10.01.2011 Esmaspäev

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine 2011. aastal

 

 

 

 

SISUKORD
I Üldinfo
II Deklareerimise võimalused
III Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuameti kaudu
IV Tuludeklaratsiooni esitamine pabervormil
V Tulumaksu tasumine ja tagastamine
VI Abi deklareerimisel 
     a) Maksu- ja Tolliameti koduleht Internetis
     b) Kui helistate meile…
     c) Kui kirjutate meile …
     d) Kui tulete teeninduskohta …
VII Ettepanekud ja arvamused
VIII Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtade kontaktandmed 


I ÜLDINFO

Standard annab ülevaate residendist füüsiliste isikute (sh FIE-de) tulude deklareerimise võimalustest 2011. aastal ning selgitab Maksu- ja Tolliameti eesmärke klientide teenindamisel tulude deklareerimise perioodil (3. jaanuar – 31. märts 2011).
Standard on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtades ja kodulehel Internetis www.emta.ee.

Tulude deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohustuse sätestab tulumaksuseadus (ptk 9).
Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.
Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi: isikud) eelmise kalendriaasta (sel aastal 2010. a) tulude kohta.
Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval, samuti välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja.

2010. aasta tulud deklareeritakse Eesti kroonides, tulumaks tagastatakse või makstakse juurde eurodes.


II TULU DEKLAREERIMISE VÕIMALUSED

Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil e-maksuametis/e-tollis või pabervormil.

Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet kliendile viimase soovi korral eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on alates 15.02.2011 kliendile kättesaadav e-maksuametis/e-tollis ja teeninduskohtades väljatrükina paberil.

1) Eeltäidetud tuludeklaratsioon
Maksu- ja Tolliamet kannab oma andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema maksustamisperioodi tulude ja kulude kohta tuludeklaratsioonile ning teeb selliselt eeltäidetud deklaratsiooni kättesaadavaks e-maksuametis/e-tollis.

Eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükki väljastavad maksu- ja tollikeskuste teeninduskohad (vt standardi VIII osa "Kontaktandmed").

Maksumaksja tulude ja kulude andmed on eeltäidetud deklaratsioonile kantud juhul, kui tööandjad jt (edaspidi: väljamakse tegijad) või koolitusasutused, krediidiasutused jt (edaspidi: kulu saajad) on need andmed Maksu- ja Tolliametile esitanud.
Peamised eeltäidetud deklaratsioonile kantavad andmed on:

 • maksumaksja rahvastikuregistri aadress;
 • pangakonto number ja omaniku nimi;
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed jm);
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad);
 • pensionid;
 • tasutud koolituskulud;
 • kingitused ja annetused;
 • tasutud pensionikindlustuse maksed;
 • Eesti väärtpaberite keskregistri andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu).

Eeltäidetud deklaratsioonile ei ole kantud andmeid välisriigis saadud tulu kohta ega Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata. Samuti ei ole eeltäidetud deklaratsioonil andmeid muu vara võõrandamise kohta.
Eeltäidetud ei ole ka residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

2) Pabervorm
Deklaratsiooni pabervormid on saadaval teeninduskohtades; samuti saab deklaratsioonivorme välja trükkida Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis www.emta.ee.


III TULUDEKLARATSIOONI ESITAMINE E-MAKSUAMETI KAUDU

e-maksuameti/e-tolli kaudu saab tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist.

e-maksuametis/e-tollis saavad tuludeklaratsiooni oma internetipanga kaudu esitada kõik SEB Panga, Swedbanki, Sampo Panga, Nordea Panga, Krediidipanga, Marfin Pank Eesti ning Handelsbankeni internetipanga kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping.
e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping sõlmitakse elektrooniliselt internetipangas.
ID-kaardi ja mobiil-ID abil ning maksu- ja tollikeskuse teeninduskohas sõlmitud autentimise lepingu sõlmimisel saadud kasutajatunnuse ja paroolidega saab e-maksuametisse/e-tolli siseneda Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje kaudu.
Lisainformatsioon e-maksuameti/e-tolli kohta on Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis (www.emta.ee).

Oma andmetega tutvumine e-maksuametis/e-tollis
8.-10. veebruarini on klientidel e-maksuametis/e-tollis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused jne) poolt maksumaksjate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.
Kui andmed puuduvad või erinevad kliendile teadaolevatest andmetest, tuleb kliendil võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni kontrollimine ja tagasiside
Kõik esitatud deklaratsioonid suunatakse automaatsele/esmasele kontrollimisele, mille tulemusena selgitatakse välja, kas deklaratsioonil esitatud andmed vajavad täiendavat kontrolli.
Informatsiooni deklaratsiooni staatuse kohta saab klient e-maksuametist/e-tollist oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.
Kui esitatud deklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saab klient selle kohta infoleheküljele teate ning enamikel juhtudel juhised edasiseks tegevuseks. Täiendavasse kontrolli suunatud deklaratsioonide puhul tagastatakse tulumaks hiljemalt seaduses sätestatud tähtajaks (Vt standardi V osa "Tulumaksu tasumine ja tagastamine").

Täiendavate dokumentide esitamine
Täiendavad dokumendid, mida Maksu- ja Tolliamet vajab andmete kontrollimiseks (tõend TSM, tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta jne), saab Maksu- ja Tolliametile esitada kas elektroonselt e-maksuameti/e-tolli kaudu tuludeklaratsiooni infoleheküljelt või viia/postiga saata elukohajärgsesse Maksu- ja Tolliameti teeninduskohta, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia. Samuti on võimalik saata dokumente e-meili teel digiallkirjastatult.

Keele valik tuludeklaratsiooni täitmisel
Tuludeklaratsiooni on e-maksuametis/e-tollis võimalik täita nii eesti-, vene- kui ingliskeelses keskkonnas (deklaratsiooni väljad tuleb täita siiski eesti keeles).


IV TULUDEKLARATSIOONI ESITAMINE PABERVORMIL

Paberil deklaratsiooni esitamiseks saate valida kahe võimaluse vahel - kas eeltäidetud tuludeklaratsioon või pabervorm.

1) Pabervorm
Eeltäitmata andmetega, tühjad pabervormid on alates 3. jaanuarist 2011 saadaval teeninduskohtades ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis www.emta.ee.

2) Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükk
Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teeninduskohad klientidele alates 15. veebruarist 2011.
Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükk väljastatakse kliendile endale isikut tõendava dokumendi alusel.
Isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel kolmandale isikule tuleb teeninduskohale esitada isiku notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek, kus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. ("Maksukohustuslaste registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse" § 27 ja 30).

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulusid, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka need deklareerida.
Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

 • esitada teeninduskoha ametnikule, või
 • panna selleks ette nähtud postkasti teeninduskohas, või
 • saata postiga elukohajärgse teeninduskoha aadressil (vt standardi VIII osa "Kontakt").

NB! Kui võtate teeninduskohast eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume Teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.
Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente.

Pabervormil esitatud deklaratsioonide kontrollimine, tagasiside
Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega (Vt standardi V osa "Tulumaksu tasumine ja tagastamine").
Deklaratsiooni staatuse kohta saab operatiivset informatsiooni elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli infolehe vahendusel.


V TULUMAKSU TASUMINE JA TAGASTAMINE

Tulumaksu tasumine
Tulumaksu juurdemaksmise korral saadab Maksu- ja Tolliamet maksumaksjale mitte hiljem kui 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva kirjaliku maksuteate. (Maksumaksjatel, kes esitavad deklaratsiooni e-maksuameti/e-tolli kaudu, on võimalus e-maksuametis/e-tollis valida, kas nad soovivad maksuteadet paberil või elektroonselt).

Maksuteates näidatud juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks 2011.
Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, tuleb maksuteates näidatud juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tasuda hiljemalt 3. oktoobriks 2011.
Tulumaks tasutakse maksuteates näidatud Maksu- ja Tolliameti pangakontole, kasutades maksuteates samas näidatud personaalset viitenumbrit.

Tulumaksu tagastamine
Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1. juuliks 2011.
Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu (või kahju), siis tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt 3. oktoobriks 2011.


VI ABI DEKLAREERIMISEL

a) Kui külastate meie kodulehte Internetis www.emta.ee
Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis on olemas deklaratsioonide vormid, deklaratsioonide täitmise juhendid, seaduste tekstid, abiinformatsioon deklareerimise kohta, eraldi on loodud tulude deklareerimise lehekülg ja foorum, kus saab esitada Maksu- ja Tolliameti spetsialistidele küsimusi ning lugeda vastuseid jm.

b) Kui helistate meile...
Infotelefon 1811 - deklareerimise kohta käivad küsimused; abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel;
Infotelefon 880 0811 - info füüsiliste isikute maksustamise kohta;
Infotelefon 880 0815 - abi elektroonsel deklareerimisel ja e-maksuameti/e-tolli kasutamisel.

Infotelefonid töötavad esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–16.30 ja reedeti 8.30–15.30.

 • Keskmine kõne ooteaeg on 25 sekundit.
 • Lihtsatele ja rutiinsetele küsimustele vastame koheselt.
 • Keeruliste või maksumaksja isikuandmetega seotud küsimuste korral:
  • suunatakse kõne maksuspetsialistile, või
  • võetakse maksumaksja telefoninumber või e-posti aadress ning vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, või
  • antakse maksumaksjale maksuspetsialisti telefoninumber.
 • Infotelefonile vastame eesti keeles, vajadusel ja võimalusel vene ja inglise keeles.

Teeninduskohtade infotelefonide numbrid leiate teenusstandardi VIII osast, samuti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis www.emta.ee

c) Kui kirjutate meile…
Deklareerimist puudutavad kirjalikud küsimused saab saata infomeilile fyysisikemta.ee, samuti elukohajärgsele teeninduskohale e-postiga, e-maksuametis/e-tollis teated MTA-le, kirjaga või faksiga. Kõik kontaktandmed leiate teenusstandardi VIII osast ning Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis.

 • Kui vastamine eeldab andmete analüüsi või info kogumist, vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.
 • Lihtsamatele ja rutiinsetele küsimustele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Kirjadele vastame eesti keeles, vastavalt vajadusele ja võimalusele ka mõnes muus keeles.


d) Kui tulete teeninduskohta…

 • Lahtiolekuajad
  Teeninduskohad on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–16.30 ja reedeti 8.30–15.30.
 • Ooteaeg
  Kliente teenindatakse üldjärjekorra või järjekorrasüsteemi alusel. Keskmine ooteaeg teenindaja juurde ei ületa 10 minutit ja maksimaalne ooteaeg 30 minutit.
 • Keel
  Kliente teenindame eesti keeles, vastavalt vajadusele ja võimalusele vene keeles või mõnes muus keeles.
 • Teenindussaalis kliendiarvuti
  Kõigis teeninduskohtades on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-maksuameti/e-tolli kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.
 • Postkast deklaratsioonide jaoks
  Deklaratsiooni esitamiseks ei pea seisma järjekorras - deklaratsiooni saate panna selleks ette nähtud postkasti teeninduskohas.


VII ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED

Paremaks teenindamiseks ootame klientidelt tagasisidet ja ettepanekuid aadressil: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn või e-posti aadressil: kaebusemta.ee, kiitusemta.ee samuti saab kasutada tagasiside vormi meie kodulehel: www.emta.ee/tagasiside
Ettepanekuid ja arvamusi teeninduse paremaks korraldamiseks võib esitada ka suuliselt või kirjalikult maksu- ja tollikeskustele.
 

 VIII MAKSU- JA TOLLIAMETI TEENINDUSKOHTADE KONTAKTANDMED


e-post

aadress

infotelefon

faks

Põhja maksu- ja tollikeskuse teenindusbüroo

Tallinn ja Harjumaa

pohjaemta.ee

Endla 8
15177 Tallinn

676 1200

676 1611

Lääne maksu- ja tollikeskuse teeninduskohad

Pärnu

parnuemta.ee

Õhtu põik 5
80092 Pärnu

676 3112

676 3174

Läänemaa

laanemaaemta.ee

Jaama 17
90507 Haapsalu

676 3300

676 3301

Rapla

raplaemta.ee

Tallinna mnt 22
79512 Rapla

676 3350

676 3361

Järva

jarvaemta.ee

Pärnu 67
72715 Paide

676 3454

676 3455

Saaremaa

saareemta.ee

Tallinna mnt 58
93815 Kuressaare

676 3000

676 3001

676 3010

Hiiumaa

hiiuemta.ee

Leigri 5
92412 Kärdla

676 3383

676 3385

Lõuna maksu- ja tollikeskuse teeninduskohad

Tartu

tartuemta.ee

Sõpruse pst 4
50050 Tartu

676 4132
676 4053

676 4105

Põlva

polvaemta.ee

Kesk 11
63308 Põlva

676 3400

676 3410

Jõgeva

jogevaemta.ee

Aia 1
48306 Jõgeva

676 4400

676 4417

Võru

voruemta.ee

Põllu 2
65606 Võru

676 4630

676 4438

Valga

valgaemta.ee

Viljandi mnt 23
68206 Valga

676 4375
676 4376

676 4371

Viljandi

viljandiemta.ee

Lossi 19
71020 Viljandi

676 4225
676 4226

676 4217

Ida maksu- ja tollikeskuse teeninduskohad

Jõhvi

idaemta.ee

Rahu 3
41599 Jõhvi

676 3727
676 3728

676 3620

Narva

idaemta.ee

Kerese 5
20309 Narva

676 3669

676 3651

Rakvere

rakvereemta.ee

Laada 4a
44310 Rakvere

676 3542
676 3543

676 3555

 


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes