20.02.2015 Reede

Välisriigi tulude maksustamine

Lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: palga-, dividendi- ja ettevõtlustulu, rendi- või üüritulu, litsentsitasu, kunstnikule või sportlasele makstud tasu, intressitulu, pensionid, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud, kasu vara võõrandamisest, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud.

Lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud.
Lisaks Eestis saadud tulule tuleb deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud. Foto: Reuters

Tuluks loetakse ka proportsionaalne osa Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulust.

Kui isik viibib Eestist väljaspool kauem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, kuid tema elukoht Eestis säilib, tuleb kõik maailmas teenitud tulud Eestis deklareerida ja vajadusel tasuda juurdemääratud maksud. Tulumaksuga maksustamise mõttes on isiku elukoht või tegelik Eestis viibimine (seega isiklikud ja majanduslikud sidemed riigiga) tema kodakondsusest määravamad.

Eesti residendist füüsiline isik on Eesti elanik või isik, kes on viibinud Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval.

Et erinevates riikides teenitud tulusid ei maksustataks topelt, lähtutakse maksustamisel siseriiklikult kehtestatud topeltmaksustamise vältimise sätetest ning riikidevahelistest topeltmaksustamise vältimise lepingutest.

Välisriigis saadud tulult juba tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvutamisel arvesse. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksuseaduse alusel tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust, tuleb Eestis välisriigi tulult juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on Eestis arvutatud tulumaksust väiksem.

Välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu saab deklareerida ja Eestis samalt tulult tulumaksu tasumisel arvesse võtta vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

Kui välisriigis saadud tulult on välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse, mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel, võib eelnimetatud maksu või makse Eestis maksustamisele kuuluvast välisriigi tulust maha arvata (deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 9.7).

Eestis tulumaksust vabastatud tulult välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksu või makseid maha ei arvata.

Välismaal saadud palgatulu ja dividendid

Välisriigis saadud tulud – töötasud, võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest saadud tasud ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud – on Eestis tulumaksuvabad juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
 • palgatulu ja tasud olid välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null eurot)
 • maksustamine on dokumentaalselt tõendatud

Samuti on Eestis tulumaksust vabastatud välisriigist saadud dividend, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Kuigi välisriigist saadud maksustatud palgatulult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8. Deklareerida tuleb ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

Tabelis 8.8 deklareeritud välisriigis juba maksustatud tulule Eestis tulumaksu juurde ei määrata, olenemata välisriigis tasutud tulumaksu summa suurusest.

Välisriigis tulumaksuga maksustatud ja tabelis 8.8 märgitud tulusid ei arvestata Eestis maksustatava tulu hulka.

Välismaal saadud palgatulu ja dividend maksustatakse Eestis järgmistel juhtudel:

 • kui residendist füüsiline isik on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
 • kui välisriigis töötamise eest saadud tulu ei ole välisriigis maksustatud, isegi juhul, kui välisriigis on viibitud üle 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
 • kui välisriigis ei ole dividendilt tulumaksu kinni peetud ja välisriigi äriühing ei ole tasunud dividendi aluseks olnud kasumiosalt tulumaksu välisriigis

Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.1.

Välismaal viibitud päevade lugemine maksuvabastuse kohaldamiseks algab välisriiki töötama saabumise päevast ning ei sõltu kalendriaastast. Päevade arvestusse loetakse töötamise riigis füüsiliselt kohaloldud päevad (kaasa arvatud riiki saabumise ja riigist lahkumise päevad) 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil viibitud päevad kokku.

Välisriigis tasutud tulumaksu ei tagastata

Kui Eesti residendist füüsiline isik Eestis tulumaksu tasunud ei ole, siis ei ole võimalik talle tulumaksu maksustatavast tulust lubatud mahaarvamistelt tagastada (nt maksuvaba miinimum Eestis, eluasemelaenu intressid, pensionimaksed, koolituskulud), sest välisriigis tasutud tulumaksu Eestis ei tagastata.

Erandina tagastatakse Eestis Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2003/48/EÜ alusel välismaal (Austrias, Luksemburgis jm) intressilt kinnipeetud tulumaks osas, mis ületab Eesti tulumaksukohustuse. Hoiuseintressidelt kinnipeetud tulumaks deklareeritakse välismaal kinnipidamist tõendava dokumendi alusel tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 8.10.

Välismaa tulude deklareerimine

 • Välisriigi tulud deklareeritakse tuludeklaratsiooni lisalehel „Välismaal saadud tulu”.
 • Juhul, kui tulude deklareerimise perioodil viibitakse välisriigis, saab tuludeklaratsiooni esitada internetis e-maksuameti/e-tolli kaudu.
 • Andmed välisriigis saadud tulu ja Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, ei ole eeltäidetud.
 • Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.1.
 • Kuigi välisriigist saadud maksustatud palgatulult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8. Deklareerida tuleb ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.
 • Kui välisriigis saadud tulult on välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse, mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel, võib eelnimetatud maksu või makse Eestis maksustamisele kuuluvast välisriigi tulust maha arvata (deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 9.7).
 • Välisriigist saadud tulu deklareeritakse saadud valuutas (välja arvatud tabel 8.2. kasu või kahju kohta väärtpaberite võõrandmisest, mis täidetakse eurodes). Kuna valuutas saadud tulu arvutatakse ümber eurodesse tulu saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel, siis on välisriigi tulude tabelisse lisatud lahtrid kuupäevade märkimiseks.
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on saanud Eestist maksustatavat tulu, võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:
  1. Kui isik kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi
  2. Kui isik kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid
  3. Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.
 • Juhul, kui eelmises punktis nimetatud isik sai lisaks Eestile tulu ka väljaspool, siis seda tulu Eestis ei maksustata, kuid andmed tuleb deklareerida välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.9.

Info välismaal saadud tulu maksustamise ja topeltmaksustamise vältimise kohta

Eesti on paljude riikidega sõlminud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud, milles on kokku lepitud tingimused, millisel juhul ja millises ulatuses lepinguosaliste riikide residentide teisest lepinguosalisest riigist saadud tulu maksustatakse.

Infot välisriigi maksustamise kohta saab kõige täpsemalt välisriigi maksuhalduritelt rubriigist „Mujal maailmas".

Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang välistulude korral

Välistulude maksustamisel kasutatakse kahte meetodit: vabastus- või krediidimeetodit.

Vabastusmeetodi puhul on isikul kohustus deklareerida tulumaksuga maksustatud tulud, kuid maksukohustust Eestis ei järgne.

Krediidimeetodi puhul aga maksustatakse välisriigist saadud tulud Eestis, arvestades saadud tuludelt välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 45 lõigetes 2–6 toodud tingimustele.

1. Vabastusmeetod (tulud deklareeritakse tabelis 8.8)

Residendist füüsiline isik, kes sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa või kõik sellest tulust on Eestis tulumaksust vabastatud, saab teha tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi oma Eestis maksustatavast tulust proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga isiku sama maksustamisperioodi maksustatavas kogutulus.

Maksustatava tuluna käsitletakse isiku sellist tulu enne mahaarvamiste tegemist, mis on maksustatav Eestis või riigis, kus tulu saadi.

Näide

Residendist füüsiline isik sai 2014. aastal välisriigist 6000 eurot dividende, mis maksustati välisriigis ning on Eestis tulumaksust vabastatud. Eestist teenis ta renditulu 2000 eurot. Isiku maksustatav kogutulu on 8000 eurot, millest 6000 eurot on saadud välisriigist. Mahaarvamiste proportsioon leitakse alljärgnevalt Eesti tulu jagatud kogutuluga, seega 2000 ÷ 8000 × 100 = 25%.
Antud juhul võib isik mahaarvamisi oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust teha 25% ulatuses. Näiteks maksustamisperioodi maksuvaba tulu on 1728 eurot, sellest 25% moodustab 432 eurot. Seega saab isik oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata maksuvaba tulu summas 432 eurot.

Eelpool nimetatud piirangut ei kohaldata töötuskindlustuse seaduse alusel kinnipeetud töötuskindlustusmaksetele.

2. Krediidimeetod (tulud deklareeritakse tabelis 8.1)

Isik, kes on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis, võib valida ka oma maksustamisperioodi kogutulu suhtes krediidimeetodi rakendamise. Sellisel juhul eelmises punktis nimetatud piirangut ei kohaldata, kõik välisriigis saadud tulud liidetakse isiku Eesti tuludele ning tasumisele kuuluvast tulumaksust arvatakse maha välisriigis tasutud või kinni peetud tulumaks (Eestis kehtiva tulumaksumäära ulatuses). St, et kui välisriigis tasutud tulumaksu summa jääb alla 21%, siis Eestis tuleb tasuda välisriigi ja Eesti tulumaksu vahe. Kui välisriigis tasutud tulumaksu summa on üle 21%, võetakse maksuarvetuses arvesse tulumaksu ainult 21% piires. Välisriigis enammakstud tulumaksu Eesti ei hüvita.

Täiendav info siit.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!