24.11.2021 Kolmapäev

Riigipea andis heakskiidu neljale seadusele

President Alar Karis kuulutas välja nelja seaduse muudatused, mis puudutavad pandikirjade emiteerimist, ehitusseadustikku, avaliku teabe seadust ning liiklusseadust.

Alar Karis, Eesti Vabariigi president
Alar Karis, Eesti Vabariigi president Foto: presidendi kantselei

Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja avalikku järelevalvet ning millega muudetakse sellega seotud direktiivide nõudeid. Pandikirju saavad emiteerida üksnes krediidiasutused.

Ehitusseadustiku muutmise seaduse muudatused tulenevad Euroopa Liidu teetaristu ohutuse korraldamise direktiivi muudatuse Eesti õigusesse ülevõtmisest. Kuna direktiivi reguleerimisala laiendati, siis tuleb direktiiviga ettenähtud liiklusohutuse meetmed rakendada lisaks üleeuroopalise teedevõrgu TEN-T (Trans-European Transport Network) teedele, mis oli senine kohaldamisala, ka kõikidel põhimaanteedel ning Euroopa Liidu vahendite abil ehitatud avalikult kasutatavatel maanteedel.

Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eesmärk on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine uuenduste ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvam toimimine ning infoühiskonna edendamine. Muudatustega jõustatakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta tulenevad nõuded.

Liiklusseaduse muutmise seadusega nähakse ette nõuded elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajate tehnoloogiatele ja seadmestikule ning sätestatakse nii teenuse osutajate kui ka kasutajate õigused ja kohustused. Sellega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis näeb ette muuta teemaksude tasumine Euroopa Liidu siseselt mugavamaks, sealjuures kehtestatakse piiriülese teabevahetuse regulatsioon teemaksude tasumata jätmise korral.

Direktiiv tuli üle võtta minimaalses kohustuslikus ulatuses – osas, mis tuleneb Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajate õigusest registreerida oma tegevus igas Euroopa Liidu liikmesriigis. Eestis teemaksu ei ole ja direktiiv ei luba ka riigiteel elektroonilist teemaksu koguda. Eestis on aga kehtestatud raskeveokitele ajapõhine teekasutustasu, mida automaatse tuvastuse kaudu ei koguta.