860x100 kriisi paasterongad
30.08.2019 Reede

Riigikontroll riigi aastaaruandes olulisi vigu ei tuvastanud

Riigikontrolli hinnangul on Eesti riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne õige ning kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

2018. aasta eelarve täitmise aruande kohaselt olid riigi eelarvetulud 9,95 miljardit, kulud 9,8 miljardit, investeeringud 465,5 miljonit ja finantseerimistehingud 49 miljonit eurot. Riigikontrolli hinnangul on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega ning seaduse täitmises olulisi vigu ei leitud. 

Möödunud aastal ületasid kulud ja investeeringud tulusid 318,6 miljoni euro võrra. Riigi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmetel oli 31. detsembri seisuga riigi varade rahaline maht kokku 16,1 miljardit eurot ning enamiku varadest moodustab põhivara nagu mets, teed, hooned ja masinad. Võrreldes eelmise perioodiga on varade rahaline maht kasvanud 668,7 miljoni euro võrra.

Aasta lõpu seisuga oli riigil kohustisi kokku 8,8 miljardit eurot ning need suurenesid eelmise perioodiga võrreldes 860,6 miljoni euro võrra. Kohustistest suurema osa moodustasid pikaajalised kohustised summas 5,57 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 3,1 miljardi euro ulatuses ning need kasvasid varasema perioodiga võrreldes 175,6 miljoni võrra. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 2,6 miljardi euro suurused.

Riigieelarve seadus kohustab riigikontrolli igal aastal auditeerima riigi raamatupidamise aastaaruande õigsust ning riigi tehingute seaduslikkust. Riigi raamatupidamise aastaaruandesse konsolideeritakse kõigi riigiraamatupidamiskohustuslaste, riigi äriühingute, riigi asutatud sihtasutuste ning riigitulundusasutuse finantsaruanded.

Hinnangu andmiseks riigi raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele, kontrollis riigikontroll riigiasutustes 2018. aastal sooritatud majandustehingute vastavust riigieelarve seadustele ja nende raamatupidamises kajastamise õigsust.

Riigikontroll auditeeris, kas riigi raamatupidamise aastaaruanne annab korrektset infot riigi finantsseisu ja lõppenud aasta majandustulemuse kohta ning kas majandustehinguid tehes on riigiasutused kinni pidanud eelarveseadustest. Aruanne sisaldab ka ülevaadet korruptsiooni ennetamiseks loodud sisekontrollisüsteemidest, mille osas teeb riigikontroll soovitusi.

Kontrolliaruanne

Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes