatöötajat.

Kuigi komisjon jälgib hooajatöötajatega seotud liidu ja liikmesriikide õigusnormide nõuetekohast kohaldamist EL-is, vastutavad sellise kohaldamise eest riikide ametiasutused. Hooajatöötajate kaitsmiseks kutsutakse liikmesriike üles tõhustama kehtivate EL-i ja riigisiseste õigusnormide täitmise tagamist ning sellega seotud kohapealseid kontrolle ja kasutama seejuures ka Euroopa Tööjõuameti abi.

Suunistega täiendatakse tänavu 30. märtsil avaldatud suuniseid töötajate vaba liikumise õiguse kasutamise kohta COVID-19 puhangu ajal ning vastatakse üleskutsele, mis tehti Euroopa Parlamendi 19. juuni resolutsioonis piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse kohta.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes