09.06.2022 Neljapäev

President kuulutas välja kaheksa seadust

President Alar Karis kuulutas välja seadused, mis puudutavad erivajadusega inimeste ligipääsu toodetele ja teenustele, PPA laevade üleandmist kaitseväele, perearsti nimistusse registreerimist ja eraisiku maksejõuetust.

President kuulutas välja kaheksa seadust.
President kuulutas välja kaheksa seadust. Foto: pixabay

Veel puudutavad välja kuulutatud seadused ravimsööda käitlejaid, veterinaarravimeid, konsulaarteenuseid ning rahapesu tõkestamist.

Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega puudega inimesed saavad võimaluse kasutada kõiki oma õigusi ja saada kasu ühiskonnas osalemisest teistega võrdsetel alustel. Seaduse eesmärk on kujundada kaasavam ühiskond ja lihtsustada erivajadusega inimeste iseseisvat toimetulekut. Seadus on orienteeritud elektroonilistele toodetele ja teenustele.

Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega antakse politsei- ja piirivalveameti (PPA) laevad üle kaitseväe koosseisu alates 1. jaanuarist 2023. Merepäästet jääb jätkuvalt juhtima PPA, kaasates otsingu- ja päästetöödesse merel vajadusel Kaitseväge.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse järgi korraldab alates 1. juulist üldarstiabi terviseameti asemel haigekassa. Seadusega täpsustatakse perearsti nimistusse registreerumise aluseid, leevendatakse ka eriarsti lähtetoetuse taotlemise tingimusi ja laiendatakse seadusega piiratud ulatuses kokkulepitud ravimite retsepti väljakirjutamise õigust õendusabi eriala omandanud õele (eriõele) samas ulatuses, nagu see on seni kehtinud pereõdedele. Õed saavad ka töövõimetuslehe väljakirjutamise õiguse.

Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse kohaselt algatatakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlus maksejõuetusavaldusega, mis võib kasvada üle nii pankrotimenetluseks, kohustustest vabastamise kui ka võlgade ümberkujundamise menetluseks. Samuti muutub võlgniku nõustamise süsteem. Edaspidi hakkab võlgnikku algusest lõpuni nõustama ja abistama vastava eksami läbinud usaldusisik.

Söödaseaduse muutmise seadusega kehtestatakse ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded ja lisandub teatud sööda käitlejatele loakohustus.

Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus annab veterinaararstidele, üld- ja veterinaarapteekidele õiguse Eestisse sisse vedada veterinaarravimeid E-Li veterinaarravimite hulgimüüjatelt. Seni on veterinaararstid saanud ravimeid osta Eesti veterinaarravimite hulgimüüjalt. Samuti ei pea veterinaararstid seaduse järgi enam taotlema müügiloata veterinaarravimi kasutamiseks ravimiametilt eraldi luba.

Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusega lisatakse seaduse alusel välja antavate isikut tõendavate dokumentide hulka Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus. See antakse EL-i liikmesriigi esindamata kodanikule, kelle pass või reisidokument on kadunud, varastatud või hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav, samuti näiteks reisil sündinud lapsele. Esindamata on EL-i liikmesriigi kodanik juhul, kui tema kodakondsusjärgsel riigil ei ole kolmandas riigis või EL-is välisesindust või kui sealsel välisesindusel või aukonsulil ei ole võimalik tagasipöördumisdokumenti anda.

Lisaks muudetakse riigilõivumäärasid välisesinduses tehtavate toimingute eest ja viiakse need vastavusse tegelike kuludega.

Seadus puudutab ka mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse väljastamist, mille võimekus lõppeb 1. juulil. Kuni 1. juulini väljastatakse veel tänasele lahendusele toetuvat mobiil-ID-d. Alates 2. juulist võtab riik kasutusele uutele tingimustele vastava mobiil-ID lahenduse.

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadusega luuakse raskete kuritegude ära hoidmiseks rahvusvaheline koostöösüsteem, mis tõhustab kurjategijatelt kriminaaltulu ja kuriteovahendite äravõtmist. Eesti õigus vastab konventsiooni põhimõtetele ega nõua rakendamiseks täiendavaid ressursse.