Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

02.03.2011 Kolmapäev

Euroopa Komisjon eraldab keskkonnaprojektidele 267 miljonit eurot

Projektiettepanekuid oodatakse kolmest valdkonnast: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning teave ja teabevahetus.

LIFE+ programm koosneb kolmest osast:

  • LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid parandavad ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitset ning aitavad kaasa linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi, samuti Natura 2000 võrgustiku rakendamisele ning ELi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisega seotud eesmärkide saavutamisele. Kaasrahastamise määr on tavaliselt 50%, kuid esmatähtsate liikide ja elupaikade puhul võib see olla maksimaalselt 75%.
  • LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava projektid on innovaatilised või katseprojektid, mis toetavad tegevuspõhimõtete, tehnoloogiate, meetodite ja vahendite väljatöötamist muu hulgas õhu- ja veekeskkonna, jäätmete, kliima, pinnase ja põllumajanduse valdkonnas. Projektid peavad tõhustama ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist, tugevdama keskkonnapoliitika teadmistebaasi või parandama keskkonnateabe kättesaadavust seire, sealhulgas metsaseire abil. Projektide kaasrahastamise määr on kuni 50%.
  • LIFE+ teabe ja teabevahetuse projektid on seotud teavitustööga keskkonna, looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise valdkonnas, samuti metsatulekahjude vältimisega (teavitamine, erikoolitused).


Kokku on toetuslepingute kaasrahastamiseks eraldatud 267 miljonit eurot.


Üksikasjalik teave taotlemise kohta http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm .

Riigiasutuste kontaktandmed http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm .

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes