09.01.2019 Kolmapäev

Internetiäri müügitulu arvestus

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Müügitulu kajastamise hetke kindlaksmääramine on e-kaubanduses keeruline.

Internetikaubanduse üha laiema levikuga kaasneb ka vajadus üle vaadata, mida tuleb silmas pidada veebipõhise äri tulude-kulude kajastamisel raamatupidamises. Sellest teemegi praktilistel näidetel põhineva kokkuvõtte.

Veebipõhise äri raamatupidamise erijooned

Esmapilgul võib tunduda, et e-kaubanduse raamatupidamine ei erine millegi poolest harjumuspärase jaekaubandusettevõtte raamatupidamisest. Põhjalikumalt analüüsides võib siiski esile tuua mõned aspektid, mis e-kaubanduse puhul rohkem tähelepanu nõuavad.

Nimelt:

 • e-kaubanduses on müügitulu kajastamise momendi kindlaksmääramine märkimisväärselt keerulisem;
 • e-kaubanduseks vajaliku IT-platvormi soetamise ja haldamisega seotud kulutuste klassifitseerimine immateriaalse põhivara soetusmaksumuseks või perioodikuludeks eeldab kulude põhjalikku analüüsi ja korrektset jaotust kulukohtade vahel.

Selles artiklis käsitleme müügitulu kajastamisega seotud küsimusi. Müügitulu kajastamine on e-kaubanduse raamatupidamise üks võtmeküsimusi. Selleks et tulemus oleks tõepärane ja asjakohane, tuleb järgida kasutatava raamatupidamistavaga kehtestatud arvestuspõhimõtteid. Artiklis esitatu tugineb Eesti finantsaruandluse standardile, eelkõige RTJ-le 10 „Tulu kajastamine”.

RTJ 10 punkti 18 kohaselt kajastatakse tulu kaupade müügist siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt üle ostjale;
 • müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida tavaliselt seostatakse omandiga, ja tal puudub tegelik kontroll kauba või toote üle;
 • tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
 • tehingust saadav majanduslik kasu (nt tulu laekumine) on tõenäoline;
 • tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.

Selleks et kajastada müügitulu, peavad olema täidetud kõik eespool loetletud tingimused.

Seda, kas ja millal need tingimused täidetuks lugeda, vaatame praktiliste näidete varal. Et näited ei muutuks liialt keeruliseks, eeldame, et kõik tehingud toimuvad Eestis, tehinguosalised on Eesti residendid ja osalevad ettevõtted on käibemaksukohustuslased.

Müügitulu kajastamine

Näide 1

 • 1. oktoobril tellis eraisikust klient e-poest laualambi hinnaga 72 eurot, sh käibemaks 12 eurot, lisandub postikulu 6 eurot, sh käibemaks 1 euro. Kliendile saadeti e-posti teel ettemaksuarve, klient tasus kogu summa, s.o 78 eurot pangaülekandega.
 • 2. oktoobril tellis e-pood tehasest laualambi.  
 • 10. oktoobril jõudis lamp tehasest e-poe logistikakeskusesse. Lambiga oli kaasas arve, lambi hind 40 eurot, lisandub käibemaks 8 eurot.
 • 11. oktoobril saadeti lamp postiasutuse kaudu kliendile teele. Lisati ka arve. Postikulu oli 4 eurot, lisandus käibemaks 0,8 eurot.
 • 13. oktoobril sai klient laualambi postkontorist kätte. Kliendil on õigus 14 päeva jooksul kaup e-poele tagastada.

Vaatame nüüd, kuidas kajastab e-pood lambi müügi oma raamatupidamises. Tehingu iga etapi puhul analüüsime, kas müügitulu kajastamise tingimused on täidetud.

Tellimuse saamine ja kliendilt raha laekumine

Tellimuse saamine ei ole majandustehing ning seda raamatupidamises ei kajastata. Kuna müügitulu kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse kliendilt 1. oktoobril laekunud raha kohustisena. Arvestada tuleb ka seda, et raha laekumise momendil tekib e-poel käibemaksukohustus, mistõttu tuleb kajastada ka ettemaksult tasumisele kuuluv käibemaks.

D    Raha    78 eurot
K    Ostjate ettemaks    65 eurot
K    Käibemaks    13 eurot

Tellimuse esitamine tehasele

Tellimuse esitamine tehasele ei ole majandustehing ja seda raamatupidamises ei kajastata.

Kauba saabumine e-poe lattu

Lamp saabus e-poe lattu 10. oktoobril. Sõltuvalt sellest, kas e-pood kasutab varude arvestuses pidevat või perioodilist arvestusmeetodit, võetakse saabunud kaup arvele (pidev arvestusmeetod) või kajastatakse kaubakulu (perioodiline arvestusmeetod). Eeldame, et kõnealune e-pood kasutab pidevat arvestusmeetodit ja võtab kauba lattu arvele.

D    Kaup laos    40 eurot
D    Sisendkäibemaks    8 eurot
K    Võlg tarnijale    48 eurot

Kauba postitamine

Kaup postitati 11. oktoobril. Kauba eest vastutab endiselt e-pood ja tellija ei saa veel lampi kasutada. Seega ei ole riskid ja hüved veel ostjatele üle läinud ning müügitulu kajastamise tingimused ei ole täidetud. Seetõttu kantakse kaup teelolevate kaupade arvestuseks avatud kontole. Kuna müügitulu ei ole veel kajastatud, ei saa kuluna kajastada ka postikulu, sest see oleks vastuolus tulude ja kulude vastavuse printsiibiga.

D    Kaubad teel    40 eurot

K    Kaup laos    40 eurot

D    Ettemakstud postikulud    4 eurot

D    Sisendkäibemaks    0,80 eurot*

K    Raha või võlg tarnijale    4,80 eurot

* Kuna postiteenuseid pakkuval firmal on käibemaksukohustus tekkinud, võib postiteenuse käibemaksu käsitleda sisendkäibemaksuna.

Klient saab kauba kätte

13. oktoobril sai klient lambi postkontorist kätte.

Kõik olulised müügitulu kajastamise tingimused on nüüd täidetud:

 • olulised riskid ja hüved on ostjale üle läinud;
 • e-pood enam kauba eest ei vastuta;
 • tulu müügitehingust on laekunud ja selle suurus on usaldusväärselt mõõdetav;
 • tehinguga seotud kulutused on usaldusväärselt määratavad.

Kajastatakse müügitulu ja kaasnevad kulud:

D    Ostjate ettemaks    65 eurot

K    Tulu kaupade müügist    60 eurot

K    Tulu postiteenustest    5 eurot

D    Kaubakulu    40 eurot

K    Kaubad teel    40 eurot

D    Müügiga seotud postikulud    4 eurot

K    Ettemakstud postikulud    4 eurot

---------------------------------------------------------------------------------

Ülaltoodud kandega jääb siiski lahtiseks üks küsimus. Nimelt ei ole riskid ostjale veel päris lõplikult üle läinud, sest tellijal on õigus kaup 14 päeva jooksul müüjale tagastada. Ilmselt ei oleks praktikas mõistlik oodata müügitulu kajastamisega veel 14 päeva, võimaliku tagastamise kajastamiseks tuleks moodustada eraldis. Eraldise moodustamist vaatame täpsemalt näites 2. Samuti tuleb meeles pidada seda, et varude perioodilise arvestusmeetodi puhul majandusaasta lõpus kaubakulu korrigeerides tuleb lisaks laos olevatele kaupadele arvesse võtta ka teel olevate kaupade jääk.

Tuleb tõdeda, et eespool esitatud variant on üsna töömahukas ja sobiva tarkvaralahenduse puudumisel käib selle kasutamine väikeettevõttele ilmselt üle jõu. Samuti ei pruugi müüjal alati olla infot selle kohta, millal täpselt tellimus kliendini jõuab. Arvestuse lihtsustamiseks võib müügitulu jooksvalt kajastada kauba kliendile lähetamise hetkel ja korrigeerida seda majandusaasta lõpus vastavalt sellele, mitu päeva keskmiselt kauba kliendini jõudmine aega võtab.

Müügitulu kajastamise lihtsustatud variant

Näide 2

E-pood kajastab müügitulu jooksvalt kauba kliendile lähetamise momendil. Varasemate perioodide statistika näitab, et postikulud moodustavad keskmiselt 1% müügitulust, klient saab kauba kätte keskmiselt neli päeva pärast selle lähetamist ning tagastatav osa moodustab keskmiselt 4% kaupadest.

 • 20XX. majandusaasta esialgne kaupade müügitulu on 500 000 eurot ja postiteenuste müügitulu 8000 eurot, sh viimase nelja päeva müük vastavalt 4000 eurot ja 100 eurot.
 • Eelmise majandusaasta lõpus oli teele jäänud kaupade müük hinnanguliselt 3000 eurot ja sellega kaasnenud postiteenuste müügitulu hinnanguliselt 80 eurot ning see on kajastatud kontol „Ettemakstud tulu” (kohustis).
 • Ettemakstud postikulud olid eelmise aasta lõpus kajastatud summas 30 eurot.
 • Kaupade tagastamise katteks moodustatud eraldis oli eelmise aasta lõpu seisuga 11 000 eurot. Kaupade tagastamise korral aasta jooksul ei ole müügitulu vähendatud.

Korrigeerimiskanded toodud allpool.

Müügitulu korrigeerimine teel olevate kaupade osa suurenemisega

Teele jäänud kaupade müük on suurenenud 1000 eurot ja nendega kaasnevad postitulud on suurenenud 20 eurot.

D    Kaupade müügitulu    1000 eurot

D    Postiteenuste müügitulu    20 eurot

K    Ettemakstud tulu    1020 eurot

Ettemakstud postikulu korrigeerimine

1% teele jäänud kauba müügist on 40 eurot, seega tuleb ettemakstud kulu suurendada 10 euro võrra (40–30).

D    Ettemakstud postikulud    10 eurot

K    Postikulud    10 eurot

Eraldise moodustamine kaupade tagastamise katteks

Majandusaasta 20XX müügitulult arvutatud eraldise summa:

 4%  x 500 000 eurot = 20 000 eurot.

 Seega tuleb eraldist suurendada 9 000 euro võrra (20 000 – 11 000).

D    Müügitulu    9000 eurot

K    Kaupade tagastamise eraldis    9000 eurot

Eeltoodud korrigeerimised ei mõjuta käibemaksu arvestust.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abiks võib võtta tarkvara

Lõpetuseks tuleb nentida, et kui e-kaubanduse käive on märkimisväärse suurusega või kui plaanitakse mahtude olulist kasvu, tasub juba eos mõelda sellise tarkvara soetamisele, mis ühendaks laoarvestuse ja raamatupidamisprogrammi ja võimaldaks e-kaubanduse tehingud raamatupidamises korrektselt kajastada.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes