gif Company 930x140 ee

 

28.06.2016 Teisipäev

Innove ja haridusministeerium ootavad projektitaotlusi täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks

Sihtasutus Innove ning haridus- ja teadusministeerium avasid  27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.

Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Jagatavate toetuste kogumaht on 2 300 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering.

Taotlusvoor „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ on avatud 27. juunist 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda võtmepädevusi arendavate koolituste läbiviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid õppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on väga oluline, et vähem koolitustel osalenud täiskasvanud arendaksid tööturul hakkamasaamiseks ja edaspidise õppe soodustamiseks selleks vajalikke oskusi, näiteks võõrkeelteoskust või suhtlemisoskust: „Eelkõige ootamegi taotlejatelt projekte prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste läbiviimiseks. Prioriteetseteks võtmepädevusteks loetakse õppimisoskust, sotsiaalseid oskusi, digipädevusi, algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning võõrkeelteoskust, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskust.“

Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalikõiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul vähemalt kolmeaastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. augustil 2016 kell 17.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes