04.02.2020 Teisipäev

Maksukalender 2020

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.
Maksukalender 2020
Maksukalender 2020 Foto: erakogu

Tähtaeg Füüsiline isik FIE Juriidiline isik Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 1. kuupäev

XTankla müügiaruande esitamine

Tankla müügiaruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine

Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

X

X

Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsiooni (vorm INF 1) koos vormi TSD lisaga 7 esitamine

Vorm INF 1 koos vormi TSD lisaga 7 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.

Iga kuu 15. kuupäev

    X

  Laeva kütusega varustamise aruande esitamine

Aruande esitab laevavarustaja.

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisade 1–3 ja 6–8 esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ning hasartmängumaksu tasumine

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 4 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu ringmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa ringmängu turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul.

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 9 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul

Iga kuu 16. kuupäev

Tankla müügi aruande esitamine

Tankla müügi aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 20. kuupäevX

X

X

Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja vormi KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.X

X

X

Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.XAktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja pooltXAktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja)

Iga kuu 20. kuupäev

XKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamise tähtaeg

Esitajad: kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik)

JAANUAR

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

XXPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

VEEBRUAR

3X

X

X

Füüsilistele isikutele 2019. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel

Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.

Esitab samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

    X

  Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonivormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF 16 esitamineX

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osade I–III täitmine ja esitamine
Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

XUsaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsiooni (vorm INF 17) esitamine

15

X

XX

Algab füüsilise isiku 2019. aasta tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine

MÄRTS

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a IV kvartali kasumilt 2020. aastal.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a IV kvartali kasumilt 2020. aastal.

16

  X

  X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

31 X X X X Maamaksu tasumine
APRILL

           
15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

XX

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.30

X

X

X

X

Füüsilise isiku 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

Alates 1. jaanuarist 2020 algavast maksustamisperioodist ka mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsifondi tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.

Mitteresident, lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja ja aktsiaseltsifond esitavad esimese tuludeklaratsiooni 30. aprilliks 2021.

JUUNI

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a I kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a I kvartali kasumilt.

15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

JUULI

1

X

X

Mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, esitab püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande

Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

    X

  Eesti finantsasutused esitavad FATCA/OECD CRS/EU DAC2 deklaratsiooni

XSuurkontserni Eesti liige esitab teate riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja isiku ja tema residentsuse kohta

XKingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (vorm INF 9) esitamine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

XX

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

SEPTEMBER

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a II kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a II kvartali kasumilt.

15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

OKTOOBER

1

X

X

Füüsilise isiku tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtpäev

Mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja ja aktsiaseltsifondi tulumaksu tasumise tähtpäevX

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumise ja tagastamise tähtpäev

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

XX

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

DETSEMBER

1X

X

X

Töötaja eest 2020. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) esitamine

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a III kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a III kvartali kasumilt.

15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumineKüsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255