TRK 1140x140 ee gif
19.12.2017 Teisipäev

Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” teine taotlusvoor  on avatud 7. detsembrist 2017 kuni 7. veebruarini 2018 kl 17.00.


Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.
Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:

  • kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
  • ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
  • väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.
Projektide tegevuste sihtrühm:
  • õppurid;
  • õpet läbiviivad spetsialistid.

Taotlejad, partnerid

    Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
    Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri. Kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partner olema kool.
    Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

 Eelarve/toetuse määr

    Taotlusvooru eelarve on kokku 250 000 eurot, mis jaguneb järgnevalt:
    – kohaliku tasandi projektid 75 000 eurot;
    – regionaalse tasandi projektid 75 000 eurot;
    – üle-eestilised projektid 100 000 eurot.
    Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot.
    Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset.
    Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
    Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

 Määrus ja infomaterjalid

    Meetme määrus ja seletuskiri
    Taotluse koostamise ja esitamise JUHEND
    Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks; Lisa 2 – lähtealused projekti kavandamisel; Lisa 3 – eelarve kirjeldamise lähtekohad (Rahandusministeerium 2015)
    Hindamiskomisjoni töökord
    Hindamislehe täitmise juhis
Taotluste esitamine
Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee


    Taotluste esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2018 kl 17.00

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes