14.12.2010 Teisipäev

Euro kasutuselevõtuga seonduv oluline õigusteave
 • Osa- või aktsiakapital tuleb muuta europõhiseks. Mõistlik on seda teha 2011. aasta jooksul.
 • Lepinguid ei ole tarvis muuta. Eesti kroonides väljendatud kohustused tuleb täita eurodes vahetuskursi 15,6466 järgi.
 • 2010. aasta majandusaasta aruanne koostatakse kroonipõhiselt.
 • Tarbijale kahes vääringus hindade avaldamise kohustus lõpeb 30. juunil 2011.

Europõhisele osa- või aktsiakapitalile (edaspidi ühingukapital) üleminekuks on vaja teha järgmised sammud.

1. Seniseid osalusproportsioone säilitades määrata ühingukapitali suurus eurodes. Uus ühingukapital peab vastama järgmistele tingimustele.

 OSAÜHING AKTSIASELTS
 • Osakapital vähemalt 2500 eurot
 • Osa väikseim nimiväärtus 1 euro
 • Kui osa nimiväärtus on üle 1 euro, peab see olema 1 euro täiskordne
 • Aktsiakapital vähemalt 25 000 eurot
 • Aktsia väikseim nimiväärtus 10 eurosenti
 • Kui aktsia nimiväärtus on üle 10 eurosendi, peab see olema 10 eurosendi täiskordne

2. Ühingu osanikud/aktsionärid võtavad vastu alljärgnevad otsused:

 • europõhisele ühingukapitalile üleminek,
 • põhikirja muutmine ühingukapitali vääringu ja suuruse osas,
 • ühingukapitali suurendamine või vähendamine seoses europõhisele ühingukapitalile üleminekuga.

3. Koostatakse põhikirja uus redaktsioon, kus on osanike/aktsionäride otsuse alusel muudetud ühingukapitali puudutavaid sätteid, samuti sätteid, mis sisaldavad viiteid kroonidele.

4. Europõhise ühingukapitali kasutuselevõtu dokumentide esitamine Eesti Väärtpaberite Keskregistrile (EVK-le). Osaühingu puhul tehakse seda juhul, kui osaühingu osad on EVK-s registreeritud.

EVK-le tuleb esitada järgmised dokumendid.

OSAÜHING
AKTSIASELTS
 •   Ühingukapitali eurodesse ümberarvestamise taotlus*
 •  Osakapitali muutmise taotlus*
 • Aktsiate nimiväärtuse muutmise taotlus* või
 • Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtu taotlus* (nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtu korral)
 •  Ühingu osanike/aktsionäride otsus
 •  Muudetud põhikiri

* Dokumentide vormid on kättesaadavad portaalis www.e-register.ee.


5. Kandeavalduse ja sellele lisatavate dokumentide esitamine äriregistrile.

 • Suuremas aktsiaseltsis, kus on palju erineva osalusega aktsionäre, võib aktsiakapitali eurodeks konverteerimine osutuda seniseid osalusproportsioone säilitades keerukaks ning nõuda aktsiakapitali mahukat suurendamist või vähendamist. Aktsiaseltsil on võimalik võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad, mille puhul ei pea aktsia arvestuslik nimiväärtus ega aktsiakapital olema 10 eurosendi täiskordne. Muus osas kohalduvad üldised aktsiakapitali nõuded. Kõigile nimiväärtuseta aktsiatele vastab võrdne osa aktsiakapitalist: ühele nimiväärtuseta aktsiale osaks langev aktsiakapitali osa (aktsia arvestuslik väärtus) määratakse aktsiakapitali jagamisel aktsiate arvuga. Nimiväärtusega ja nimiväärtuseta aktsiate samaaegne väljalaskmine ja kasutamine ei ole lubatud. Kui aktsiaseltsis on kasutusel erineva nimiväärtusega aktsiad, tuleb enne nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõttu otsustada aktsiate nimiväärtuste võrdsustamine. Nimiväärtuseta aktsiad võetakse kasutusele ja selleks vajalikud põhikirja muudatused tehakse aktsionäride otsusega.
 • Kui ühingukapitali ja põhikirja muudatused tulenevad üksnes kroonide asendamisest eurodega, saab need otsused teha lihtsustatud korras, st otsuste poolt peab olema vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
 • Kui ühing vähendab ühingukapitali lähima võimaliku suuruseni, mis on vajalik europõhisele ühingukapitalile üleminekuks, ei kohaldata ühingukapitali vähendamisel võlausaldajate teavitamise kohustust. 
 • Eurodeks konverteerimise eesmärgil ühingukapitali vähendamisel vabanev kapital kantakse bilansis jaotamata kasumi reale. Ühingukapitali saab suurendada jaotamata kasumi või ülekursi arvel (fondiemissioon), samuti täiendavate sissemaksetega.
 • Ühingukapitali eurodeks konverteerimisele ei ole lõpptähtaega seatud, kuid alates 1. jaanuarist 2012 ei registreeri kohtute registriosakond enam nende ühingute põhikirja ja ühingukapitali muudatusi, mille ühingukapital ei ole eurodeks konverteeritud.
 • Äriregistrile saab kandeavalduse esitada kuni 31. detsembrini 2011 riigilõivuvabalt juhul, kui ühingukapitali muudetakse üksnes nii palju, kui on eurodeks konverteerimiseks minimaalselt vaja. Kui ühingukapitali suurendatakse või vähendatakse rohkem või kui koos europõhisele ühingukapitalile üleminekuga muudetakse ka muid äriregistrisse kantavaid andmeid, tuleb äriregistrile kandeavalduse esitamisel tasuda riigilõiv, mis praeguse seisuga on 280 krooni.
 • Kandeavalduse koos sellele lisatavate dokumentidega saab äriregistrile esitada kas digitaalallkirjastatult ettevõtjaportaalis aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/ või notariaalselt kinnitatult. Kandeavalduse notariaalse kinnitamise korral tasutakse 560 krooni notaritasu äriregistrile esitatava avalduse projekti koostamise, avalduse esitaja allkirja kinnitamise ning avaldusest digitaalse ärakirja väljastamise eest (kui juhatuse liikmetel on ühine esindusõigus ja avalduse esitajaid on mitu, lisandub alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 100 krooni). Notaritasule lisandub käibemaks, samuti ärakirjade tasu, kui soovitakse paberkandjal ärakirju.

Ants Mailend
partner, vandeadvokaat

Martin Tamme
vandeadvokaat

Varul Vilgerts Smaliukas
www.varul.com 

 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference