Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

06.09.2019 Reede

EL-i määrus annab TTJA-le põhjendamatult suured volitused

EL-i määrus annab TTJA-le põhjendamatult suured volitused
EL-i määrus annab TTJA-le põhjendamatult suured volitused PIXABAY
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul annab Euroopa Liidu (EL) tarbijakaitsealase koostöö määrus (CPC) tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) põhjendamatult suured volitused dokumentide ja muude andmete saamiseks.

Eesti õigusesse tuleb üle võtta tarbijakaitsealast järelevalvet puudutav Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mille eesmärk on TTJA volitusi suurendada, nii riigisiseste kui ka piiriüleste rikkumiste avastamiseks ja lõpetamiseks. Koda leiab aga, et eelnõuga antakse ametile põhjendamatult suured volitused dokumentide ja teiste andmete saamiseks.

Eelnõu kohaselt saab TTJA edaspidi nõuda veebiteenuse pakkujatelt ja pankadelt teavet, et tuvastada vastutava ettevõtja isikut, teha kontrolloste, sealhulgas vajadusel variisikuna, kontrollida geograafilist diskrimineerimist või müügijärgsete õiguste järgimist ja vajadusel takistada juurdepääs veebiliidesele, kui rikkumise lõpetamine ei ole muul moel võimalik, teatas koda.

Normide täiendamine on vajalik, kuna korrakaitseseadusega ei ole tagatud EL-i tarbijakaitsealase koostöö määrusest tulenevate õiguste kasutamine. Määruse kohaselt peab pädeval asutusel olema õigus teostada vajalikke kohapealseid kontrolle eesmärgiga uurida, arestida, teha või hankida koopiaid teabest, andmetest või dokumentidest olenemata nende talletamiseks kasutatavast andmekandjast, samuti lisandub õigus vajadusel dokumente või andmeid uurimiseks vajalikuks ajaks ja vajalikus ulatuses arestida.

Eelnõu sõnastuse järgi on TTJA-l õigus teha läbivaatust valimatutel juhtudel määramata ulatuses. Selline laiaulatuslik õigus piirab koja hinnangul ettevõtjate õigust otsustada ja korraldada oma igapäevast majandustegevust. "Ka näiteks maksuhalduril ei ole õigust teha vaatluse käigus läbiotsimist, avada lukustatud ruume või panipaiku ega siseneda eluruumi selles elavate isikute tahte vastaselt, seda ka juhul, kui neis toimub isiku majandus- või kutsetegevus," märkis koda.

"TTJA saab täita CPC määrusest tulenevaid kohustusi ka kasutades korrakaitseseadusest tulenevaid volitusi ning TTJA volituste suurendamine eelnõus toodud mahus ei ole vajalik ega põhjendatud, määrus ise volituste laiendamist ei nõua ega eelda," nentis kaubandus- ja tööstuskoda.

Koja hinnangul peab sellisele muudatusele eelnema seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, kuna ei saa väita, et muudatusega ei kaasneks olulist õiguslikku mõju, vaid vastupidi, muudatus kujutaks endast suurt riivet ettevõtete tegevuse osas.

Seega peaks koja hinnangul TTJA õiguste laiendamisesse suhtuma kriitiliselt ning sätestama need üksnes CPC määruses nõutud ulatuses ja mitte laiemalt.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes