TRK 1140x140 ee gif
Ajakirja lood

Sissetuleku arestimisel ei loeta sissetuleku hulka makse ega kohustuslikku kogumispensioni, ravikindlustuse ning töötuskindlustuse makseid.
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.
Vaidluse korral peab mõjuvat põhjust tähtajalise lepingu sõlmimiseks tõendama tööandja.
Kui tegemist on ettevõttega, mis plaanib järgnevate aastate jooksul teha märkimisväärseid investeeringuid, siis on põhjust arenguplaanid läbi arutada ning teha õiged valikud.
Lepingut sõlmides peab julgema oma huvi ja õiguseid maksma panna ning oskama eristada olulist ebaolulisest.
Eeldusel, et ettevõtjal maksuvaba käivet ei ole, võib ta kaubiku soetamise korral sisendkäibemaksu tervikuna maha arvata.
2017. aasta juunis võeti vastu ja 2018. aasta jaanuari alguses jõustus ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus (edaspidi ka ELMS), millega seadusandja lõi mikroettevõtlusega tegelevatele füüsilistele isikutele viimaste maksukäitumise parandamise eesmärki silmas…
Lepingueelsete läbirääkimiste käigus tunneb end kindlamalt pool, kellel on müügiobjekti kohta rohkem teadmisi – see annab oskuse suunata lepingutingimusi vastavalt enda soovile.
Dokumentatsioonis sisalduv teave peab olema maksuhalduri jaoks piisavalt detailne ja tegelikkusele vastav.
Kiire ning tihti traditsioonilisi mudeleid lõhkuv areng on majanduse seisukohalt äärmiselt tähtis ning paratamatult käivad sellega kaasas nii ärimudelite kui ka tööturu muutused.
Mittetulundusühingutele kehtivad suures osas samasugused arvestuspõhimõtted nagu äriühingutele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes