860x100 kriisi paasterongad
17.09.2018 Esmaspäev

Kohus: samasoolisel kooselupartneril on õigus saada elamisluba

Ringkonnakohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seaduse osa, mis ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis elamiseks.

Ringkonnakohus leidis, et kaebajaid ja nende kooselupartnereid koheldi tähtajalise elamisloa andmisel põhjendamatult halvemini kui eri soost isikuid, kellel on võimalik abielluda, teatas kohtute pressiesindaja. Kuna samast soost ja eri soost paaride perekonnaelu on põhiseaduse alusel võrdselt kaitstud, ei näe ringkonnakohus selliseks erinevaks kohtlemiseks mõistlikku ja asjakohast põhjust.

Samas leidis ringkonnakohus kohtuotsuses, et kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise nõuded ei ole põhjendatud. Kohus leidis, et kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmise riivet ei saa pidada kaebajate konkreetset olukorda arvestades ülemäära intensiivseks.

Ringkonnakohus märkis, et riik on andnud samasoolistele isikutele võimaluse sõlmida kooseluleping, kuid ei ole senini taganud võimalust realiseerida kooselulepingust tulenevaid õigusi. Välismaalaste seadus võimaldab anda elamisloa elama asumiseks abikaasa juurde, kuid seaduses puudub õiguslik alus anda elamisluba elama asumiseks registreeritud kooselupartneri juurde.

Kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmine on tekitanud olukorra, kus riigiasutused ei tunnista, et kooselu elavad samast soost isikud moodustavad perekonna ning neid koheldakse erinevalt võrreldes heteroseksuaalsete paaridega, kellel on võimalik sõlmida abielu ja saada elamisluba abikaasa juurde elama asumiseks.

Ringkonnakohus edastas 17. septembri otsuse riigikohtule, kelle pädevuses on otsustada põhiseadusevastase seadusesätte kehtetuks tunnistamine.

Riigikohus leidis mullu, et perekonnaelu kaitset ei ole seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest. Kuigi riik võib teatud juhtudel välistada isiku õiguse elada perekonnaliikmega koos Eestis, on ka samast soost elukaaslastel õigus riigi kaitsele ja nende õiguste piiramine ei tohi minna vastuollu diskrimineerimise keeluga ning peab olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik.

Ringkonnakohtu otsused ei ole lõplikud ja need saab edasi kaevata. Põhiseaduslikkuse vaidluses on otsustav sõna riigikohtul.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes