15.02.2018 Neljapäev

FIE maksukohustused

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Maksu- ja tolliamet selgitab FIE-de sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse arvestamise ja tasumise põhimõtteid.

1. Sotsiaalmaks

Põhimõtted

 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri;
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas;
 • sotsiaalmaksu määr on 33%;
 • sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga;
 • aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid;
 • FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluse kuludes.

Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine

Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik).

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest, iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks (I kvartali eest 15. märtsiks, II kvartali eest 15. juuniks, III kvartali eest 15. septembriks ja IV kvartali eest 15. detsembriks). Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2018. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 470 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 465.30 eurot (470 x 3 x 33%). Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.

FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui ta on kogu kvartali jooksul olnud:

1) riikliku pensioni saaja või osalise töövõimega isik,

2) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isik ehk õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandav isik, üldkeskharidust omandav isik, kutseõppe tasemeõppes õppiv isik, Eesti alalisest elanikust üliõpilane, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.

3) kui tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus vähemalt sotsiaalmaksu kuumääralt.

Kui avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, siis maksukohustus arvutatakse proportsionaalselt maksukohustuse päevade arvuga kvartalis.

Abi sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestamisel

Sotsiaalmaksu avansilise makse summa arvestamisel saab abi Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või e‑maksuametist/e‑tollist.

FIE abikaasa sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

Alates 2012. aasta 1. augustist on äriregistris registreeritud FIE-l (v.a notar ja kohtutäitur) võimalik tasuda oma abikaasa eest, kes osaleb FIE tegevuses, sotsiaalmaksu, tagades sellega abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse.

2. Tulumaks

Põhimõtted

FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na äriregistris registreeritud füüsiline isik.

Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu.

Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.

Tulumaksumäär 2017. aastal on 20%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.

Tulu deklareerimine, tulumaksu arvutamine ja tasumine

FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks (e-maksuameti/e-tolli vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist).

FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus.

Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtlustulu ja vormil A näidatud tulude ja lubatud mahaarvamiste alusel ning saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembrit, ja FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks.

Samaks tähtajaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu.

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine

Ettevõtlusega alustav FIE ei pea esimesel maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid tasuma.

Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (tulumaksuseaduse § 47 lg 1).

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märtsile) järgnevast kvartalist, iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks) maksu- ja tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvestatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on 1/4 eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast, s.t näiteks 2017. aastal makstakse avansiliste maksetena kokku 3/4 2016. aasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast.

Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgmiselt:

eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Näide

FIE 2016. aasta ettevõtluse maksustatav tulu oli 5200 eurot ja tulumaksumäär 20%.
2017. aastal on ühe avansilise makse suuruseks seega:
5200 x 0,20 : 4 = 260 eurot.
Tulumaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad ja summad 2017. aastal:
II kvartali eest 15. juuniks 260 eurot;
III kvartali eest 15. septembriks 260 eurot;
IV kvartali eest 15. detsembriks 260 eurot.
Kokku aastas 780 eurot.

FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

 • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
 • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 64 eurot;
 • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu;
 • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
 • kui ettevõtlus on peatatud.

Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse. Taotluses on vaja märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning lisada arvandmed prognoositava ettevõtlustulu kohta.

Taotlus tuleks esitada enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas, seega otsust ei tehta nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas.

3. Kohustusliku kogumispensioni makse

Põhimõtted

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.6 („Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”).

Makse määr on 2018. aastal 2%.

4. Töötuskindlustusmakse

FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

Kui FIE on tööandja, peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset ja see on FIE ettevõtlusega seotud kulu.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255