Dokumentide näidised

Dokumendi näidis Lingid

Töösuhted

 
1. Tööleping - eesti keeles word.png
1.1. Tööleping - vene keeles word.png
2. Puhkuste ajakava - eesti keeles word.png
2.1. Puhkuste ajakava - vene keeles pdf.pngword.png
3. Töölepingu erakorraline ülesütlemise ilma tööandja hoiatuseta pdf.pngword.png
4. Tööandja hoiatus pdf.pngword.png
5. Käskkiri. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine pdf.pngword.png
6. Korraldus. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine lisaülesannete jagamise teel teiste töötajate vahel pdf.pngword.png
7. Volikiri pdf.pngword.png
8. Käskkiri. Ajutiselt terviseseisundile vastavale tööle üleviimine seoses rasedusega word.png
9. Käskkiri. Ajutiselt töölt vabastamine raseduse tõttu pdf.pngword.png
10. Töötaja avaldus üleviimiseks terviseseisundile vastavale tööle seoses rasedusega word.png
11. Käskkiri. Tasustamata lapsepuhkuse vormistamine word.png
12. Käskkiri. Lapsehoolduspuhkuse ajaline katkestamine word.png
13. Tööandja korraldus töötajale tööks iganädalasel puhkeajal pdf.pngword.png
14. Töötaja püha(de)l töölerakendamise vormistamine pdf.pngword.png
15. Käskkiri. Tasu kehtestamine majandustulemustelt - eesti keeles pdf.pngword.png
15.1. Käskkiri. Tasu kehtestamine majandustulemustelt - vene keeles pdf.pngword.png
16. Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - eesti keeles pdf.pngword.png
16.1. Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - vene keeles pdf.pngword.png
17. Käskkiri. Tasu kehtestamine tehingutelt - eesti keeles pdf.pngword.png
17.1. Käskkiri. Tasu kehtestamine tehingutelt - vene keeles pdf.pngword.png
18. Tööandja teatis töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta word.png
19. Tööandja hoiatuse näidis word.png
20. Töölepingu erakorraline ütlesütlemine tööandja poolt word.png
21. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt word.png
22. Käskkiri. Juhatuse liikme töölähetus word.png
23. Lähetus - korraldus töötaja lähetamiseks word.png
24. Käsundusleping word.png
25. Juhatuse liikme leping word.png
26. Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise avaldus word.png
27. Töölähetuse aruanne word.png
28. Tööandja teatis word.png
29. Tööõnnetuse raport xls.png
30. FIE-ga sõlmitav käsundusleping word.png
31. Konfidentsiaalsusleping pdf.png
32. Vastuvõetud üldkoosoleku word.png
33. Maksuvaba tulu arvestamise avaldus pdf.pngword.png
34. Maksuvaba tulu mittearvestamise avaldus pdf.pngword.png
UUS! 35. TEATIS töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta word.png
UUS! 36. Töölepingu lõpetamine word.png
UUS! 37. Teade töötasu vähendamisest word.png
UUS! 38. Otsus töö vähendamise kohta word.png
UUS! 39. Kaugtöö tegemise kokkulepe pdf.pngword.png
UUS! 40. Koondamisest informeerimine word.png
UUS! 41. Töötukassa teavitamine kollektiivsest koondamisest word.png
UUS! 42. Koondamisteade word.png
UUS! 43. Võlausaldaja pankrotiavaldus word.png
UUS! 44. Võlgniku pankrotiavaldus word.png
UUS! 45. Maksegraafik näidis word.png
UUS! 46. Kasundusleping füüsilise isikuga näidis word.png
UUS! 47. Nõude loovutamise leping word.png
UUS! 48. Nõude loovutamise teade word.png

Raamatupidamine

 
1. Majandusaasta aruanne (likvideerimisel) - eesti keeles pdf.pngword.png
1.1. Majandusaasta aruanne (likvideerimisel) - vene keeles pdf.pngword.png
2. Lõppbilanss - eesti keeles pdf.pngword.png
2.1. Lõppbilanss - vene keeles pdf.pngword.png
3. Raamatupidamisõiend pdf.pngword.png
4. Likvideerimise vahearuande koosseisus kajastuv tulude-kulude aruanne - eesti keeles pdf.pngword.png
4.1. Likvideerimise vahearuande koosseisus kajastuv tulude-kulude aruanne - vene keeles pdf.pngword.png
5. Likvideeritava ühingu vara jaotusplaan - eesti keeles pdf.pngword.png
5.1. Likvideeritava ühingu vara jaotusplaan - vene keeles pdf.pngword.png
6. Lõppbilanss ja likvideerijate seletuskiri - eesti keeles pdf.pngword.png
6.1. Lõppbilanss ja likvideerijate seletuskiri - vene keeles pdf.pngword.png
7. KMSs sätestatud nõuetele vastav arve word.png
8. Kreeditarve word.png
9. Näidis on koostatud täienduseks Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadi Jaak Siimu artiklile "Tööandja sõiduauto kasutamine kui erisoodustus”, mis ilmus Raamatupidamisuudistes nr 5 (140) 2012 word.png
10. Käskkiri. Eelarvestamissüsteemi kehtestamine word.png
11. Sularaha inventuur (sobib ettevõtetele, kellel on väike sularahakäive) word.png
12. Sularaha inventuur (sobib ettevõtetele, kellel on suur sularahakäive) word.png
13. Kohustise inventuur (saldovõrdlus) word.png
14. Arve vaidlustus word.png
UUS! 15. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe word.png
UUS! 16. Äriseadustikule mittevastav netovara word.png
UUS! 17. COVID-19 oluline mõju word.png
UUS! 18. Negatiivne käibekapital word.png
UUS! 19. Bilanss. Nõuded ja tehtud ettemaksed xls.png
UUS! 20. Bilanss. Põhivara xls.png
UUS! 21. Bilanss. Raha xls.png
UUS! 22. Bilanss. Varud xls.png

Muu

 
1. Edasilükkava tingimusega leping (üürilepingu näitel) word.png
2. Reisikindlustuse meelespea word.png
3. Ametijuhend word.png
UUS! 4. Avaldus elu- või äripinna üürisumma vähendamiseks word.png
UUS! 5. Avaldus eluruumi üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 317 järgi word.png
UUS! 6. Avaldus eluruumi üürilepingu pikendamiseks word.png
UUS! 7. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 279 lg 1 järgi word.png
UUS! 8. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 313 lg 1 järgi word.png
UUS! 9. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 314 lg 1 järgi word.png
UUS! 10. Avaldus üürilepingu ülesütlemise vaidlustamiseks word.png
UUS! 11. Teatis üüri ja kõrvalkulude tagatise maksmise osas word.png
UUS! 12. Sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akt word.png

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. Lisatud on blankettide RTF (rich text format) või DOC versioon, mida saab vaadata näiteks Microsoft Wordi tarkvaraga. Samuti on blankette odt-formaadis, mis on loetavad OpenOffice (alates versioonist 2.0) abil. Osa blankette võivad olla ka Microsoft Excel'is. Sel juhul on nad salvestatud formaadis, mida aktsepteerib MS Excel 5.0, 95 ja 97 versioon.

Pensionide blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Pensioniavalduse vorm
Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta
Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks
Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta (lisa 3)
Avaldus pensioni, toetuse, hüvitise ülekandmiseks pangakontole
Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks
Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta

Peretoetuste ja vanemahüvitise blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks ja lõpetamiseks
Teatis avalduse juurde
Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks
Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)
Avaldus pensioni, toetuse, hüvitise ülekandmiseks pangakontole
Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks
Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta

Elatisabi blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Avaldus elatisabi taotlemiseks

Euroopa Liidu taotluste blanketid

  .DOC .PDF
Tõendi A1(E101) taotlus töötajale
Tõendi A1(E101) taotlus füüsilisest isikust ettevõtjale
Tõendi A1(E101) taotlus ametnikule
Tõendi A1(E101) tühistamise avaldus
Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks
Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2

Ekspertiisi blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele
Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele
Nõusoleku andmise kinnitusleht
Puudega isiku kaardi taotlus
Terviseseisundi kirjeldus (ekspertiisitaotluse juurde)
Hoolekande asutuse teatis

Erihoolekandeteenuste blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Erihoolekandeteenuste taotlus
Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus
Hinnang igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks
Tegevusloa taotlus erihoolekandeteenuse osutamiseks
Juhend erihoolekandeteenuse osutamise tegevusloa taotluse täitmiseks    
Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend    

Sotsiaaltoetuste blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus

Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Rehabilitatsiooniteenuse taotlus (täidab taotleja)
Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks (täidab taotleja)
Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele (väljastab teenuse osutaja)    
Isiklik rehabilitatsiooniplaan (väljastab teenuse osutaja)    
Arve rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta (väljastab teenuse osutaja)    

Ohvriabi blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm

Muud blanketid

  .RTF .ODT .PDF
Matusetoetus
Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus
Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmete esitamine  
Represseeritu tunnistuse taotlus
Represseeritule tervise taastamise toetuse avaldus
Represseeritule sõidukulu hüvitamise avaldus
Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm)
Avaldus vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele
Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks
Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitise taotlemiseks
Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks
Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks
Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks
Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni
Selgitus riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni
Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord    

Avaldused FIE-le

INF-vormid

Käibedeklaratsioon ja teised käibemaksu vormid

 

 

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormid

 

 

Töötuna arvelevõtmine

Avaldused

Töötuna arvele võtmise avaldus

Töötutoetuse avaldus

Tööotsijana arvele võtmise avaldus

Töötuskindlustushüvitise avaldus

 

  Sõidu- ja majutustoetuse avaldus


Ettevõtluse alustamise toetuse avaldus

Avaldus töötuskindlustushüvitise taotlemiseks:


Tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta:

Tõendi täitmise juhend (eesti keeles):

Tõendi täitmise juhend (vene keeles):


Tööotsijana arvele võtmise avaldus

Avaldus tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks:


Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise blanketid

Avaldus töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlemiseks:


Töötuskindlustushüvitise blanketid

Avaldus töötuskindlustushüvitise taotlemiseks:


Tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta:

Tõendi täitmise juhend (eesti keeles):

Tõendi täitmise juhend (vene keeles):


Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise blanketid

Avaldus töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlemiseks:
 
1.Arve tsekk   1.Счет-чек
2.Arveldusraamat    2.Расчетная книжка кв. Товарищества
3.Avansiaruanne    3.Отчет по авансу
4.Isikukaart    4.Личная карточка
5.Juhatuse liikme leping    5.Договор с членом правления
6.Kaetud toode akt    6.Акт о выполненных работах
7.Kassa sissetulekuorder (kviitung)    7.Кассовый приходный ордер (квитанция)
8.Kassa aruanne    8.Отчет по кассе
9.Kassa väljaminekuorder    9.Кассовый расходный ордер
10.Kviitung    10.Квитанция
11.Leping materiaalne vastutus       
12.Majanduskulude aruanne    12.Отчет о хозяйственных расходах
13.Maksemeeldetuletus    13.Напоминание об уплате задолжности
14.Materjalide tellimine    14.Заказ материалов
15.Müügileping    15.Договор продажи
16.Palgaleht    16.Лист зарплаты
17.Pr kassa sissetulekuorder fie kassaoper. näidis plank       
18.Saateleht - arve    18.Счет-накладная
19.Sõidupäevik    19.Лист пробега автомобиля
20.Tervisekaart    20.Карта регистрации обучения работника в области здравоохранения

21.Tõendarve

     
22.Tööajatabel    22.Табель учёта рабочего времени
23.Töölahetuskorraldus     23.Распоряжение о командировке

24.Töölepingute registreerimisraamat 

  24.Книга регистрации трудовых договоров
25.Ametijuhend   25.Должностная инструкция
26.Ariruumi üürileping      
27.Autorileping   27.Образец авторского договора  
28.Garantiikiri   28.Образец Гарантийного письма
29.Hinnapakkumine   29.Ценовое предложение
30.Juhatuse koosoleku protokoll   30.Протокол собрания правления
31.Juhatuse liikme leping   31.Договор с членом правления
32.Juhatuse otsus   32.Решение правления
33.Kasundusleping      
34.Laenuleping    34.Договор займа
35.Lähetuskorraldus      
36.Lähetuskorraldusearuanne      

37.Lepingu ülesutlemise avaldus

     
38.Maa rendileping   38.Образец Договора аренды земли
39.Müügileping   39.Договор продажи

40.Näidisarve

  40.Образец счета
41.Puhkuseavaldus   41.Заявление об отпуске
42.Raamatupidamisteenuse osutamise leping   42.Договор об оказании бухгалтерских услуг
43.Rendipinna üleandmise-vastuvõtmise akt   43.Образец Акта приемки-передачи арендованной площади

44.Seadme üürileping

  44.Образец Договора аренды оборудования
45.Sisekorra eeskirjad   45.Правила внутреннего трудового распорядка

46.Täieliku individuaalse materiaalse vastutuse leping

  46.Договор о полной индивидуальной материальной ответственности

47.Täieliku kollektiivse materiaalse vastutuse leping

  47.Договор о полной коллективной материальной ответственности
48.Tarneleping   48.Договор поставки
49.Tööde üleandmisevastuvõtmise akt   49.Образец акта приёма-передачи работ
50.Tööleping (kehtetu)      
51.Töövõtuleping (FIE-ga)   51.Образец Договора подряда с FIE

52.Töövõtuleping füüsilise isikuga

  52.Образец Договора подряда с физическим лицом
53.Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes ei ole käibemaksukohustuslane   53.Образец Договора подряда с юридическим лицом, не являющимся налогообязанным

54.Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes on käibemaksukohustuslane

  54.Образец Договора подряда с юридическим лицом, являющимся налогообязанным,
55.Vara tasuta kasutamise leping (vallasasi)      
56.Võlatunnistus   56.Признаниe долга
57.Volikiri sõiduki kasutamiseks   57.Образец Доверенности на использование транспортного средства

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise (vorm RMMOMT) täitmise juhend.

Tabel 1. Metsamaterjali müügitehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – metsamaterjali ostja nimi;
Veerg 3 – metsamaterjali ostja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – riik; käibemaksukohustuslase number juhul, kui ostja on käibemaksukohustuslane.
Veerg 5 – tehingu dokumendi (metsamaterjali võõrandamise lepingu, akti või arve) number.
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 6 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine, kauba eest osalise või täieliku makse laekumine (KMS § 11 lg 1).
Ühendusesisese tehingu korral on tehingu kuupäev kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäev või kauba eest arve väljastamise päev, kui kauba arve väljastatakse enne kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva (KMS § 11 lg 2).
Veerg 7 – kogus tihumeetrites (ilma komakohtadeta);
Veerg 8 – metsamaterjali tehingu maksumus täiseurodes  (koos käibemaksuga);
Veerg 9 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes.

Tabel 2. Metsamaterjali ostutehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – metsamaterjali müüja nimi;
Veerg 3 – metsamaterjali müüja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (metsamaterjali võõrandamise lepingu, akti või arve) number.
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine, kauba eest osalise või täieliku makse laekumine (KMS § 11 lg 1).
Veerg 6 – kogus tihumeetrites (ilma komakohtadeta);
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes.
NB! Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingute teatises ei pea kajastama ostutehinguid kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.  

Tabel 3. Raieõiguse müügitehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – raieõiguse ostja nimi;
Veerg 3 – raieõiguse ostja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (raieõiguse võõrandamise lepingu, akti või arve) number.
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: raieõiguse üleandmine, raieõiguse eest osalise või täieliku makse laekumine;
Veerg 6 – tehingu hinnanguline maht tihumeetrites;
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes;
Veerg 9 – metsateatise number, mis annab õiguse teostada raiet vastavalt metsaseaduse §-le 41.

Tabel 4. Raieõiguse ostutehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – raieõiguse müüja nimi;
Veerg 3 – raieõiguse müüja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (raieõiguse võõrandamise lepingu, akti või arve) number.
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: raieõiguse üleandmine, raieõiguse eest osalise või täieliku makse laekumine;
Veerg 6 – tehingu hinnanguline maht tihumeetrites;
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes;
Veerg 9 – metsateatise number, mis annab õiguse teostada raiet vastavalt metsaseaduse §-le 41.

NB! Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingute teatises ei pea kajastama ostutehinguid kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.

Avalduse esitamine

Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitage Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus

Lisaks eeltoodule saab avalduse esitada äriregistri infosüsteemi kaudu ning notarid ka e-notari infosüsteemi kaudu.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm on kehtestatud rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrusega nr 76 "Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm"

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Mitteresidendi registreerimise taotlused

 • Taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks
  Taotluse esitab mitteresidentidele väljamakseid teinud äriühing juhul, kui mitteresidentidest väljamakse saajatel puudub registrikood Eestis ning saajaid on rohkem kui üks (vormi TSD lisal 2 ja 3 deklareerimiseks)
 • Vorm R3 Taotlus mitteresidendi registreerimiseks
  Form R3 Registration application for non-resident taxpayer
  Форма R3 Хoдaтайcтво o регистрации нерезидента в Налогово-таможенном департаменте
  Taotluse esitab: juriidiline isik, kes on teinud väljamakseid isikule, kellel puudub registrikood Eestis või juriidiline füüsiline isik, kes taotleb registrikoodi Eestis või isik, kes seoses tollitoimingutega soovib mitteresidendile registrikoodi Eestis.
 • Vorm R2 / Form R2 Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Registration application for non-resident taxpayer
  Avalduse esitab mitteresident, kes alustab Eestis majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud äriregistrisse, mitteresidendist tööandja (maksukorralduse seadus § 18 lg 1 p 4 ja §1 8 lg 1¹ p1) või käibemaksukohustuslasena registreerimisel.
 • Vorm R2 / Форма R2 Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Заявление о регистрации нерезидента - налогоплательщика

Aktsiisi tagastamine

E-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimine

FIE abikaasa MKRi registreerimine

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Käibemaksu tagastamine

 • Vorm KMT Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele
 • Taotlus käibemaksu tagastamiseks / Application of refund of value added tax
  välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, rahvusvahelise organisatsiooni esindusele ning eelnimetatud esinduste, asutuse ja erimissiooni haldustöötajatele, Euroopa Liidu institutsioonile, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule, välja arvatud aukonsul, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule, nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, selle liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, lepingupartneri töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele

Maksualase informatsiooni taotlemine

Maksuvõla tasumise ajatamine

Füüsilisele isikule ja FIEle

Juriidilisele isikule

Mittetulundusühingu registreerimine

Õnnemängu mängimise piirangu seadmine

Maksu- ja Tolliametile esitamiseks

Õnnemängu mängukohas esitamiseks

Rahandusministri 26.05.2009 määrus nr 34
Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise kord

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev Suurus
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 1 Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemängu, mida korraldatakse mänguautomaadil ja mängulaual ning osavusmängu, mida korraldatakse mänguautomaadil, korraldamisel 26.05.2009 49.43 KB
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 2 Hasartmängumaksu deklaratsioon loterii korraldamisel 26.05.2009 28.70 KB
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 3 Hasartmängumaksu deklaratsioon kaubandusliku loterii korraldamisel 26.05.2009 26.23 KB
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 4 Hasartmängumaksu deklaratsioon toto korraldamisel 26.05.2009 28.38 KB
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 5 Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemängu või osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel 26.05.2009 27.47 KB
Rahandusministri 26. mai 2009. a määruse nr 34 lisa 6 Hasartmängumaksu deklaratsioon õnnemänguturniiri korraldamisel 26.05.2009 28.71 KB

Mitteresidendist füüsilise isiku deklaratsioon

 • Vorm/Form A1 Mitteresidendi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident derived in Estonia on which no income tax has been withheld
 • Vorm/Form E1 Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia
  Vorm/Form E1 (kehtib 2013. a tulu kohta)
 • Vorm/Form V1 Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident from transfer of property in Estonia
  Vorm/Form V1 (kehtib 2013. a kasu kohta)
 • Vorm/Form TSD lisa/annex 2 Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks / Payments made to non-resident natural persons, withheld income tax, unemployment insurance premiums and calculated social tax
  How to fill in form TSD annex 2
 • Vorm TSD lisa 3 Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tõendid

Avaldused ja taotlused

 • Taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks
  Taotluse esitab mitteresidentidele väljamakseid teinud äriühing juhul, kui mitteresidentidest väljamakse saajatel puudub registrikood Eestis ning saajaid on rohkem kui üks (vormi TSD lisal 2 ja 3 deklareerimiseks)
 • Vorm R Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm
  Form R Application form for determination of residency
 • Vorm R2 / Form R2 Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Registration application for non-resident taxpayer
  Avalduse esitab mitteresident, kes alustab Eestis majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud äriregistrisse, mitteresidendist tööandja (maksukorralduse seadus § 18 lg 1 p 4 ja §1 8 lg 1¹ p1) või käibemaksukohustuslasena registreerimisel.
  Vorm R2 / Форма R2 Avaldus mitteresidendist maksumaksja registreerimiseks / Заявление о регистрации нерезидента - налогоплательщика
 • Vorm R3 Taotlus mitteresidendi registreerimiseks
  Form R3 Registration application for non-resident taxpayer
  Форма R3 Хoдaтайcтво o регистрации нерезидента в Налогово-таможенном департаменте
  Taotluse esitab: juriidiline isik, kes on teinud väljamakseid isikule, kellel puudub registrikood Eestis või juriidiline füüsiline isik, kes taotleb registrikoodi Eestis või isik, kes seoses tollitoimingutega soovib mitteresidendile registrikoodi Eestis.
 • Vorm R4 / Form R4 Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus / Application for non-resident taxpayer on changes in register entries concerning the termination of activities, liquidation of the permanent establishment and changes in other information
  Vorm R4 / Форма R4 Mitteresidendist maksumaksja registriandmete muutmise, tegevuse lõpetamise või püsiva tegevuskoha likvideerimise avaldus / Заявление об изменении данных регистрации нерезидента–налогоплательщика, окончании деятельности или ликвидации постоянного места деятельности
 • Vorm TM3 / Form TM3 Taotlus maksulepingu kohaldamiseks / Claim for the application of the Convention for avoidance of double taxation

Vorm elektrooniliseks esitamiseks

Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldused

Käibemaksu tagastamise taotlused

 • Vorm KMT Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele
 • Taotlus käibemaksu tagastamiseks / Application of refund of value added tax
  välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, rahvusvahelise organisatsiooni esindusele ning eelnimetatud esinduste, asutuse ja erimissiooni haldustöötajatele, Euroopa Liidu institutsioonile, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule, välja arvatud aukonsul, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule, nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, selle liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, lepingupartneri töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele

Vormid elektrooniliseks esitamiseks

Tõendid