08.03.2023 Kolmapäev

President kuulutas välja kaheksa seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu seadustele, mis puudutavad riigilaevastiku moodustamist, relvaloa taotlemist ja menetlust, finantsvaldkonna väärteokaristuste määrasid ja keskkonnakaitselubade menetlust.

Presidendi heakskiidu sai kaheksa uut seadust.
Presidendi heakskiidu sai kaheksa uut seadust. Foto: pixabay

Samuti puudutavad välja kuulutatud seadused maakatastri andmete kogumist, üle-euroopalist personaalset pensionitoodet (PEPP) ning sobimatute kohanimede muutmist.

Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus ühtlustab regulatsioone rahvusvaheliste regulatsioonidega ja täpsustab peamiselt vedaja ja laeva prahtija õigusi, kohustusi ja vastutust.

Meresõiduohutuse seaduse muudatused on seotud Eesti Lootsi asemel Riigilaevastiku moodustamisega, lootside väljaõppega ja uue Pakrineeme sadama LNG-terminali ehitusega, et vajadusel oleks LNGd tarnival laeval võimalik siseneda LNG käitlemiseks uude Pakrineeme sadamasse ja LNG-terminali.

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus võimaldab üle minna täisdigitaalsele relvaloamenetlusele ning võtta kasutusele uue teenistus- ja tsiviilrelvade registri, mis on liidestatud teiste loamenetluses vajalike andmekogudega.

Elektrooniliseks muutub ka relvaloa omaja järelevalvetoimik. Samuti sätestatakse EL-is relvade alase infovahetuse täpsem kord. Muuhulgas vahetavad EL liikmesriigid omavahel infot relvaloa väljastamisest keeldumisest.

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse järgi saab relvaluba taotleda vaid eesti keelt heal tasemel valdav välismaalane, sest relvaeksam on edaspidi täies mahus eestikeelne.

Samuti täiendatakse seadusega relvaloa väljastamisest keeldumise aluseid ja nähakse muu hulgas ette, et teatud raske kuriteo toime pannud inimene ei saa kunagi relvaluba. Edaspidi väljastatakse Eestis relvalube vaid Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikele, kellel on Eesti elamisluba või kes elavad Eestis elamisõiguse alusel.

Määratlemata kodakondsusega inimestele väljastatud load kehtivad loal märgitud kuupäevani ehk maksimaalselt viis aastat. Teiste välismaalaste load kehtivad ühe aasta.

Seadusega kehtestatakse ka võimalus maksta hüvitist kohalikele omavalitsustele, kelle territooriumil on kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli või kes peavad harjutusväljadega kaasnevat müra, vibratsiooni ja suurenenud liikluskoormust taluma. Politsei- ja piirivalveametile ning kaitsepolitseiametile antakse lõhkematerjali käitlemisõigus ning laiendatakse nende kasutatavat relvastust.

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusega viiakse läbi finantsvaldkonna väärteokaristuste reform ja kohaldatakse Eestis Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud rahalised karistused.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega korrastatakse keskkonnakasutust reguleerivate keskkonnakaitselubade süsteemi.

Jahiseadust puudutavate sätetega piiratakse pliisisaldusega laskemoona kasutamist märgaladel ja seadus hakkab lubama kasutada hallhülge jahil mootorsõidukit. Täpsustati ka ulukite jahiloa väljastamise korra sõnastust.

Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega tagatakse tõesed andmed omandi kohta, et kaitsta maaomanike õigusi, sealhulgas tagada õiglased maksusoodustused ja -vabastused ning soodustada kinnisvara käivet.

Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega tagatakse Euroopa Liidu üle-euroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) määruse sujuv rakendamine ja laieneb võimalik pensioniskeemide ring. Lisaks pensionifondile ja kindlustuslepingule võib PEPP olla ka alternatiivfondi, eurofondi, hoiuse või väärtpaberiportfelli kujul.

Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadusega antakse riigihalduse ministrile kohanimenõukogu arvamusele tuginedes õigus muuta Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime, kui kohalik omavalitsus ei ole nõus seda ise tegema.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255