17.01.2018 Kolmapäev

2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist kuni 2. aprillini 2018.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi isikud) eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik maksu- ja tolliametit ning täidab residentsuse määramise vormi R.

 • Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama
 • Olulised kuupäevad
 • Eeltäidetud tuludeklaratsioon
 • Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale
 • Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada
 • Täiendavate dokumentide esitamine
 • Kui vajate abi

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama

Tuludeklaratsiooni peavad esitama

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte).
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 2160 eurot
 • tuluks oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu 2832 eurot või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale maksuvabale tulule (2832 eurole) lisandub üldine maksuvaba tulu 2160 eurot.
 • tuluks oli ainult tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 768 eurot või kui hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2017. aastal saanud Eestist maksustatavat tulu, siis võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:
 • kui isik kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi
 • kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid.

Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.

Olulised kuupäevad

7.–9. veebruar         e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega
15. veebruar            algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
27. veebruar            algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
2. aprill                      tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
20. märts                   algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
2. juuli                       juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1. oktoober              juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
                                  juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-maksumetis/e-tollis kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:

 • maksumaksja rahvastikuregistri aadress
 • pangakonto number ja omaniku nimi
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed jm)
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad)
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • Eesti väärtpaberite keskregistri andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)

Eeltäidetud ei ole:

 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Eeltäidetud andmetega tutvumine e-maksuametis/e-tollis

7.–9. veebruarini on kõigil e-maksuametis/e-tollis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused jne) poolt maksumaksjate kohta maksu- ja tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

Maksusoodustuste üleandmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis, märkides vastava soovi ning abikaasa isikukoodi kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada

Sisenemine e-maksuametisse/e-tolli:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Danske Panga, Nordea Panga, Coop Panga, LHV ja Versobanki kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping oma internetipangas

Tuludeklaratsiooni täitmine: nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelses keskkonnas tuleb deklaratsiooni väljad täita eesti keeles.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-maksuametist/e-tollist oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Tuludeklaratsiooni esitamine nutitelefoni kaudu

Nutitelefonis:

 • saab esitada maksu- ja tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni
 • tuleb sisenedes valida e-maksuametis/e-tollis nutiversioon
 • saab nutiversioonis täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

 • kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)
 • kui soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale
 • kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
 • kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile
 • kui saite tulu välismaalt
 • kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest
 • kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist
 • kui kasutate investeerimiskontot


Tuludeklaratsiooni esitamiseks teenindusbüroos saate valida kolme võimaluse vahel:

1. eeltäidetud tuludeklaratsioon

​Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teenindusbürood klientidele alates 15. veebruarist isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui võtate teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel maksumaksja esindajale tuleb teenindusbüroole esitada notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek, kus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada („Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimääruse" §-d 27 ja 30). Aktsepteerime ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

 • esitada teenindusbüroo ametnikule
 • panna selleks ette nähtud postkasti teenindusbüroos

2. eeltäitmata andmetega pabervormid

Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval veebilehel „Deklaratsioonide vormid".

3. teenindussaali kliendiarvuti

Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-maksuameti/e-tolli kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

Tuludeklaratsiooni saab maksu- ja tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga.

Teenindusbüroode aadressid

Täiendavate dokumentide esitamine

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida maksu- ja tolliamet vajab andmete kontrollimiseks, saate:

Kui vajate abi

Helistage

 • 880 0810 – deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui ka elektroonilise deklaratsiooni täitmisel
 • 880 0811 – füüsiliste isikute maksustamine
 • Skype'i konto mta.eesti

Kirjutage See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või e-maksuametis/e-tollis rubriigis „Teated".

Esitage küsimus või lugege Maksu- ja Tolliameti spetsialistide antud vastuseid foorumis.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!