gif Company 930x140 ee

 

26.03.2019 Teisipäev

Abi erivajadusega inimestele ja nende tööandjale

Töötukassa teeb omalt poolt kõik, et inimesi tagasi tööturule aidata.
Töötukassa teeb omalt poolt kõik, et inimesi tagasi tööturule aidata. Foto: Postimees

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks vähenenud töövõime tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.

Töötukassa pakub teile järgmisi teenuseid:

  • abistamine tööintervjuul;
  • tööruumide ja -vahendite kohandamine;
  • tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine;
  • tugiisikuga töötamine;
  • kaitstud töö;
  • kogemusnõustamine;
  • tööalane rehabilitatsioon;
  • tööandjate nõustamine ja teavitamine;
  • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine.

Kõiki neid teenuseid saate kasutada, kui teil on puue, püsiv töövõimetus, osaline või puuduv töövõime, mis takistab töölesaamist või töötamist. Kui teil on puuduv töövõime, ei saa te kasutada tööalase rehabilitatsiooni teenust.

Loomulikult saate kasutada ka kõiki teisi meie teenuseid: töövahendus, nõustamine tööotsingutel, tööpraktika, koolitus jt. Selle, millised teenused teid kõige paremini aitaksid, aitab välja selgitada teie konsultant töötukassas.

Abi töövestlusel tööandjaga suheldes

Kui olete vähenenud töövõimega töötu või koondamisteatega või õppiv tööotsija ning vajate tööandjaga töövestlusel suhtlemisel abi, korraldab töötukassa juhtumikorraldaja teie abistamise. Seda võib vaja olla näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste puhul, näiteks kui tööandja või tööintervjuud läbi viiv isik ei valda viipekeelt või teil on kõnetakistus, mis raskendab teie kõnest arusaamist vms.

Juhtumikorraldaja leiab teiega koostöös sobiva ja vajalike oskustega teenuse osutaja. Abistaja võib olla erialaspetsialist, näiteks viipekeeletõlk, töötukassa töötaja või vabatahtlik. Vabatahtlikule hüvitab töötukassa teenuse osutamisega seotud sõidukulud, erialaspetsialistile tasume teenuse osutamise eest arve alusel.

Hüvitatakse tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui tööotsija on puude või vähenenud töövõimega ega saa selle tõttu asuda tööle või teha oma tänast tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitab Töötukassa kohandada töökoha ja -vahendid töötajale ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööandja peab tagama töötaja töökoha ja -vahendite vastavuse töökeskkonna ja -ohutuse nõuetele. Samuti peab töökoha ja -vahendite kasutada andmisel arvestama töö laadi ning töötaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Üldkasutatav hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid, peab olema kõigile inimestele võrdsetel alustel juurdepääsetav.

Kui töökeskkond ja -vahendid vastavad nõuetele, kuid teile sobiva töökeskkonna loomine põhjustab tööandjale olulisi lisakulutusi, kaalub töötukassa töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Töökoha kohandamine vähenenud töövõimega inimese erivajadustest lähtuvalt võib seisneda näiteks kaldtee ehitamises hoonele; trepitõstuki või lifti paigaldamises; sissepääsude avamismehhanismide automatiseerimises; ukseavade laiendamises ja lävepakkude tasandamises; töötasapindade kõrguse muutmises; lambilülitite madalamale toomises; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmises nägemispuudega inimesele tajutavaks jms.

Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta, kui see on tööandjaga kokkulepitud töökoht.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse ning lepib hüvitatavad kulud tööandjaga kokku.

Tööandjale on võimalik hüvitada vähenenud töövõimega

Vähenenud töövõimega füüsilisest isikust ettevõtjale on ettevõtjana tegutsemiseks võimalik hüvitada kuni 75% tema töökoha kohanduse maksumusest.

Kohanduse kulud hüvitatakse tööandjale juhul, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kolm aastat. Hüvitist saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul ühe töötaja kohta.

Antakse tasuta kasutada töötamiseks vajalik abivahend

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on teie puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname teile töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada. Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või terviseseisundi tõttu võimalik tööülesandeid täita (näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, heliülekandesüsteemid, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid töökohal jms).

Kui te vajate abivahendit igapäevaelus erinevates tegevustes ja keskkondades ehk mitte ainult töötamiseks, on tegemist isikliku (sotsiaalse) abivahendiga. Selle saamiseks pöörduge Sotsiaalkindlustusameti poole. Eeldame, et sotsiaalse abivahendi võimaldamisel ja sobitamisel arvestatakse teie aktiivsuse ja töötamisega seotud vajadustega. Sotsiaalse abivahendi teenuse täpsema sisu, taotlemise ja teenuseosutajate kohta saate lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui te vajate tööülesannete täitmiseks töövahendit, mida kõik sellel töökohal töötajad kasutavad või peaksid kasutama, on tegemist tavapärase töövahendiga. Tööandja peab võtma töötaja kasutusse antava töövahendi valikul arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töövahendi kasutaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid.

Kui te vajate tööalast abivahendit, hindab töötukassa juhtumikorraldaja abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel, kaalub võimalikke alternatiivseid lahendusi töötamisel esinevate takistuste kõrvaldamiseks ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Töötamiseks vajaliku abivahendi saate enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on teile tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Kui vajate tööle asumisel rohkem abi ja juhendamist, pakub Töötukassa teile tugiisiku abi

Tugiisik juhendab ja abistab teid tööellu sisse elamisel, tööülesannete omandamisel ja täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel ning tööalasel suhtlemisel. Eesmärk on, et suudaksite aja möödudes võimalikult iseseisvalt töötada.

Tugiisik ei täida tööülesandeid teie eest, ei paku erialast väljaõpet või koolitust ega osuta füüsilist kõrvalabi.

Tugiisikuga töötamise teenust taotleb töötukassalt tööandja ning koos teiega leitakse sobiv tugiisik. Tugiisikuks võib olla teie kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (2018. aastal 2.78 eurot tunnis).

Teenust osutab Töötukassa vähenenud töövõimega töötule või töötavale inimesele ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale, ning sotsiaalse erivajadusega, sõltuvusprobleemiga või pikaajalisele töötule.

Kui teie töö- või teenistussuhe on tähtajatu, saab tugiisik teid abistada kuni 1000 tunni vältel ühe aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab tugiisikuga töötamise teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Kui vajate töötamisel vähenenud töövõime tõttu tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses teie tööajast ühes kuus.

Nõustamine ja koolitamine tööandjatele erivajadustega inimeste värbamisel ja töötamisel

Kui teie praegune või tulevane tööandja soovib täiendavaid teadmisi erivajadustega inimeste värbamisest ja töötamise toetamisest, pakume vastavalt tööandja vajadusele sellekohast nõustamist või koolitust. Lähem info järgneval viitel: tööandjate nõustamine ja teavitamine.

Töötukassa hüvitab tööandjale ümber- või täiendõppe kulud

Kui te ei ole pikka aega oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime tulnud ning tööandja on valmis teile pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tagantjärele 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot) tööandjale teie koolituse kulud. Lähem info järgneval viitel: töötaja koolituskulude hüvitamine

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes