12.06.2014 Neljapäev

Riigikogu võttis vastu seitse seadust

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seitse seadust, teiste hulgas Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimite kättesaadavust tagava ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse (400 SE), mille poolt oli lõpphääletusel 69 Riigikogu liiget, teatas parlamendi pressiteenistus.

Riigikogu võttis vastu seitse seadust
Riigikogu võttis vastu seitse seadust Foto: PM

Seadus kindlustab ravimite järjepideva kättesaadavuse Eesti patsientidele ning väldib nende olukordade kujunemist, kus ravimite koordineerimatu väljaveo tõttu ei ole peamise tähtsusega ravimid prognoosimatu ajaperioodi vältel Eesti hulgimüügist ja apteekidest saadaval.

Seejuures hõlmab ravimite väljaveo piirang üksnes erandlikke olukordi, kus haigestumises või ravimite turustamises on tekkinud ootamatud kiired muutused, mille tulemusena ilmneb patsientide ravi katkemise oht. Õiguse ravimi väljavedu keelustada saab seadusega ravimiamet.

Kohtute ja teiste seaduste muutmise seadus

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (570 SE), mis muudab kohtunikuabi ametisse asumist ja reformib kohtulike registrite halduskorraldust. Kohtunikuabid täidavad tulevikus teenistusülesandeid ainult kohtulike registrite pidamisel ja maksekäsuosakonnas. Neile ei või anda lahendamiseks õigusemõistmise funktsiooni teostamisega seotud laiemaid ülesandeid, näiteks menetluskulude kindlaksmääramine. Kohtujuristid toetavad kohtutes õigusemõistmist. Lõpphääletusel oli seaduse vastuvõtmise poolt 52 Riigikogu liiget, vastu üheksa.Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu valitsuse algatatud maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse (558 SE). Seadus  sätestab reformimata riigimaade eest tasumisele kuuluva maamaksu arvutamise korra ning täpsustab, millised maad on avalikult kasutatava maana maksuvabad. Samuti paneb seadus kohalikule omavalitsusele kohustuse esitada maksu- ja tolliametile maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed alates 2015. aastast maamaksu infosüsteemi kaudu. Läbirääkimistel võttis sõna Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Tarmo Mänd.

Aktsiisimaksude seaduse muutmise seadus

Riigikogu võttis 68 poolthäälega (1 erapooletu) vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse (637 SE), mis näeb ette elektroonilise saatelehe kasutamise aktsiisikauba Eesti-sisesel veol, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost. Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES) võimaldab elektroonilise taotluse esitamist aktsiisi tagasisaamiseks, teise liikmesriiki lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba saatelehe esitamist ning aktsiisivaldkonna aruannete eeltäitmist saatelehtede andmetel. Elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt lihtsustab saatelehtede ja aruannete koostamist ja esitamist, vähendab paberikulu ning võimaldab paremat järelevalvet aktsiisikauba liikumise üle aktsiisi maksmise õigsuse kontrollimise eesmärgil. Lisaks täpsustab seadus aktsiisikauba mõõtmise reegleid.

Vastu võeti ka meretöö seadus

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu valitsuse algatatud meretöö seaduse (552 SE), mis reguleerib reederi ja laevapere liikme vahelisi meretöölepingu alusel tekkivaid suhteid. Meretöö seadus toob kaasa muudatusi laevapere liikme ning reederi õigustes ja kohustustes, neist suuremad muudatused on seotud meretöölepinguga, reederi kohustustega laevapere liikme ajutise töövõimetuse korral, töö ja puhkeajaga, kojusõidu korraldusega, elu- ja puhkeruumidega laevas, laevapere liikmete töövahendusega ning töö- ja elamistingimuste järelevalvega.

Kõrharidusseaduse muudatused

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse (625 SE), mis kaotab töösuhetealaste erisused töölepingu seaduse ja akadeemilise personali töösuhete reguleerimist täpsustavate eriseaduste vahel. See annab töösuhte mõlemale osapoolele võimaluse kujundada töösuhteid lähtuvalt töö tegelikust iseloomust ning arvestada seejuures mõlema poole huvide ja vajadustega. Akadeemilise personaliga sõlmitavate töölepingutele täies ulatuses töölepingu seaduse regulatsiooni kohaldamine suurendab töötajate jaoks eelkõige kindlust töösuhte püsivuse osas.

Sealhulgas muutus perekonna- ja eluasemekaitseseadus

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ( 546 SE), mille eesmärgiks on lahendada perekonnaseaduse esimese kolme kehtivusaasta kestel ilmnenud rakendusprobleemid, samuti selgitada mitmeid sätteid parema arusaadavuse ja korrektse tõlgendamise huvides.

Eelnõu laiendab ühise eluaseme kaitset ehk edaspidi ei sõltu perekonna eluaseme kaitse sellest, kas vara kuulub abikaasade ühisvara või ühe abikaasa lahusvara hulka. Samuti täpsustab eelnõu ülalpidamist saama õigustatud isikute ja ülalpidamiskohustuslaste järjekorda ning ülalpidamiskohustuse raames tekkiva asenduskohustuse regulatsiooni.

Seadusemuudatusega sätestatakse selgemalt kohtu võimalus suhtlusõiguse piiramise ja keelamise kõrval ka lapsega suhtlemise kord kindlaks määrata, kui see on lapse huvides. Samuti täpsustatakse sõnastust, et selgelt tuleks välja, et täisealisel lapsendatul on õigus saada maavalitsuselt teavet enda lapsendamise fakti kohta ka lapsendaja nõusolekuta. Samuti on täiealisel lapsendatul õigus saada lapsendaja nõusolekuta maavalitsuselt teavet oma bioloogiliste vanemate, vanavanemate ning õdede ja vendade kohta, kui viimased on andnud nõusoleku vastava teabe avaldamiseks. Lõpphääletusel oli seaduse vastuvõtmise poolt 57, vastu kaks ja erapooletuks jäi kaks Riigikogu liiget.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes