gif Company 930x140 ee

 

24.03.2011 Neljapäev

Põllumajandustootja asendamise toetus 2011 TEINE TAOTLUSVOOR

Toetusega hüvitatakse kuni 100 protsenti põllumajandustootja asendamise tegelikest kuludest kokku kuni 28-päevase puhkuse ja kuni 21 haiguspäeva ajal tema majandusaasta jooksul.

 TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 01. aprillist kuni 14. aprillini 2011 PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)    vormikohane taotlus
2)    Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuur, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;
3)    «Täiskasvanute koolituse seaduse» kohase koolitusasutusega sõlmitud põllumajandustootja asendaja koolituse korraldamise lepingu koopia, kui taotleja ei korralda asendaja koolitust ise;
4)    taotleja ja põllumajandustootja vahel sõlmitud asendusteenuse osutamise lepingu koopia, millest nähtuvad osutatud asendusteenuse tundide arv ning asendusteenuse üleandmise ja vastuvõtmise vormistamine;
5)    vormikohane kinnitus selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja.

Eelarveaastal toetust esmakordselt taotledes tuleb esitada kõik eelpool toodud dokumendid. Järgmises taotlusvoorus toetust taotledes esitab taotleja üksnes punktides 1, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb toetuse taotlemisel esitada ka avaldus oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes:
1) on välja töötanud Eestit hõlmava põllumajandustootja asendusteenuse arengukava ja struktuuri;
2) korraldab põllumajandustootja asendaja koolitust;
3) on sõlminud asendajana tegutseda võiva isikuga asjakohase lepingu;
4) osutab asendusteenust nõuetekohase põllumajandustootjaga sõlmitud lepingu alusel.

Asendaja võib olla isik, kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kellele on omistatud «Kutseseaduse» alusel ja korras «Kutseseaduse» lisas 1 toodud kvalifikatsiooniraamistikus sätestatud vähemalt I kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või kes on läbinud taotleja korraldatud või tellitud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

Põllumajandustootjal, kellele toetatavat asendusteenust osutatakse, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aastal olla rohkem kui kuus töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta netokäive ei või ületada 958 675 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. mai seisuga vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

1) üle 24 kuu vanune veis

1 lü;

2) 6-24 kuu vanune veis

0,6 lü;

3) 1-6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis (sh põrsastega) või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas, utt talledega

 

0,5 lü.


 
TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, seega hiljemalt 23. augustil 2011.

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse tunnitasu määra ja riigieelarvest eraldatud vahendite suurust ning lepingute alusel taotluses esitatud asendustundide arvu. Asendustoetuse tunnitasu määr on 13 eurot.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse tunnitasu määrast. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole viie tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemise päevast, seega hiljemalt 30. augustil 2011.

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes