11.03.2024 Esmaspäev

Tarbijavaidlusi ootavad muudatused

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud eelnõu, mis sisaldab mitmeid olulisi tarbijakaitseseaduse muudatusi seoses tarbijavaidluste lahendamisega.

Muudatuste kohaselt võib komisjon tarbija nõuet rahuldavas otsuses kohustada kauplejat hüvitama tarbijale tema tasutud riigilõivu.
Muudatuste kohaselt võib komisjon tarbija nõuet rahuldavas otsuses kohustada kauplejat hüvitama tarbijale tema tasutud riigilõivu. Foto: pixabay

Näiteks on edaspidi tarbijavaidluste komisjoni otsuse täitmine kohustuslik ja otsuse sundtäitmiseks on võimalik pöörduda kohtutäituri poole. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda andis ministeeriumile teada, et on vastu komisjoni otsuste siduvaks muutmisele.

Tarbijavaidluste komisjoni otsuste täitmine muutub kohustuslikuks

Kui praegu on tarbijavaidluste komisjoni otsuse täitmine kauplejale soovituslik, siis eelnõu kohaselt muutub otsuste täitmine kohustuslikuks. Kaubandus-tööstuskoda on seisukohal, et plaanitavad muudatused ei lahenda täitmata jäänud otsuste probleemi, kuna otsused jätavad täitmata peamiselt kauplejad, kes on majanduslikes raskustes.

Lisaks võib tarbijavaidluste komisjoni otsuste siduvaks muutmine olla vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega. Põhiseaduse kohaselt mõistab Eesti Vabariigis õigust üksnes kohus ning hetkel ei ole üheselt selge, kas haldusorganite juurde loodud kohtuväliste vaidluste lahendamise üksuste poolt siduvad otsused on üldse põhiseaduspärased. Lisaks on varasemalt Eesti olnud vastu sellele, et Euroopa Liidu direktiiviga muudetakse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste lahendid pooltele siduvaks.

Kui otsuste täitmine muutub kaupleja jaoks kohustuslikuks, siis sellega seoses muutuvad ka tarbijavaidluste lahendamise reeglid oluliselt detailsemaks. Seetõttu võib vaidluste lahendamine muutuda nii tarbija kui ka kaupleja jaoks keerulisemaks ning rohkematel juhtudel võib vaja minna juristi abi. Lisaks näeb koda, et komisjoni otsuste siduvaks muutmine võib suurendada pahatahtlike nõuete esitamist.

Tarbija peab tasuma esitatud avalduse läbivaatamise eest riigilõivu

Eelnõu näeb ette, et tarbija peab edaspidi maksma 15 eurot, kui ta soovib oma vaidlust komisjonis lahendada. Koja hinnangul on riigilõivu kehtestamine mõistlik, sest aitab vähendada pahatahtlike kaebuste esitamist.

Koda tegi seoses riigilõivu suurusega ministeeriumile ettepaneku, et riigilõiv suuruses 15 eurot võiks kehtida nõudele suuruses kuni 500 eurot ning suuremate nõuete puhul võiks riigilõiv olla proportsioonis esitatud nõudega. Nõude suurusest sõltuv riigilõiv omaks avalduse esitajale veel suuremat distsiplineerivat mõju ning väldiks veel enam pahauskseid kaebuseid.

Riigilõivu hüvitamine kaupleja poolt

Muudatuste kohaselt võib komisjon tarbija nõuet rahuldavas otsuses kohustada kauplejat hüvitama tarbijale tema tasutud riigilõivu. Koda palus ministeeriumil täpsustada, kuidas nimetatud reegel kohaldub juhul, kui tarbija nõue rahuldatakse osaliselt. Koja hinnangul on väga oluline, et uued reeglid oleksid kõikidele osapooltele üheselt selged, kuna see tagab õigusselguse ning komisjoni ühesuguse tegevus otsuste koostamisel.

Eelnõu kohaselt jõustuvad muudatused 1. jaanuaril 2026. Kaubanduskoja koostatud kokkuvõttega eelnõu kohta on võimalik tutvuda SIIN.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255