TRK 1140x140 ee gif
05.09.2013 Neljapäev

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muutmise

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muutmise
Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muutmise PM

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigihangete seaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas täpsustatakse vaidlustuse esitamise tähtaega.

Eelnõu eesmärgiks on kehtiva riigihangete seaduse muutmine, et oleks tagatud õiguskaitsemeetmete direktiivide korrektne harmoneerimine ning mitmetimõistetavuste kõrvaldamine, mis puudutavad raamlepingu ja dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimisel ooteaja kohaldamist ning hankelepingute hilisemat tühisuse tuvastamist, samuti täpsustatakse vaidlustuse esitamise tähtaja regulatsiooni.

Direktiivi kohaselt ei peaks raamlepingu alusel sõlmitavale hankelepingule kohaldama 14-päevast ooteaega, vaid pigem tuleks ette näha võimalus sellise hankelepingu tühiseks tunnistamiseks, kui hankija on selle sõlmimisel riigihangete seadust rikkunud. Riigihangete seaduses selline regulatsioon puudub. Siiani on käsitlus olnud selline, et kuivõrd vastav säte riigihangete seaduses sõnaselgelt ooteaja kohaldamist ei välista, tuleb ooteaega kohaldada. Sellist käsitlust aga ei toeta õiguskaitsemeetmete direktiivi preambulas selgitatu ega ka riigihangete seaduse sõnastus. Eelnõuga on raamlepingu alusel hankelepingu sõlmimisel ooteaja kohaldamine sõnaselgelt välistatud ning on lisatud võimalus ja alused hankelepingu hilisema tühisuse tuvastamise kohta vastavalt õiguskaitsemeetmete direktiivis sätestatule. Analoogne regulatsioon kehtestatakse ka dünaamilise hankesüsteemi kohta.

Lisaks sellele kõrvaldab eelnõu ebakõla vaidlustamise tähtaegades. Vaidlustuse esitamise tähtaeg on kehtivas seaduses 7 tööpäeva, mis kahjuks vastavalt sellele, millisel nädalapäeval vaidlustuse esitamise tähtaeg kulgema hakkab, tähendab kas 9 või 11 kalendripäeva. Õiguskaitsemeetmete direktiivi kohaselt peab vaidlustamise tähtaeg olema vähemalt 10 kalendripäeva.

Eelnõuga ei püüta lahendada riigihanke seaduse rakendamisel tõusetunud võimalikke muid probleeme, vaid üksnes kõrvaldada vastuolu õiguskaitsemeetmete direktiividega, kuivõrd selline vastuolu võib Eestile kaasa tuua rikkumismenetluse.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes