860x100 kriisi paasterongad
27.01.2020 Esmaspäev

Mida peab teadma 2019. aasta tulude deklareerimisest?

Mida peaks teadma enne 15. veebruari.
Mida peaks teadma enne 15. veebruari. Foto: Unsplash

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2020.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi: isikud) eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik Maksu- ja Tolliametit ning täidab residentsuse määramise vormi.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

Tuludeklaratsiooni peavad esitama

 • füüsilisest isikust ettevõtjad
 • isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte)
 • isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust
 • isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid
 • Isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu (kuni 2160 eurot) deklareerida

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 6000 eurot

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2019. aastal saanud Eestist maksustatavat tulu, siis võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas kogutulus. Selleks tuleb isikul esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.Olulised kuupäevad
15. veebruar algab tuludeklaratsiooni esitamine e-MTAs
17. veebruar teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
26. veebruar algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele
19. märts algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
30. aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
1. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-MTAs kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:

 • pangakonto number ja omaniku nimi
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni maksed jm)
 • dividendid, millelt on 7% tulumaksu kinni peetud
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad)
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
 • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel (nagu näiteks dividendid ja omakapitali väljamaksed, mida maksustatakse äriühingu tasemel, ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa)

Eeltäidetud ei ole:

 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu või eluasemelaenu intressi ja koolituskulu piirangut ületava osa ning laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda. Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Juhised elektroonsete tuludeklaratsioonide parandamiseks, kui abikaasad soovivad jagada maksusoodustusi

 1. Abikaasa A teeb tuludeklaratsiooni. Süsteem pakub talle võimalust kasutamata maksusoodustused (mahaarvamised) abikaasa deklaratsioonile üle kanda. Abikaasa A märgib vastava soovi ja kinnitab oma deklaratsiooni.
 2. Abikaasa B läheb tegema oma tuludeklaratsiooni. Ta võtab abikaasa kulud vastu, vajutades nupule „Kanna andmed deklaratsioonile", ja kinnitab oma deklaratsiooni.
 3. Selgub, et tuludeklaratsioone on vaja muuta. Abikaasa B teeb oma deklaratsiooni uuesti, kuid ta ei võta enam vastu saadetud kulusid ning kinnitab oma tuludeklaratsiooni.
 4. Seejärel alustab abikaasa A uuesti tuludeklaratsiooni esitamist Maksu- ja Tolliameti andmetega. Abikaasa A teeb oma deklaratsioonis vajalikud parandused. Kui ta soovib jälle anda üle oma kulud abikaasale, siis saab ta seda uuesti teha. Abikaasa A kinnitab oma deklaratsiooni.
 5. Abikaasa B läheb oma deklaratsiooni muutma, juhul kui ta tahab abikaasa kulud vastu võtta. Abikaasa B kinnitab oma tuludeklaratsiooni.

Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada?

e-MTAs:

Sisenemine e-MTAsse:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Luminor Banki, Coop Panga ja LHV Panga kliendid, kellel on sõlmitud e-MTA kasutamise leping oma internetipangas

Tuludeklaratsiooni asukoht: e-MTA menüüs tuleb valida „Maksud" ja seejärel „Tuludeklaratsioon"

Tuludeklaratsiooni täitmine: nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelses keskkonnas tuleb deklaratsiooni väljad täita eesti keeles.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-MTAst oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Tuludeklaratsiooni esitamine nutitelefoni kaudu

Nutitelefonis saab esitada tuludeklaratsiooni täies mahus.

Täiendavate dokumentide esitamine

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega. Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida Maksu- ja Tolliamet vajab andmete kontrollimiseks, saate

 • esitada elektroonselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt
 • viia või postiga saata maksu- ja tolliameti büroosse, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia
 • saata e-posti teel digiallkirjastatult

Teenindusbüroos:

Tuludeklaratsiooni esitamiseks büroos saate valida kolme võimaluse vahel:

1. eeltäidetud tuludeklaratsioon

​Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teenindusbürood klientidele alates 15. veebruarist isikut tõendava dokumendi alusel.
Kui võtate teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni, siis tuleb teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel maksumaksja esindajale tuleb teenindusbüroole esitada notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek. Aktsepteeritakse ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saab

 • esitada teenindusbüroo ametnikule
 • panna selleks ette nähtud postkasti teenindusbüroos

2. eeltäitmata andmetega pabervormid

Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval veebilehel „Deklaratsioonide vormid ja nende täitmise juhised".

3. teenindussaali kliendiarvuti

Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-MTA kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

Postiga:

Tuludeklaratsiooni saab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga.
Teenindusbüroode aadressid:

Täiendavate dokumentide esitamine

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida Maksu- ja Tolliamet vajab andmete kontrollimiseks, saab

 • esitada elektroonselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt
 • viia või postiga saata MTA teenindusbüroosse, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia
 • saata e-posti teel digiallkirjastatult

Annetuste tegemine

Tagasisaadava tulumaksu saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.
Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole ja/või jätta oma ettemaksukontole.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes