16.10.2019 Kolmapäev

Töötaja konkurentsikeeld

Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.
Riina Vään, õigusõpetuse lektor
Riina Vään, õigusõpetuse lektor

Töötaja peab täitma oma töökohustusi lojaalselt, tööandja kasu silmas pidades ning hoiduma tööandjale kahju tekitamast. Kaitsmaks tööandja huve, on seadusandja andnud võimaluse kehtestada töölepingus konkurentsipiirang.

Kindlad reeglid

Töötaja konkurentsipiiranguga saab kohustada töötajat mitte töötama konkurendi juures või mitte tegutsema tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Kuid tööandja peab silmas pidama, et konkurentsikeeld riivab isiku põhiõigusi (põhiseaduse § 29 lg 1) ja seetõttu tuleb konkurentsipiirangu puhul kinni pidada kindlatest nõudmistest, mis on reguleeritud töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 23 – 27.

Tähendab, et konkurentsipiirangu:

  • kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult. Kui tööandja ja töötaja ei ole kokkulepet kirjalikult sõlminud, eeldab seadus, et konkurentsipiirangu kokkulepet ei ole.
  • kokkuleppe võib sõlmida, kui see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada;
  • tuleb mõistlikult ajaliselt, ruumiliselt ja esemeliselt piiritleda, s.t tööaja peab aru saama, mis on talle keelatud.
Kirjalikult peab olema selgeks tehtud:

  • kes on konkurendid,
  • kelle juurde ei tohi tööle minna või
  • valdkond (teatud liiki tootmine, turundus, vms), millega tegelemist loetakse konkurentsipiirangu rikkumiseks.

Konkurentide mõiste ei saa olla liiga laialivalguv, näiteks kõik teenindusettevõtted.

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest numbrist (nr 6, 2019). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit.