27.04.2022 Kolmapäev

President kuulutas välja neli seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu neljale seadusele, mis puudutavad äriregistrit, riigihankeid, töötingimuste miinimumnõudeid ning agressiooniakti ja rahvusvahelise kuriteo toetamist ning selles osalemist.

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse muudatused on seotud agressiooniaktis osalemisega ning rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamisega.
Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse muudatused on seotud agressiooniaktis osalemisega ning rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamisega. Foto: pixabay

Äriregistri seadus sätestab äriregistri andmekoosseisu, kannete tegemise ning registri pidamise korra, järelevalve ja vastutuse. Samuti võetaks seadusega üle Euroopa Liidu (EL) direktiivi sätted äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta.

Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muudatused puudutavad hindamiskriteeriume ning hankekorraldust, muutes seda paindlikkumaks. Samuti viiakse seadus kooskõlla EL-i riigihangete viie direktiiviga.

Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega võetakse üle EL-i direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta EL-is, mis näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded. Muudatused suurendavad nii töötajate kui ka ametnike kaitset töö- või teenistussuhtes ning aitavad tagada, et neid teavitatakse olulistest töö- ja teenistustingimustest töö- või teenistussuhte võimalikult varajases faasis.

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse muudatused on seotud agressiooniaktis osalemisega ning rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamisega. Seaduse järgi muutub kuriteoks liitumine agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osalemine välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult välisriigi agressiooniakti toetamine, sealhulgas selle rahastamine. Samuti on keelatud on avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteoga seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.