Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis täna avaldatud otsuses, et põld on traktoritele tavapärane liiklemiseks kasutatav ala, mistõttu võib ka põllul juhtunud õnnetus olla kaetud liikluskindlustusega.

Riigikohtu halduskolleegium leidis teisipäeval, 17. mail avaldatud otsuses, et tööst tingitud haiguse korral tuleb ametnikule hüvitise maksmisel lähtuda riigivastutuse seadusest, mitte avaliku teenistuse seadusest.

Riigikohus selgitas täna avaldatud määruses, kuidas ja millistel tingimustel on kannatanul võimalik nõuda kohtu kaudu solvava või väärinfot sisaldava veebipostituse avaldaja väljaselgitamist.

Riigikohus rõhutas reedel avaldatud otsuses, et tervishoiutöötaja tohib avaldada patsiendilt saadud andmeid kuriteo toimepanemise kohta vaid väga erandlikel juhtudel – näiteks kui patsient annab selleks ise nõusoleku, jätkuvalt on ohus inimeste elu ja tervis või laps on langenud väärkohtlemise ohvriks.

Riigikohtu üldkogu avaldas täna otsuse, millel on oluline roll Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorra selgitamisel ning puuetega inimeste võrdse kohtlemise tagamisel.