860x100 kriisi paasterongad
13.02.2019 Kolmapäev

Stipendiumid, toetused ja hüvitised

Maksu- ja Tolliamet selgitab, mis on mis ja kuidas õigesti maksu maksta.
Maksu- ja Tolliamet selgitab, mis on mis ja kuidas õigesti maksu maksta. Foto: Postimees

Stipendiumi, toetuse või preemia maksuvabastuse kohaldamisel on erinevad põhimõtted. Alljärgnevalt selgitab Maksu- ja Tolliamet nimetatud väljamaksete sisulisi erinevusi.

Stipendium

Stipendium on tulumaksuseaduse tähenduses tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Stipendiumit saab näiteks maksta haridusasutus oma õppurite nimekirjas olevale õpilasele või üliõpilasele ning sellist stipendiumit tulumaksuga ei maksustata. Stipendiumi määramise või stipendiumilepingu sõlmimise ajal peab õpilane või üliõpilane olema stipendiumit maksva kooli õpilane, et saaks maksuvabastust kohaldada.

Tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingu makstava stipendiumi puhul peab olema korraldatud avalik konkurss ning konkursi tulemus peab olema avalikustatud. Sel juhul stipendiumit ei maksustata tulumaksuga. Ühinguga seotud isikule makstavale stipendiumile maksuvabastus ei kohaldu.

Sportlastele ja treeneritele tehtavate väljamaksete määratlemisest ja maksustamisest

Toetus

Toetust ehk abiraha ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks on seadus või valla- või linnavolikogu määrus. Maksuvabastus ei kohaldu asendusteenistuja toetusele, reservväelase toetusele ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavale toetusele.

Samuti ei kohaldu maksuvabastus toetustele, mida makstakse seoses töösuhtega. Näiteks on sellisteks toetusteks õpetaja lähtetoetus ja eriarsti lähtetoetus.

Preemia

Preemia või auhind on tasu inimesele tema eelneva tegevuse tunnustamiseks. Preemia eristub stipendiumist ühtlasi sellega, et stipendium on tulevikku suunatud, kuid preemiat makstakse tagantjärgi. Tulumaksuga ei maksustata rahvusvahelisi ja riiklikke kultuuri- ja teaduspreemiaid ning Vabariigi Valitsuse poolt antavaid spordipreemiaid.

Tulumaksuvabasid stipendiume, toetusi ning preemiaid ei pea inimene oma tuludeklaratsiooni märkima ning neid inimese aastatulu hulka ei loeta.

Autoritasu (litsentsitasu)

1. Autoriõigus

Autoriõigusega seonduvaid küsimusi reguleerib autoriõiguse seadus (AutÕS). Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teose autoril tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu määravad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad, kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta (AutÕS § 4, § 11 lõiked 1–3).

Teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti, kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel, välja arvatud AutÕSi IV peatükis ettenähtud juhtudel, kui teose kasutamine on lubatud autori nõusolekuta (AutÕS § 46 lõige 1). Autori ja teost kasutada sooviva isiku vahel sõlmitakse autorileping. Autorilepingu võib sõlmida juba olemasoleva teose kasutamiseks või uue teose loomiseks ja kasutamiseks. Olemasoleva teose kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule litsentsilepingu alusel võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut (AutÕS § 48 lõige 3). Uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut (AutÕS § 48 lõige 4).

2. Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine

2.1 Olemasoleva teose kasutada andmise või kasutamise õiguse võõrandamise eest saadav tasu

Tulumaksuseaduse (TuMS) järgi maksustatakse tulumaksuga kirjandus-, kunsti- või teadusteoste (sealhulgas kino- või videofilmi, raadio- või telesaate salvestise või arvutiprogrammi) autoriõiguse kasutada andmise või nende kasutamise õiguse võõrandamise eest saadud tasu litsentsitasuna (TuMS § 16 lõige 2). Eelkõige maksustatakse nimetatud sätte alusel tasu, mis autor saab olemasoleva teose kasutamise korral (nimetatud AutÕS § 48 lõikes 3). TuMS § 16 lõikes 2 nimetatud litsentsitasu maksustatakse brutopõhimõttel, mis tähendab, et kulusid ei saa tulust maha arvata. Juba olemasoleva teose puhul on kulud tehtud varem ning autor saab nn passiivset tulu. Tasu väljamaksmisel peetakse TuMS § 41 punkt 7 alusel tulumaks kinni ning sotsiaalkindlustusmaksetega litsentsitasu ei maksustata.

Litsentsitasu maksustatakse eespool kirjeldatud korras ning sellist tasu ei maksustata ostu-müügilepingu alusel vara võõrandamisest saadud tuluna.

2.2 Uue teose loomise ja selle kasutamine eest saadav tasu

Tulumaksuseaduse järgi maksustatakse füüsilise isiku iseseisvast majandus- või kutsetegevusest, sh loomingulisest tegevusest, saadud tulu ettevõtlustuluna (TuMS § 14 lõige 2).

Kui teose autori ning selle kasutaja vahel on sõlmitud autorileping uue teose loomiseks ja kasutamiseks (nimetatud AutÕS § 48 lõikes 4) ning isik on teose loonud iseseisvalt, kellestki sõltumatult, teose loomise käigus on tehtud kulusid, näiteks ostetud vahendeid, makstud teenuste eest, riskid on olnud isiku kanda vms, siis on sellel tegevusel ettevõtluse tunnused ning tasu maksustatakse ettevõtlustuluna.

Registreeritud ettevõtja ettevõtlustulu maksustatakse netopõhimõttel, st ettevõtlustulust saab maha arvata ettevõtlusega seotud kulu.

Ettevõtluse netotulu maksustatakse tulu-, sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni maksega kogumispensionide seadusega sätestatud korras, kui FIE on kohustatud isik.

Kui teose autor on füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud, siis ei pea teose kasutaja tulumaksu kinni pidama (TuMS § 40 lõike 2 punkt 3) ega sotsiaalkindlustusmakseid maksma. FIE maksab nimetatud maksud ise. FIE soovil võib tema ettevõtlustulu hõlmata ka TuMS §-s 16 nimetatud litsentsitasu (TuMS § 14 lõige 4).

Kui teose autor ei ole registreeritud FIE, siis maksustatakse uue teose loomise eest saadud tasu (nimetatud AutÕS § 48 lõikes 4) brutotuluna kui võlaõigusliku töövõtulepingu alusel saadud tasu (TuMS § 13 lõige 11).

Teose kasutaja peab võlaõigusliku töövõtulepingu alusel makstud tasult tulumaksu kinni pidama (TuMS § 41 punkt 3).

Võlaõigusliku töövõtulepingu alusel makstud tasu maksustatakse ka sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni maksega kogumispensionide seadusega sätestatud korras, kui väljamakse tehakse kohustatud isikule.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes