25.11.2022 Reede

Karis kuulutas välja seitse seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu seadustele, mis puudutavad riigieelarvet, finantsvaldkonda, põllumajandusloomade aretusprogrammi, kindlustamist, töötuskindlustushüvitise maksmist ja elektrituruseadust.

Alar Karis, Eesti Vabariigi president
Alar Karis, Eesti Vabariigi president Foto: presidendi kantselei

Samuti kiitis riigipea heaks seaduse, millega ratifitseeritakse Ülemaailmse Postiliidu kongressidel vastu võetud välislepingud.

2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega tehti muudatused käesoleva aasta riigieelarvesse.

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus näeb ette kriisiennetus ja -lahendusmeetmed kesksete vastaspoolte ehk isikute jaoks, kelle vahendusel viiakse läbi väärtpaberi-, eelkõige tuletistehinguid. Seadusemuudatused põhinevad Euroopa Liidu määrusel, mille eesmärk on reguleerida eelkõige olukordi, kus keskne vastaspool on sattunud või võib sattuda makseraskustusse. Eestis praegu ühtegi keskset vastaspoolt asutatud ei ole, kuid pangad ja teised finantsturuosalised on teiste liikmesriikide kesksete vastaspoolte liikmed ning kliendid.

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadusega muudetakse selgemaks aretusprogrammiga seotud sätted, et vältida seaduse kitsa tõlgendamise võimalust. Muudatused aitavad paremini mõista, et aretusprogrammi sisu kirjeldamisel peab arvestama ka asjakohaseid nõudeid ja nende rikkumise korral on võimalik aretusprogrammi heakskiitmisest keelduda. Muudatused on tehnilist laadi ning uusi nõudeid aretusühingutele ei seata.

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadusega tõstetakse kindlustusandjate miinimumkapitalinõude alammäärasid ja ettevõtjast kindlustusvõtja suuruse määratlemise piirmäärasid. Muudatuste aluseks on Euroopa Liidu teatis, millega korrigeeritakse inflatsioonist tulenevalt kindlustusdirektiivi summasid. Piirmäärad tuleb üle vaadata iga viie aasta järel.

Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadusega seotakse töötuskindlustushüvitise maksmise periood majandustsüklitega. Muudatuste kohaselt hakkab töötuskindlustushüvitise maksmise periood sõltuma osaliselt ka tööturu olukorrast.

Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadusega ratifitseeritakse Ülemaailmse Postiliidu (UPU) kongressidel vastu võetud välislepingud, mis muudavad Ülemaailmse Postiliidu põhikirja ja üldeeskirja ning kehtestavad postikonventsiooni uues sõnastuses. Muudatuste eesmärk on selgemalt reguleerida postialased mõisted, muuta paindlikumaks osamaksude süsteem ning täpsustada Ülemaailmse Postiliidu struktuuriüksuste ülesandeid ja nõudeid.

Elektrituruseaduse muutmise seadus annab kohalike omavalitsuste asutustele võimaluse osta elektrimüüjalt kuni 2026. aasta 30. aprillini elektrit konkurentsiameti reguleeritud hinnaga ehk universaalteenusena.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255