06.02.2020 Neljapäev

Euroopa Liidu roheleppes on Eesti jaoks murekohti

Euroopa Komisjon tuli välja roheleppega, mille eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Kaubanduskoda toetab kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki, kuid juhtisime keskkonnaministeeriumi tähelepanu sellele, et roheleppes kirjeldatud tegevusi tuleb ellu viia mõistlikus tempos, mis ei vähendaks inimeste elatustaset, ei kahjustaks ettevõtete konkurentsivõimet ning arvestab tehnoloogiliste arengutega.

Roheleppes kirjeldatud tegevusi tuleks ellu viia mõistlikus tempos.
Roheleppes kirjeldatud tegevusi tuleks ellu viia mõistlikus tempos. Foto: Unsplash

Energiaintensiivsete ettevõtete konkurentsivõime võib väheneda

Roheleppe ühe ohukohana näeb koda seda, et see võib märkimisväärselt kahjustada teatud tööstussektorite konkurentsivõimet. Eelkõige avaldub negatiivne mõju energiaintensiivsetele ettevõtetele.

Kui EL-s hakkavad kehtima rangemad kliimanõuded, siis on teatud sektoritel väga keeruline konkureerida ettevõtetega, kes asuvad väljaspool ELi ja ei täida nii rangeid keskkonnanõudeid. Kui EL hakkab rohkem importima tooteid, mis on toodetud väljaspool ELi ja kus ei ole järgitud samu keskkonnanõudeid, siis selle tulemusena suureneb ka keskkonnajalajälg.

Kuigi Euroopa Komisjon plaanib teha ettepaneku süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi kohta teatavates sektorites, et vähendada kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu, siis tagab see lahendus võrdse konkurentsikeskkonna vaid ELi turul. See meede ei aita kaasa Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime parandamisele väljaspool ELi. Seega näeme, et roheleppes sisalduvad tegevused võivad vähendada teatud sektorite konkurentsivõimet just väljaspool Euroopat.

Energia maksustamise muudatused võivad toimuda ilma Eesti nõusolekuta

Euroopa Komisjon teeb roheleppes ettepaneku vaadata läbi energia maksustamise direktiiv ning lubada Euroopa parlamendil ja nõukogul võtta selles valdkonnas vastu ettepanekuid kvalifitseeritud häälteenamusega, mitte ühehäälselt.

Kaubanduskoja hinnangul ei ole Eesti riigi huvides muuta senist otsuste vastuvõtmise korda ehk ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamist. Eesti kui väikeriigi jaoks on oluline, et Euroopa Liidu maksupoliitiliste, sh keskkonnaga seotud maksupoliitiliste otsuste vastuvõtmisel säiliks senine väikeriikide häält austav ühehäälsuse põhimõte.

Jäätmete ekspordi keelustamine ei pruugi olla põhjendatud

Roheleppes on toodud välja komisjoni seisukoht, et EL peaks lõpetama oma jäätmete ekspordi väljapoole ELi. On küsitav, kas jäätmete ekspordi lõpetamine on mõistlik. Enne sellise otsuse tegemist peab olema tagatud võimalus kõikide jäätmeliikide puhul, et neid on üleüldse võimalik EL-s mõistlike kuludega käidelda. Peame kõige olulisemaks seda, et jäätmete käitlemine oleks võimalikult ohutu ja kuluefektiivne, seda nii keskkonna kui majanduslikke aspekte silmas pidades. Kui kolmandates riikides jäätmete käitlemine seda tagab, siis on täiesti põhjendamatu asuda jäätmete eksporti keelama.

Kaubanduskoda saatis  oma seisukohad roheleppe osas keskkonnaministeeriumile. Vabariigi Valitsus ja Riigikogu kinnitavad Eesti seisukohad Euroopa Liidu roheleppe osas praeguse kava kohaselt märtsis.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes