Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ajakirja lood

Kortermajas remonditöödega seotud probleemide korral on korteriomanikul õigus esitada nõue korteriühistu, mitte ehitustööde tegija vastu, sest korteriühistu üksnes kasutab ehitajat oma remondikohustuse täitmisel ja vastutab kohustuse täitmata jätmise eest ikkagi…
Õigusliku hinnangu andmine sellele, kas võlgnik andis üle iseseisvalt tegutsemisvõimelise majandusüksuse, eeldab kõigi ettevõtte üleminekut iseloomustavate asjaolude analüüsi.
Lisaks saldokinnitusele võib küsida ka kinnitust perioodi müügi või ostumahu kohta, kuna sellega võib avastada mõne kahe silma vahele jäänud arve.
Seadusega võetakse üle käibemaksudirektiivi muudatused, millega ühtlustatakse Euroopa Liidu tasandil nõudmiseni varu ja aheltehingute maksukäsitlus.
Mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandes on õiglase väärtuse arvestuspõhimõte keelatud ning selle asemel tuleb kasutada soetusmaksumust.
Püsiva tegevuskoha tekkimine ja lõppemine on väga keeruline ning eri riigid on selle kohta kehtestanud oma nõuded ja kriteeriumid, sest iga riik soovib saada makse välisfirmadelt, kes nende territooriumil tegutsevad.
Üks võimalus kaasata Eestis majanduse, hariduse ja teaduse arendamisse võimalikult palju välisriikides elavaid välismaalasi, on anda neile Eesti elanikega samaväärsed võimalused ja vahendid igapäevases asjaajamises osalemiseks.
Mida peab rentnik silmas pidama kasutusrentide kajastamisel IFRS 16 põhimõtete kohaselt.
Ettevõtte ekspordiedu eeldus peitub suuresti valmisolekus mõista sihtturu eripära.
Juriidilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.
Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb katseaja lühendatud periood välja tuua töölepingus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes