Riigikohus selgitas, millal võib käendusleping olla heade kommetega vastuolus, märkides muu hulgas, et vastuolu võib esineda siis, kui käendus on antud sõltuvussuhtes olles.
Riigikohus tegi 2017. a olulise lahendi laste elatise suurendamise nõudes, mis täiendab senist kohtupraktikat elatise suuruse määramisel. Uued juhised on juba mõju avaldanud ka madalamate astmete kohtupidamises. Riigikohtu praktika kaotab elatise nõude lihtsa ja kiire menetluse. Edaspidi on inimestel äärmiselt keeruline ilma advokaadi abita elatise vaidlustes enda õigusi kaitsta.
Valitsus toetas justiitsministeeriumi arvamust riigikogu liikmete poolt algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõule, millega soovitakse seada kohtueelsele kriminaaluurimisele konkreetsed tähtajad. Justiitsministeeriumi hinnangul kahjustaks tähtajad märkimisväärselt raskete kuritegude uurimist.
Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastusringile tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega püütakse vähendada riigikohtu töökoormust menetluslike kaebuste läbivaatamise arvelt, muudetakse vaidlustavate menetluskulude piirmäära ning täitemenetluse seadustikku, mis puudutab abikaasade ühisvara arvel täitemenetluse läbiviimist. Eelnõu peamine eesmärk on kohtute menetluskoormuse vähendamine ning kohtupidamise üldise tõhususe suurendamine.
Esmaspäev, 18 Detsember 2017 12:57

Katseaeg kui „sisseastumiseksam“

Allpool esitatud novembrikuu riigikohtu lahendid annavad ülevaate sellest, mis juhtudel ei tohi töötaja hellitada lootusi töösuhete jätkamisele, missuguseid panga teateid saab lugeda kliendile kättetoimetatuks, millal loetakse aktsionäride üldkoosoleku otsus tühiseks, ja samuti sellest, kellel lasub tõendamiskohustus tööandjale tekitatud kahju puhul.