05.01.2015 Esmaspäev

Maksukalender 2015. aastaks

Alljärgnevalt on toodud 2015. aasta maksukalender .

Maksukalender 2015. aastaks
Maksukalender 2015. aastaks Foto: PM

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Tähtaeg Füüsiline isik FIE Juriidiline isik Mitteresident Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine
Iga kuu 5. kuupäev     X   Tehtud omakapitali väljamaksete korral väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD.
Iga kuu 10. kuupäev   X* X X*** Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine, tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine.*****
    X X**** Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi ning nende saajate deklaratsiooni INF 1 esitamine. Vorm INF 1 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.
    X X****** Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm LIF esitamine, tulumaksu ülekandmine.
Iga kuu 15. kuupäev

    X   Aktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja poolt.
    X   Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja).
    X   Aktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja).
    X   Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1-3 ja 6-8) esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ja hasartmängumaksu tasumine.
    X   Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 4) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul
    X   Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
    X   Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 5) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul
Iga kuu 20. kuupäev   X X   Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine.*****
  X X   Ühendusesisese käibe aruande (VD) esitamine.
JAANUAR 15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine **
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine
    X   Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
VEEBRUAR 1   X* X X*** Füüsilistele isikutele 2014. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM, TSM1 ja TM1 väljastamine isiku nõudmisel.
    X   Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF16 esitamine.
MÄRTS 16   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
31 X X     Füüsilise isiku 2014. aasta tuludeklaratsiooni esitamine.
X X X X Maamaksu tasumine.
      X Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1. Deklareerimise erandid:
- Kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
- Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
      X Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vormi A1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.
APRILL 10   X X X**** Mitteresidendile makstud intressi deklaratsiooni (vormi INF 12) esitamine.
  X* X X*** Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine.
15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
    X   Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
JUUNI 15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
30       X**** Püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine. Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.
JUULI 1 X       Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.
    X   Deklaratsiooni vormi INF 9 esitamine.
15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
    X   Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
SEPTEMBER 15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
OKTOOBER 1 X X     Füüsilisest isikust ettevõtja, vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine.
  X     Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine.
X X X X Maamaksu tasumine.
15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
    X   Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
DETSEMBER 1   X X X Töötaja eest 2015. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine.
15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto liiklusregistris registreerimist või autorongi suurima massi registrisse kandmist   X X X   Raskeveokimaksu tasumine**
Kuu aja jooksul peale õnnemänguturniiri korraldamist       X   Hasartmängu aruande HMA2 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
Kuu aja jooksul pärast kasu saamist         X Mitteresidendi poolt kinnisasja võõrandamise ja lepingulise fondi poolt vara võõrandamise deklareerimine vormil V1. Tulumaksu tasumine 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
Kahe kuu jooksul ettevõtluse lõpetamisest         X Ettevõtluse lõpetamisel (enne maksustamisperioodi lõppu) esitab mitteresidendist ettevõtja tuludeklaratsiooni (vormi E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg on 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Kolme kuu jooksul deklaratsiooni vormi A1, E1 või V1 esitamisest         X Mitteresidendi deklaratsiooni alusel tulumaksu tasumise tähtaeg.
Maksustamisperioodile järgneva kuue kuu jooksul         X Mitteresident deklareerib Eestis maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu (vormil E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
* Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.
** Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).
*** Esitab Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.
**** Esitab mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta.
***** Maksudistsipliini parandamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet ühe võimalusena meeldetuletust deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumise kohta. Meeldetuletav e-kiri saadetakse enne TSD ja KMD deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist kõikidele klientidele, kes on viimase kuue kuu jooksul deklaratsiooni esitamisega kasvõi korra hilinenud, ja kõikidele uutele käibemaksukohustuslastele, kes on registreeritud käibemaksukohustuslaste registris viimase kuue kuu jooksul.
******Mitteresident, kes teeb lepingulisele investeerimisfondile maksustatavaid väljamakseid, esitab LIF vormi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference