21.05.2024 Teisipäev

Raskeveokite heite vähendamise määrus jõustub lähiajal

9.mail võttis Euroopa Liidu Nõukogu ametlikult vastu määruse, mis käsitleb raskeveokite CO2 heite norme ning millega muudetakse ja tugevdatakse kehtivaid ELi norme.

Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Foto: erakogu

Muudetud normidega vähendatakse veelgi CO2 heidet maanteetranspordis ning kehtestatakse uued eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040.

Muudetud normidega laiendatakse praeguse määruse kohaldamisala, et kehtestada heite vähendamise eesmärgid peaaegu kõigile uutele sertifitseeritud CO2 heitega raskeveokitele, sh väiksematele veoautodele, linnabussidele, kaugbussidele ja haagistele.

Uute normidega säilitatakse praegune 2025. aasta eesmärk vähendada heitkoguseid 15% võrra rohkem, kui 16 tonniste raskeveokite puhul. Kooskõlas ELi 2030. aasta ja järgnevate aastate kliimaeesmärkidega kehtestatakse määrusega aga järgmised uued eesmärgid:

  • heite vähendamine 45% võrra alates 2030. aastast (suurenenud 30%-lt)
  • heite vähendamine 65% võrra alates 2035. aastast
  • heite vähendamine 90% võrra alates 2040. aastast

Eesmärke kohaldatakse keskmise suurusega veoautode, üle 7,5 tonni kaaluvate raskeveokite ja kaugbusside ning vastavate eriotstarbeliste veokite suhtes alates 2035. aastast.

Linnaliinibusside osas kehtestatakse uute normidega, et 2035. aastaks peavad uued linnabussid olema 100% heitevabad ning 2030. aastaks on selle kategooria vahe-eesmärk 90%. Seda eesmärki ei kohaldata linnadevaheliste busside suhtes, kuna neid käsitatakse heitkoguste vähendamise mõõtmisel kaugbussidena.

Erandid

Sõidukite puhul, mis ei kuulu sõidukite tüübikinnitust reguleerivate liidu õigusaktide kohaldamisalasse, näiteks põllumajandus- ja metsatraktorid, riigikaitses, sh relvajõududele kasutamiseks projekteeritud ja valmistatud sõidukid ning roomikmasinad, ei ole CO2-heide kindlaks määratud. Seepärast ei pea need sõidukid vastama käesoleva määrusega kehtestatud CO2-heite vähendamise sihttasemetele.

Määruses lubatakse CO2-heite vähendamise sihttaseme järgimise kohustuse suhtes teha erand selliste tsiviilkaitses, tuletõrjes ja korrakaitsejõududes kasutamiseks või kiireloomulise meditsiinilise abi osutamiseks projekteeritud ja valmistatud või kohandatud raskeveokite puhul, millel oleks negatiivne mõju ohutusele ja keskkonnale ja mis on saanud vabatahtliku tüübikinnituse.

Samuti on liikmesriikidel õigus teha erand käesoleva määrusega kehtestatud CO2-heite vähendamise sihttaseme järgimise kohustusest nende raskeveokite puhul, mis ei ole spetsiaalselt projekteeritud tsiviilkaitses, tuletõrjes või korrakaitsejõududes kasutamiseks või kiireloomulise meditsiinilise abi osutamiseks, kuid on selleks registreeritud, näiteks tavalised bussid, millega veetakse politseitöötajaid või kaitseväelasi.

Veel on liikmesriikidel õigus teha erand kõigi määruses sätestatud normide järgimisest ka relvajõududes kasutamiseks registreeritud sõidukitele.

Määrus on allkirjastamisel  ja  seejärel avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Õigusakt jõustub 20 päeva möödumisel selle avaldamisest.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255