23.07.2010 Reede

Haldusleping müügimaksu kogumise volitamiseks

Avaldamismärge:     RTI, 08.06.2010, 27, 143 
Jõustumise kpv. :     29.05.2010

Tallinn, 26. mai 2010. a

Kohalike maksude seaduse § 3 lõike 3, maksukorralduse seaduse § 5 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lõike 1 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 96 lõikega 2, §-ga 97, § 99 lõigetega 2 ja 3 ja § 101 lõikega 4 ja halduskoostöö seaduse § 3 lõikega 2, §-dega 9, 10 ja 11,

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA), keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Enriko Aav
ja
Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010. a otsuse nr 86 alusel Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut,
keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos poolteks, on sõlminud halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. LEPINGU EESMÄRK

Lepingu eesmärk on volitada MTA-d koguma Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud müügimaksu ning kokku leppida müügimaksu kogumise ja haldusülesande täitmise eest tasumise tingimustes.

 

2. HALDUSÜLESANNE

2.1. Linn volitab MTA-d koguma müügimaksu.

2.2. Müügimaksu kogumisel lähtuvad pooled maksukorralduse seadusest, kohalike maksude seadusest ning nende alusel antud määrustest ja poolte sisemistest töökorralduslikest dokumentidest.

2.3. MTA ülesanne on koguda müügimaksu ning täita MTA ja linna vahel kokku lepitud maksuhalduri kohustusi müügimaksu kogumisel. MTA ülesanneteks on:
2.3.1. võtta vastu maksudeklaratsioone elektrooniliselt e-maksuameti kaudu ja paberkandjal ning sisestada paberkandjal saabunud maksudeklaratsioonid MTA infosüsteemi;
2.3.2. kontrollida esitatud deklaratsioonides sisalduvate arvutuskäikude õigsust;
2.3.3. nõustada maksudeklaratsioonide esitajaid müügimaksu deklareerimise ja müügimaksu tasumisega seotud tehnilistes, s.t e-maksuameti keskkonnaga seotud küsimustes;
2.3.4. kanda deklaratsioonide andmed tulude arvestussüsteemi;
2.3.5. arhiveerida paberkandjal esitatud deklaratsioonid ning säilitada neid seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
2.3.6. kanda vastavalt maksukohustuste tekkimise järjekorrale (maksukorralduse seaduse § 105) tasutud või tasaarvestatud müügimaksu maksusummad linna arveldusarvele üks kord nädalas alates 28. juulist 2010;
2.3.7. teavitada maksukohustuslast arvutusvigadest deklaratsioonis või esitamata deklaratsioonist;
2.3.8. nõuda maksukohustuslaselt esitamata deklaratsioonide esitamist ja arvutusvigadega deklaratsioonide parandamist ning rakendada vastavaid sunnimeetmeid;
2.3.9. müügimaksu võlgade sissenõudmine ja osalemine selle ülesandega seotud kohtumenetlustes;
2.3.10. esitada või teha linnale kättesaadavaks üks kord kuus müügimaksu deklaratsioonide andmed ja muud müügimaksu tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks vajalikud andmed, sh punktides 2.3.7–2.3.9 nimetatud toimingutega seotud andmed, etteantud perioodil toimunud kõikide eelmiste perioodide deklaratsioonide parandamisel tekkinud nõudesündmuste detailne loetelu, müügimaksu võlglaste aruanne isikute kaupa ning isikute loetelu, kes on jätnud deklaratsiooni esitamata või esitanud ebaõige deklaratsiooni;
2.3.11. edastada vähemalt üks kord kuus linnale müügimaksu deklareerimise, laekumise ning ülekandmise kohta teavet;
2.3.12. anda maksukohustuslasele teavet ja tõend ning anda linnale ühekordsete päringute alusel teavet isiku müügimaksu võla puudumise või võla suuruse kohta;
2.3.13. lahendada MTA otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid või osaleda kohtumenetluses;
2.3.14. vahetada linnaga haldusülesande täitmisega seonduvat informatsiooni maksukorralduse seaduses sätestatud piirides vastavalt vajadusele;
2.3.15. jagada MTA teeninduspunktis müügimaksu deklaratsiooni blankette ja linna poolt trükitud müügimaksu infomaterjale;
2.3.16. avaldada MTA veebilehel www.emta.ee teave Tallinna müügimaksu arvestamise ja tasumise korra kohta.

2.4. Linna ülesanded müügimaksu kogumisel on järgmised:
2.4.1. korraldada MTA-le müügimaksu kogumiseks vajalike andmete edastamine, mis on müügimaksu maksukohustuslaste kohta majandustegevuse registris;
2.4.2. nõustada maksukohustuslasi müügimaksu alal;
2.4.3. tellida müügimaksu maksudeklaratsioonide trükkimine;
2.4.4. koostada müügimaksu info- ja juhendmaterjalid ning tellida nende trükkimine ja avaldada info- ja juhendmaterjalid oma veebilehel;
2.4.5. korraldada müügimaksualaseid infopäevi ja koolitusi;
2.4.6. kontrollida revisjoni või üksikjuhtumi kontrolli käigus deklareeritud andmete õigsust ning määrata tasumisele kuuluv maksusumma, kui maksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanud deklaratsiooni;
2.4.7. teostada maksukorralduse seaduse alusel müügimaksu osas kohtuvälise menetleja õigusi (võtta vastutusele müügimaksu määruse rikkujaid);
2.4.8. lahendada linna otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid;
2.4.9. anda maksukohustuslasele teavet ja tõend maksuvõlgnevuse või selle puudumise kohta.

2.5. Linn ja MTA lepivad kokku, et linna nimel täidab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, v.a kui linna poolt ei ole määratud teisiti.

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. MTA kohustub:
3.1.1. täitma punktis 2 nimetatud haldusülesannet vastavalt seadustele ja käesolevale lepingule;
3.1.2. teavitama linna viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist;
3.1.3. täitma andmekaitset ja infoturvet puudutavaid õigusakte;
3.1.4. esitama linna nõudmisel aruandeid haldusülesande täitmise ja kuluarvestuse kohta;
3.1.5. võimaldama linnale juurdepääsu infosüsteemidele ja andmekogudele ulatuses, mis on vajalik linna ülesannete täitmiseks;
3.1.6. maksma linnale 15% linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud infosüsteemi arendustööde kuludest (kuni 3 220 000 krooni) iga kord, kui lepingu raames väljatöötatud müügimaksu tarkvara kasutatakse teisele kohaliku omavalitsuse üksusele müügimaksu kogumise teenuse osutamiseks. Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest või kasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2013;
3.1.7. maksma linnale 50% linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud kuludest, mis on seotud muudatuste tegemisega olemasolevates rakendustes (kuni 756 000 krooni) juhul, kui nimetatud rakendused antakse kasutusele või osutatakse nende vahendusel teenust teisele isikule vastavalt riigihanke «Müügimaksu ja keskkonnatasude infosüsteemide arendamine» edukaks tunnistatud pakkumusele. Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest või kasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2011.

3.2. MTA-l on õigus:
3.2.1. saada linnalt teavet, mis on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
3.2.2. olla kaasatud läbirääkimistesse ning esitada oma selgitused ja põhjendused, kui linn kavatseb muuta õigusakte, mis võivad lepingu täitmist mõjutada;
3.2.3. tellida müügimaksu kogumiseks vajaliku infosüsteemi arendustöid, milleks ta on eelnevalt saanud kooskõlastuse linnalt.

3.3. Linn kohustub:
3.3.1. maksma MTA-le haldusülesande täitmise eest tasu vastavalt lepingu punktile 4;
3.3.2. andma MTA-le tema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni;
3.3.3. teavitama MTA-d viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist;
3.3.4. teavitama MTA-d müügimaksu kogumise aluseks olevate linna õigusaktide muutmise kavatsusest.

3.4. Linnal on õigus:
3.4.1. saada teavet haldusülesande täitmise kohta;
3.4.2. kontrollida haldusülesande täitmise eest arvel esitatud kululiikide ja mahu vastavust tegelikkusele.

 

4. LEPINGU TÄITMISE RAHASTAMISE ALUSED

4.1. Müügimaksu kogumise ettevalmistamisega seotud kulud, mis on tekkinud enne halduslepingu sõlmimist vastavalt linna ja MTA vahel 22. jaanuaril 2010. a sõlmitud koostöömemorandumile nr ÜD-4/5 on järgmised:
4.1.1. müügimaksu kogumise ettevalmistustöödel osalemine, millega seotud personalikulu (töötasu ning kaasnevad maksud ja maksed) ja MTA Lõkke tn 5, Tallinn büroohoone majanduskulu (proportsionaalne osa ametniku töökoha maksumusest) vastavalt kasutatud tööajale on järgmine:
4.1.1.1. MTA infosüsteemi arendusosakonna ametniku personalikulu 29 246 krooni, majanduskulu 1717 krooni;
4.1.1.2. MTA tulude osakonna ametniku personalikulu 21 568 krooni, majanduskulu 1717 krooni;
4.1.1.3. MTA maksude osakonna ametniku personalikulu 22 300 krooni, majanduskulu 1717 krooni;
4.1.1.4. MTA teeninduskorralduse osakonna ametniku personalikulu 24 494 krooni, majanduskulu 1717 krooni;
4.1.2. väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke «Müügimaksu ja keskkonnatasude infosüsteemide arendamine» edukaks tunnistatud pakkumuse ning hankelepingu alusel infosüsteemi arendustööde kulu kuni 3 220 000 krooni (hind sisaldab käibemaksu 20%), sealhulgas olemasolevates rakendustes muudatuste tegemise kulu kuni 756 000 krooni (hind sisaldab käibemaksu 20%).

4.2. Linn maksab punktis 4.1.1. nimetatud kulude eest MTA-le kogusummas 104 476 krooni 28 kalendripäeva jooksul pärast arve saamist ning punktis 4.1.2 nimetatud infosüsteemide arendamise kulu vastavalt arendaja poolt esitatud arvele 28 kalendripäeva jooksul pärast MTA-lt arve saamist.

4.3. Haldusülesande täitmisega seotud kulud, mis tekivad pärast halduslepingu sõlmimist arvutatakse igakuiselt lepingu lisas 1 toodud kululiikide ja ühikuhindade alusel. Ühes kuus tekkiv ja makstav maksimaalne kulu on kuni 120 000 krooni.

4.4. Lepingu lisas 1 toodud ühikuhinnad on fikseeritud kolmeks aastaks alates lepingu sõlmimisest. Hinna muutmiseks pärast nimetatud tähtaega esitab hinna muutmist sooviv lepingu pool teisele poolele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks. Kui hinna muutmise ettepanekut ei esitata, pikeneb punktis 4.3 toodud hind määramata ajaks, kuid mõlemal poolel on õigus igal ajal vastavalt vajadusele esitada teisele poolele ettepanek hinna muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.

4.5. Linn maksab MTA-le MTA infosüsteemi täiendamise kulud, mis on vajalikud Tallinna müügimaksu kogumiseks (näiteks, kui muutub deklaratsiooni vorm) vastavalt infosüsteemi arendaja poolt esitatud arvele, kui arenduse tellimiseks ja tasumiseks on Tallinna Ettevõtlusamet andnud eelnevalt nõusoleku vastavalt lepingu punktile 3.2.3.

4.6. MTA edastab linnale arve jooksva kuu 20. kuupäevaks koos spetsifikatsiooniga, milles on välja toodud kulu vastavalt lepingu lisas 1 toodud liigendusele ja ühikuhindadele. Pretensioonide korral esitab linn arve ja/või spetsifikatsiooni osas kirjalikud pretensioonid viie tööpäeva jooksul alates arve kättesaamisest.

4.7. Arve tasutakse 28 kalendripäeva jooksul pärast spetsifikatsiooni kinnitamist linna ja MTA poolt.

4.8. Kui lepingu kehtivuse aja jooksul võetakse kasutusele euro, esitab MTA arve eurodes. Lepingus toodud summad arvutatakse ümber euro kasutusele võtmise hetkel kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

 

5. KONFIDENTSIAALSUS

5.1. Pooled ei avalda lepingu täitmise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

5.2. Konfidentsiaalne informatsioon tähendab käesoleva lepingu mõistes igasugust teisele poolele avaldatud või teatavaks tehtud informatsiooni, olenemata selle vormist, tingimusel, et:5.2.1. selline informatsioon on avaldamise hetkel tähistatud kui «konfidentsiaalne»;
5.2.2. informatsiooni olemusest võib mõistlikult eeldada, et see on konfidentsiaalne.

5.3. Konfidentsiaalseks teabeks loetakse ka:
5.3.1. andmed poolte, poolte klientide, samuti teiste isikute majandusliku olukorra, sisemise töökorralduse ja muu teenistusse puutuva kohta;
5.3.2. MTA poolt hallatavas süsteemis töödeldavad andmed ulatuses, mis on vastavalt seadustele piiratud juurdepääsuga;
5.3.3. informatsioon poolte varade ja poolte poolt töödeldavate andmete puutumatuse ja kaitstuse eesmärgil kasutatavate turvasüsteemide kohta.

5.4. Pooled täidavad andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääs konfidentsiaalsele infole ja lepingu täitmise käigus teatavaks saanud andmetele.

5.5. Pooled edastavad konfidentsiaalset informatsiooni ainult lepingu täitmisega otseselt seotud töötajatele.

5.6. Konfidentsiaalsusnõue kehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka tähtajatuna pärast seda.

 

6. JÄRELEVALVE NING LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE

6.1. Pooled on kohustatud tegema koostööd lepingus nimetatud õiguste ja kohustuste täitmiseks.

6.2. Järelevalvet lepingu täitmise üle teeb Tallinna Ettevõtlusamet.

6.3. Punktis 6.2 nimetatud isikul on õigus juhtida linna tähelepanu haldusülesande täitmisel esinevatele puudustele ning nõuda puuduste kõrvaldamist.

6.4. Pooled vastutavad lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral Eesti Vabariigi õigusaktides ning lepingus ettenähtud korras.

6.5. Lepingu rikkumine on vabandatav vääramatu jõu esinemisel, s.o asjaolu, mida lepinguosaline ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt loota, et ta lepingu sõlmimise ajal oleks arvestanud selle asjaoluga või vältinud seda asjaolu või ületanud selle asjaolu või selle tagajärje. Vääramatu jõuna käsitatakse loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, streiki või sõda lepingupoolte asukoha piirkonnas või lepingu täitmise piirkonnas, mis muudavad lepingu täitmise võimatuks. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist poolt esimesel võimalusel teavitama.

 

7. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Lepingut võib muuta või lõpetada:
7.1.1. poolte kokkuleppel;
7.1.2. kui tulenevalt muutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik lepinguga võetud kohustusi täita;
7.1.3. vääramatu jõu korral.

7.2. Pool, kes soovib lepingut muuta või selle lõpetada punktis 7.1 nimetatud alusel, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud ettepanekule kirjalikult vastama 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Ettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada. Lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe vormistatakse kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad pooled.

7.3. Lepingu võib ühepoolselt muuta või üles öelda üksnes lepingus kokkulepitud juhtudel. Poolel on õigus lepingut ühepoolselt:7.3.1. muuta või üles öelda, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist;
7.3.2. üles öelda, kui teine pool on lepingut vähemalt ühe korra ühe aasta jooksul oluliselt rikkunud ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige lepingu punktidest 2.3 ja 3.3.1 tulenevate kohustuste täitmata jätmist.

7.4. Pool, kes muudab või ütleb lepingu üles punktis 7.3 toodud alusel, peab muutmist või lõpetamist põhjendama. Lepingu muutmisest ja lõpetamisest tuleb teist poolt teavitada kirjalikult kuus kuud ette, kui pooled ei lepi kokku teisiti või kui tähtaja järgimine tooks kaasa ülekaaluka avaliku huvi raske kahjustamise. Lepingu muutmise või lõpetamise korral punktis 7.3.1 nimetatud alusel peab lepingut muuta või lõpetada sooviv pool hüvitama lepingu teisele poolele sellega tekitatud varalise kahju.

7.5. Linnal on õigus leping põhjendamata üles öelda, teatades sellest MTA-le vähemalt kaks kuud ette. Sellisel juhul hüvitab linn MTA-le lepingu lõpetamise hetkeks kõik lepingu täitmiseks tehtud kulutused.

7.6. Leping lõpeb, kui selle sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks ning linnal ei ole õigust haldusülesannet MTA-le üle anda. Kui lepingu sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks, kuid linnal säilib õigus anda haldusülesande täitmine MTA-le, siis jätkavad pooled haldusülesande täitmise järjepidevuse säilitamise eesmärgil lepingust tulenevate ülesannete täitmist ning viivad lepingu muutunud õigusega kooskõlla.

7.7. Lepingu lõpetamisel annab MTA linnale üle kogu dokumentatsiooni, mis on vajalik haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks.

 

8. TEADETE EDASTAMINE

8.1. Pooled määravad oma esindaja ning teatavad teineteisele esindaja kontaktandmed.

8.2. Pooled edastavad lepingu täitmist mõjutada võivad teated kirjalikult ja allkirjastatult.

8.3. Pooled vahetavad kirjalikke teateid kokkulepitud kontaktaadressidel. Kontaktisikute ja aadresside vahetusest teavitavad pooled teineteist viivitamatult. Üksnes kontaktisikute vahetamise kohta ei ole vaja vormistada lepingu muudatust.

8.4. Teated, mis on informatiivse sisuga ja millel ei ole õiguslikku tähendust, võib edastada punktis 8.3 märgitust erinevas vormis.

 

9. LEPINGUST TULENEVATE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD JA LEPINGU VAIDLUSTAMINE

9.1. Pooled püüavad lepingust tulenevad vaidlused lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

9.2. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused asjast huvitatud poole algatusel Tallinna Halduskohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

 

10. LEPINGU JÕUSTUMINE NING TÄHTAEG

10.1. Leping on koostatud kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

10.2. Leping loetakse sõlmituks lepingu mõlemapoolse allkirjastamise hetkest.

10.3. Leping jõustub kolmandal päeval pärast lepingu avalikustamist Tallinna Linnavolikogu Kantseleis. Linnavolikogu kantselei saadab halduslepingu kinnitatud ärakirja Riigikantseleile avaldamiseks Riigi Teatajas.

10.4. Leping on sõlmitud tähtajatult.

 

11. LEPINGUPOOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

11.1. Tallinna linn: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, kontaktisik Marek Jürgenson, telefon 640 4424, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

11.2. Maksu- ja Tolliamet: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn, kontaktisik Alar Teras, telefon 676 2297, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

riigiteataja.ee

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!